نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ورزش ایران نیاز اساسی به دانش دارد. قبل از تامین مالی، باید دانش به بدنۀ ورزش تزریق شود تا مسیر درست بعد از این انتخاب شود و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر صحیح ریل‌گذاری شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی می‌باشد. روش تحقیق آمیخته کیفی-‌کمی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مدیرانی که حداقل ده سال سابقه مدیریت در ورزش را دارند و در بخش کمی شامل اعضای شورای راهبردی، مدیران عالی ستادی، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون‌ها‌ و هیات‌های ورزشی ورزش‌های المپیکی بودند. در بخش کیفی تعداد 12 نفر و در بخش کمی برای هر سوال بین 5 تا 10 آزمودنی نیاز بود، بنابراین تعداد 297 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با 6 عامل اصلی و 13 عامل فرعی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و از شاخص‌های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل‌سازی معادلات‌ساختاری از نرم‌افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. شاخص برازش مدل 70/0GOF= گزارش شد و نتایج مدل نهایی را در 6 عامل اصلی اقتصادی، سازمانی، جهت‌گیری سازمانی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت و دیدگاه ورزشی مورد تایید قرار داد. لذا پیشنهاد می‌شود این عوامل در زمان تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران مد‌نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Policy Making Model of Olympic Sports

نویسندگان [English]

  • mehdi babaei 1
  • mahvash noorbakhsh 2
  • abas khodayari 3
  • parivash nourbakhsh 2

1 PhD student of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Professor, Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Iranian sport has a basic need to knowledge. Before financing, knowledge must be injected into the body of sport in order to choose the right path after this, and policy making be put in the right direction. The purpose of this study was designing policy making model of Olympic sports. The research method is qualitative-quantitative mixed method with an exploratory approach. The statistical population in qualitative section includes faculty members of universities and managers who have at least ten years of management experience in sports, and in quantitative section includes members of the strategic council, senior staff managers, middle staff managers of the ministry of sports and youth, presidents of federations and sports delegations of Olympic sports. In the qualitative section, 12 people and In the quantative section, 5 to 10 subjects were required for each question, so 297 people formed the statistical sample. Data collection tool in the qualitative section was semi-structured interview that results of this interview were designed in form of a questionnaire with 6 main factors and 13 sub-factors. For content validity, expert’s opinion and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) and combined reliability indicators, Cronbach's alpha, divergent and convergent validation and structural equation modeling were used by SPSS23 and PLS2 software. The fit index of model was reported 0.70 and results confirmed the final model in six main factors: economic, organizational, organizational orientation, expert manpower, infrastructure and sporting perspective. Therefore, it is suggested that these factors be consider at the time of policymakers' decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • Olympic sports
  • Mixed methods