نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

کاربرد هدفمند دانش و مهارت برای ایجاد تغییر برنامه‌ریزی شده، در سازمان‌های ورزشی امری اجتناب‌ناپذیر است که همانا بخشی از فرایند مدیریت تغییر را شامل می‌شود. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر مدرن‌سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری از لحاظ هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مدیران عالی ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون‌های ورزش‌های المپیکی، روسای هیات‌های ورزشی‌های المپیکی می‌باشد. با توجه به جدول مورگان تعداد 297 نفر به روش طبقه‌ای تصادفی نمونه آماری را تشکیل دادند. از پرسشنامه‌های مدرن‌سازی و سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی بابایی و دیگران (2020) و فرایند مدیریت تغییر نایدو (2008) برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظر اساتید مدیریت ورزشی، پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی شاخص‌های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، آزمون‌های سوبل و واف (VAF) و مدل‌سازی معادلات‌ساختاری از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدرن‌سازی بر سیاست‌گذاری و فرآیند تغییر مدیریت تاثیر دارد. همچنین مدرن‌سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی تاثیر دارد. لذا پیشنهاد می‌شود فرآیند مدیریت تغییر ورزش‌های المپیکی بر مبنای توسعه مدرنیزم در سازمان از طریق توسعه تکنولوژی، ساختار سازمانی و منابع انسانی و سیاست‌گذاری‌هایی بر مبنای زیرساخت‌ها، جهت‌گیری، عوامل اقتصادی و دیدگاه ورزشی حاکم بر ورزش کشور باشد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Modernization on Process of Change Management with the Mediating Role of Policy Making in Olympic Sports

نویسندگان [English]

  • mehdi babaei 1
  • mahvash noorbakhsh 2
  • abas khodayari 3
  • parivash nourbakhsh 2

1 PhD Student, Department of Sports Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Professor of Sports Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The purposeful use of knowledge and skills to make planned changes in sports organizations is inevitable, which is part of process of managing change.The aim of study was to investigate the effect of modernization on process of change management with mediating role of policy making in olympic sports. The correlational research method has been performed with approach of structural equations in terms of practical purpose and in field. The statistical population includes members of strategic council, senior staff managers, middle staff managers of the ministry of sports and youth, presidents of federations and sports delegations of olympic sports. According to Morgan's table, 297 people formed a statistical sample by stratified random method. The modernization and policy-making questionnaires olympic sports of Babaei et al. (2020) and process of change management Naidu (2008) research measurement variables were used. To examine the content validity of questionnaires from perspective of sports management professors and To examine combined reliability, cronbach's alpha, divergent and convergent validity, Sobel and Vaf test and structural equation modeling, SPSS software version 23 and PLS version 2 were used. The results showed that modernization affects policy and process of managing change. Modernization affects process of change management with mediating role of olympic sports policy. Therefore, it is proposed that process of managing change of olympic sports based on development of modernism in organization through development of technology, organizational structure and human resources and policies based on infrastructure, orientation, economic factors and the prevailing sports perspective. Be on the sport of country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development
  • Specialized Human Resources
  • Sports Perspective
  • International Relations