نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل بود. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش بررسی توصیفی-پیمایشی بود. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند که مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی اعضای نمونه شامل 121 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. جهت اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار از بارهای عاملی شاخص‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که گویه «جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی» با ضریب استاندارد (0.881) بالاترین اولویت شاخص زیست-محیطی؛ گویه‌های «توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در ورزش قهرمانی» و «اطمینان‌ بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیت‌های ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد (0.942) بالاترین اولویت شاخص اجتماعی و فرهنگی؛ گویه «بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد (0.923) بالاترین اولویت شاخص اقتصادی، و گویه «حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی" با ضریب استاندارد (0.945) بالاترین اولویت شاخص سیاسی توسعه پایدار در ورزش قهرمانی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of the Sustainable Development Indicators of Championship and Model Presentation

نویسندگان [English]

  • Yasaman Khosravian Champiri 1
  • Majid Jalali Farahani 2
  • Ebrahim Alidoost Ghahfarokhi 2
  • Saeed Jafari 3

1 M.Sc. of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the sustainable development indicators of championship and to present a model. This was an applied study and the research methodology was a descriptive-survey. The sample of research in qualitative section consisted of 12 experts who were selected by the snowball method and the interviews continued until the theoretical saturation. The sample of research in quantitative section consisted of 121 members who were selected through purposive and accessible sampling. For data collection, field method including interview and researcher-made questionnaire were used. Factor loadings of indicators were used to prioritize sustainable development indicators. The results of the study suggested that “Natural harmonic placement of sports heritage” with (0.881) standard coefficient has the highest environmental index priority; “Gender equality in the development and advancement of championship” and “Ensuring part of racial and ethnic equality in championship sports activities” with (0.942) standard coefficient has the highest social and cultural index priority; “Marketing in the form of sports marketing rules in championship sports” with (0.923) standard coefficient has the highest economic index priority; and “Maintain national unity and increase social capital by participating in championship events” with (0.945) standard coefficient has the highest political index priority of sustainable development in championship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Index
  • Economic Index
  • Environmental Index
  • Political Index