نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی و ارائۀ مدل انجام شد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی-پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بودند و در بخش کمّی، کارشناسان و متخصصان حوزۀ ورزش قهرمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران بودند که به موضوع توسعۀ پایدار و ورزش قهرمانی اشراف کامل داشتند. نمونۀ آماری پژوهش در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمّی اعضای نمونه 121 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن را 11 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعۀ مقدماتی و با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 محاسبه شد. روش آماری پژوهش با به‌کارگیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم و مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. برای اولویت‌بندی شاخص‌های توسعۀ پایدار از بارهای عاملی شاخص‌ها استفاده شد. همچنین از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخۀ 21 و اسمارت پی.ال.اس. در سطح معنا‌داری (05/0 P <) استفاده شد. نتایج نشان داد که گویۀ «جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی» با ضریب استاندارد برابر با 881/0 بالاترین اولویت شاخص زیست‌محیطی، گویه‌های «توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در ورزش قهرمانی» و «اطمینان‌‌بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیت‌های ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 942/0 بالاترین اولویت شاخص اجتماعی و فرهنگی، گویۀ «بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 923/0 بالاترین اولویت شاخص اقتصادی و گویۀ «حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایۀ اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 945/0 بالاترین اولویت شاخص سیاسی توسعۀ پایدار در ورزش قهرمانی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of the Sustainable Development Indicators of Championship and Model Presentation

نویسندگان [English]

 • Yasaman Khosravian Champiri 1
 • Majid Jalali Farahani 2
 • Ebrahim Alidoost Ghahfarokhi 2
 • Saeed Jafari 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the sustainable development indicators of championship and to present a model. This was an applied study and the research methodology was a descriptive-survey. The qualitative section of the statistical population included the professors and faculty members of the university, and the quantitative section of the statistical population included the experts and specialists in the field of championship, and also the graduate students of Sport Management at Tehran public universities who were master in sustainable development and the sport of championship. The sample of research in qualitative section consisted of 12 experts who were selected by the snowball method and the interviews continued until the theoretical saturation. The sample of research in quantitative section consisted of 121 members who were selected through purposive and accessible sampling. For data collection, field method including interview and researcher-made questionnaire were used. Its validity was confirmed by 11 professors and experts in Sports Management, and its reliability was calculated in a pilot study with 30 subjects with Cronbach's alpha greater than 0.7. The statistical method of the study was performed using second-order confirmatory factor analysis and structural equation modeling. Factor loadings of indicators were used to prioritize sustainable development indicators. SPSS21 and PLS softwares were used at the significant level (P > 0.05). The results of the study suggested that “Natural harmonic placement of sports heritage” with (0.881) standard coefficient has the highest environmental index priority; “Gender equality in the development and advancement of championship” and “Ensuring part of racial and ethnic equality in championship sports activities” with (0.942) standard coefficient has the highest social and cultural index priority; “Marketing in the form of sports marketing rules in championship sports” with (0.923) standard coefficient has the highest economic index priority; and “Maintain national unity and increase social capital by participating in championship events” with (0.945) standard coefficient has the highest political index priority of sustainable development in championship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Index
 • Economic Index
 • Environmental Index
 • Political Index
 1. Attwell, S., Morgan, H., & Parker, A. (2019). Major sporting events: Achieving an international sport development legacy. Managing Sport and Leisure, 24(6), 356–371.
 2. Bason, T., & Grix, J. (2018). Planning to fail? Leveraging the Olympic bid. Marketing Intelligence & Planning, 36(1), 138-151.
 3. Burnett, C. (2015). Assessing the sociology of sport: On sport for development and peace. International Review for the Sociology of Sport, 50(4-5), 385–390.
 4. Chen, , Preuss, H., Hu, X., Kenyon, J., & Liang. X. (2019). Sport policy development in china: Legacies of Beijing’s 2008 summer Olympic Games and 2022 winter Olympic Games. Journal of Global Sport Management, 6:3, 234-263.
 5. International Olympic Committee. (2018). Sustainability through sport: Implementing the Olympic movement’s agenda 21 (H. Bahmanpur & R. Shajie, Trans). Tehran: Shoor-Afarin Press. (in Persian).
