نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزش گذاری ورزش به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی (مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) بود. روش تحقیق توصیفی کاربردی است. جامعه آماری شامل اقشار مردم شهرهای تهران، اصفهان و تبریز به تعداد نامحدود بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه لازم در مجموع 1540 نفر تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه هومفریز و همکاران (2018) بود. از روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به کمک نرم افزار اس پی اس اس جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، متغیرهای افتخار، تشویق، رضایت، عملکرد و علاقه جهت تمایل به پرداخت افراد جامعه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بودند. گروه های سنی کمتر از 30 سال و 31-45 سال و گروه های درآمدی 5 میلیون به بالا و 3-5 میلیون نسبت به گروه های سنی و درآمدی دیگر، حاضر بوده اند مبلغ بیشتری را در زمینه کسب عنوان قهرمانی پرداخت نمایند. در مجموع 40/0 درصد حاضر به پرداخت جهت کسب عنوان قهرمانی تیم های فوتبال در لیگ برتر بوده اند، مسئولان مربوطه می توانند با حمایت های کامل از تیم های فوتبال کشور از لحاظ مالی، فنی، امکانات، تجهیزات و غیره، به بهبود عملکرد این تیم ها کمک کنند تا تاثیرگذاری عمومی ورزش فوتبال در ابعاد و مولفه های مختلف بیشتر شود و تمایل به پرداخت مردم را افزایش بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Valuation of sport as a public goods With the CVM approach(case study: Iranian Premier League clubs)

نویسندگان [English]

  • masomeh bakhit 1
  • Ali khazaee 2
  • Bahram Yousefi 3

2 Razi University of Kermanshah

3 s

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate sport as a public good with the CVM approach (Case Study: Iranian Premier League clubs). The research method was descriptive and was in the category of applied research. The statistical population of this study consisted of all the population of Tehran, Isfahan and Tabriz with unlimited number. Based on Morgan table and random stratified, the sample size was 385 for each team in each city and 1540 in total. To investigate the research variables, Humphres et al. (2018) questionnaire was used, which consisted of 15 questions with two values of yes and no. Inferential statistical methods of logistic regression and diagnostic logistic regression were used for data analysis by SPSS software. The findings showed that the variables of honor, encouragement, satisfaction, performance and interest as general components of soccer sport were more important than other factors in the tendency to pay for the community. Age groups younger than 30 and 45-31 and income groups of 5 million and 3-5 million are more likely to pay more for the title than other age and income groups. Overall, 0.40% were willing to pay for the title of football teams in the Premier League, with 0.60% reluctant to pay. The relevant authorities can help improve the performance of these teams with the full support of the country's soccer teams in terms of finances, technology, facilities, equipment, etc., and increase the overall impact of the soccer sport on various dimensions and components. To increase people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports
  • public goods
  • willingness to pay
  • Asian Cup