نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده که به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی تشکیل دادند ( 1600 N=) که از بین آنها تعداد 311 نفر با استفاده از جدول مورگان و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر70 سؤال و با طیف 5 ارزشی لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) ، و دارای مؤلفه‌های عوامل ساختاری و خلاقیت تبلیغات، اطلاع‌رسانی و آگاهی، ارتباط با مشتریان، خدمت‌رسانی به مشتریان، عوامل محیطی، عوامل فردی، محدودیت‌های استفاده، محدودیت‌های کاربردی، برندسازی و اعتباربخشی، تعامل گرایی با مشتری، توانمندسازی ظرفیت‌ها، توسعه اجتماعی- فرهنگی و جامعه شناسی، توسعه بازاریابی- اقتصادی و توسعه خرید و مزیت رقابتی بود، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و Amos نسخه 24 استفاده شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه بالای 7/0 گزارش شد. براساس نتایج تحلیل عاملی؛ شاخص های عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید، و مدل از برازش مناسب برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

study was to validate and standardize sport product advertising questionnaire using social media

نویسندگان [English]

  • Ali Karimi 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Nazanin Rasekh 3

1 Phd student , Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Sport Management, Islamic Azad University of Kermanshah

3 Assistant Professor, Department of Sport Management

چکیده [English]

The purpose of this study was to validate and standardize sport product advertising questionnaire using social media. The research method was a descriptive correlational one which, in terms of practical purpose, exploratory in nature, and field collection method. The statistical population of this study consisted of athletes from different fields of sport (N = 1600), out of whom 311 were selected as statistical sample using Morgan table. In order to collect data, a researcher-made questionnaire, consisting of 70 questions with a 5-point Likert scale (very low to very high), with structural and creative components of advertising, information and awareness, customer relationship, customer service, factors Environmental, individual factors, usage constraints, applied constraints, branding and accreditation, customer interaction, capacity building, socio-cultural and sociological development, marketing-economic development and purchasing and competitive advantage were used. Descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (exploratory and confirmatory factor analysis) were used for data analysis using SPSS software version 25 and Amos version 24 software. The face validity and content validity of the questionnaire was confirmed by sport management professors, and the reliability of the questionnaire was reported based on Cronbach's alpha coefficient of 0.7. Based on the results of factor analysis, causal indices, contextual factors, confounding factors, strategies and outcomes were identified, and the model was well-fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • tools
  • Sporting Goods and Services
  • social media