نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) است که از طریق طرح نظریه داده بنیاد صورت گرفت. جامعه آماری شامل متخصصین در حوزه فوتبال و همچنین اساتید دانشگاه بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و در نهایت محقق با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. اعتبار یافته‌ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده‌ها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار18 MAXQDA استفاده گردید. نتایج نشان می دهدکه تعداد 140کد مفهومی با تعداد 7 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی در قالب ابعاد 6 گانه شامل: عوامل علی (5)، عوامل زمینه‌ای (3)، مقوله مرکزی(3)، راهبردها (8)، شرایط مداخله گر( 5)، پیامدها (6) استخراج گردید. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی است. راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی، پیامدهایی همچون ارتقاء جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a model factors affecting the success of the most soccer player in the world (Ali Daei) with a contextual approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Jafari
  • hamid foroghipour
  • reza saboonchi

Department of physical education, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The objective of this study is to present an applied model on the factors influencing the success of the most important national soccer player in the world (Ali Daei) with a contextual approach. The statistical population consisted of soccer and university professors. Purposeful sampling and snowball sampling were done and finally the researcher reached theoretical saturation with 11 interviews. Validation of findings was done through the use of knowledgeable and well-written sources, transferability of research results, maximum and non repetitive data extraction. open, axial and selective coding by software and MAXQDA18 were used to analyze the data. Results showed that 140 conceptual codes were extracted with 7 subcategories and 2 main categories in the form of 6 dimensions including causal factors (5), contextual factors (3), strategies (8), confounding conditions (5), consequences (6). The integration of categories based on the relationships between them centers around the success of the top scorer in national football, forming the paradigm model. Strategies such as intrapersonal factors have implications for promoting social status, reputation, popularity, and success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Daei
  • Football Player
  • Sports Performance
  • Foundation Data Theory