نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

5 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیش­آیندها و پس‌آیند­های چابکی استراتژیک در کسب­وکارهای کوچک و متوسط ورزشی انجام شد. پژوهش به‌صورت آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کمی آن از نظر شیوة گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای اجرای مصاحبۀ میدانی، جامعة آماری پژوهش، اساتید برجسته در حوزة مدیریت­ورزشی و متخصص در کسب­وکارهای ورزشی و صاحبان برجستۀ کسب­و­کارهای ورزشی بودند که این افراد در دو فاز اولیه و ثانویه به‌ترتیب به‌صورت هدفمند و گلوله­برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (14 مصاحبه و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم یعنی بخش کمی، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسشنامه­ای با 51 گویه و در قالب سه مؤلفۀ پیش­آیندهای چابکی استراتژیک، چابکی استراتژیک و پس­آیندهای چابکی استراتژیک ساخته شد و در بین صاحبان کسب­وکارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران توزیع شد (269 نفر). از شاخص­های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده­ها (طبیعی یا غیرطبیعی‌بودن) استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤال‌های پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه­گیری و مدل ساختاری از نرم­افزارهای اس­پی­اس­اس نسخة 24، پی­ال­اس نسخة 2.0 و نرم‌افزار مکس­کیودی­ای نسخة پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ­ سازمانی، ساختار سازمانی و چابکی ­سازمانی از مقوله­های اصلی پیش­آیندهای چابکی استراتژیک، همچنین وضوح چشم­انداز، قابلیت­های اصلی، اهداف استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام از مقوله­های اصلی چابکی استراتژیک و درنهایت عملکرد ­مالی، عملکرد غیرمالی و کسب مزیت رقابتی از مقوله­های اصلی پس­آیندهای چابکی استراتژیک بودند. نتایج معادلات ساختاری روابط موجود در مدل پژوهش را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Strategic Agility Model for Small and Medium-Sized Businesses (Pre-Future and Then Future)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Esazadeh 1
  • Ghodratoalahe Bagheri Ragheb 2
  • Asadoalahe Kordenayeg 3
  • Asef karimi 4
  • Morteza Soltani 5

1 PhD Student in Sport Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Qom, Iran

3 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

5 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study is to design and develop a model of strategic agility in small and medium-sized sports businesses (pre-future and Then future). The present study in terms of purpose is applied and in terms of data collection was descriptive-survey. In the first (qualitative) part of the field interview, the statistical population of the study were prominent sports management professors specializing in sports businesses and prominent owners of sports businesses. The target and snowball subjects were selected for qualitative interviews in the first and second phases, respectively. (15 interviews with 14 individuals continued to theoretical saturation). And in the second (quantitative) part after collecting data from qualitative research, he made a questionnaire and this questionnaire (51 items in terms of three general components of strategic agility, strategic agility and strategic agility consequences) in Distributed among the owners of small and medium-sized sports businesses in Tehran (269 people). Use elasticity and skewness indices to evaluate the distribution of data (natural or abnormal) and to answer and answer research questions and to draw up a measurement model and structural model using SPSS version 24, Smart PLS version 2.0 and Max QDA Pro version software were used. The results showed that organizational culture, organizational structure and organizational agility are the main categories of strategic agility precursors; vision clarity, core capabilities, selected strategic goals, shared responsibility and action, the key categories of strategic agility and ultimately financial performance, Nonfinancial performance and competitive advantage are the main categories of strategic agility outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • organizational agility
  • organizational culture
  • Organizational Structure
  • Competitive Advantage