 6. Jalali Farahani, M. (2019). Sport facilities management (11th). Tehran: University of Tehran Press. (in Persian).
 7. Janpoor Alamdari, M., & Shojaee, V. (2017). Examination of the effect of the championship sport on the circulation of the cash volume of the country and social welfare. Fourth National Conference of Modern achievements in Sport Gorgan: Islamic Azad University. (in Persian).
 8. Koba, , Gong, H., Ross, W. J., & Grady, J. (2019). Sustainable Olympic development: A proposed benchmark for managing economic outcomes. Journal of Global Sport Management, 6:1, 49-69.
 9. Leopkey, , & Ellis, D. (2019). Sport event hosting capacity as event legacy: Canada and the hosting of FIFA events. Sport, Business and Management: An International Journal, 9(1), 45-62.
 10. Li-Chang, H., & Chao-Hung, W. (2008). The development and testing of a modified diffusion model for predicting tourism demand. ProQuest: International Journal of Management, 25(3), 439-453.
 11. Lindsey, L., & Darby, P. (2019). Sport and sustainable development goals: Where is the policy coherence? International Review for the Sociology of Sport, 54(7), 793-812.
 12. Monijoong, T. (2004). The color of medals: An economic analysis of the eastern and western blocs’ performance in the Olympics. Journal of Sport Economics, 5(4), 311-328.
 13. Mozafari, A., & Elahi, A. (2009). Comprehensive system of championship development of the Islamic Republic of Iran. Research Plan of Physical Education and Sport Science, Researcher Center of Ministry of Science, Research and Technology. (in Persian).
 14. Nasiri, H. (2005). Sustainable development and development (2nd). Tehran: Dayere Sabz Press. (in Persian).
 15. Oliveira, F. L. D., Vainer, C. B., Mascarenhas, G., Bienenstein, G., & Braathen, E. (2019). Mega-events, legacies and impacts: Notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics. International Journal of Urban Sustainable Development, 12:1, 89-102.
 16. Ozbey, Z. (2011). Benefits of bidding and hosting the Olympic Games, Istanbul 2020. International Journal of Developmental Sport Management, 1(1), 65-82.
 17. Peng, Zh., & Wei Song, Y. (2018). A brief analysis of the bridge between sports and the environment–ecological. Proceddings of the 7th international Conference on Energy, Environment and Sustainable Development. Atlantis: Atlantis Press.
 18. Poorkiani, M., Hamidi, M., Godarzi, M., & Khabiri, M. (2017). Analyzing the role of championship and professional sport on sport development. Sport Management Studies, 9(42), 55-72. (in Persian).
 19. Razavi, M., & Azimi, A. (2018). Comprehensive guide to sport facilities and facilities (From design and development to maintenance and operation).Amol: Shomal Paidar Press. (in Persian).
 20. Rocha, C. M. (2017). Rio 2016 Olympic Games and diplomatic legacies. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(2), 277–294.
 21. Rycke, J. D., & Bosscher, V. D. (2019) Mapping the potential societal impacts triggered by elite sport: A conceptual framework. International Journal of Sport Policy and Politics, 11(3), 485-502.
 22. Sartore-Baldwin, M. L., & Mccullough, B. (2018). Equity-based sustainability and ecocentric management: Creating more ecologically just sport organization practices. Sport Management Review, 21, 391–402.
 23. Schulenkorf, N., Giannoulakis, Ch., & Blom, L. (2019). Sustaining commercial viability and community benefits: Management and leverage of a sport-fordevelopment event. European Sport Management Quarterly, 19(4), 502–519.
 24. Weed, M. (2006). The influence of policy makers perception on sport - tourism policy development. Tourism Review International, 10(4), 227-240.
 25. Whitson, D., & Horne, J. (2006). Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sports mega-events in Canada and Japan.
  The Sociological Review, 5(2), 73-89.
 26. Zahedi, Sh. A. (2011). Globalization and sustainable development. Strategic Studies in Globalization, 2(3), 1-18. (in Persian).
 27. Zahedi, Sh. A. (2019). Sustainable development. Tehran: Samt Press. (in Persian).