نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ورزش ایران به دانش نیاز اساسی دارد. قبل از تأمین مالی، باید دانش به بدنۀ ورزش تزریق شود تا مسیر درست بعد از این انتخاب شود و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر صحیح ریل‌گذاری شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی بود. روش پژوهش، آمیختۀ کیفی-‌کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مدیرانی بودند که حداقل ده سال سابقۀ مدیریت در ورزش داشتند. جامعۀ آماری در بخش کمّی نیز اعضای شورای راهبردی، مدیران عالی ستادی، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون‌ها‌ و هیئت‌های ورزشی ورزش‌های المپیکی بودند. در بخش کیفی، 12 نفر و در بخش کمّی برای هر سؤال بین پنج تا 10 آزمودنی نیاز بود؛ بنابراین 297 نفر نمونۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با شش عامل اصلی و 13 عامل فرعی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و از شاخص‌های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل‌سازی معادلات‌ساختاری در نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخۀ 23 و پی‌ال‌اس نسخۀ دو استفاده شد. شاخص برازش مدل 70/0 = GOF گزارش شد و نتایج مدل نهایی را در شش عامل اصلی اقتصادی، سازمانی، جهت‌گیری سازمانی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت و دیدگاه ورزشی تأیید کرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این عوامل در زمان تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران مد‌نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Policy Making Model of Olympic Sports

نویسندگان [English]

 • mehdi babaei 1
 • mahvash noorbakhsh 2
 • abas khodayari 3
 • parivash nourbakhsh 2

1 Ph.D. Student, Department of Sports Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Professor, Department of Sports Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Iranian sport has a basic need to knowledge. Before financing, knowledge must be injected into the body of sport in order to choose the right path, and policy making be put in the right direction. The purpose of this study was to design policy making model of Olympic sports. The research method is qualitative-quantitative mixed method with an exploratory approach. The statistical population in qualitative section includes faculty members of universities and managers who have at least ten years of management experience in sports, while quantitative section includes members of the strategic council, senior staff managers, middle staff managers of the Ministry of Sports and Youth, presidents of federations and sports delegations of Olympic sports. In the qualitative section, 12 people and in the quotative section, 5 to 10 subjects were required for each question, thus 297 people formed the statistical sample. Data collection tool in the qualitative section was semi-structured interview the results of which were designed in form of a questionnaire with 6 main factors and 13 sub-factors. For content validity, expert’s opinion and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) and combined reliability indicators, Cronbach's alpha, divergent and convergent validation and structural equation modeling were used by SPSS23 and PLS2 softwares. The fit index of model was reported 0.70 and results confirmed the final model in six main factors: economic, organizational, organizational orientation, expert manpower, infrastructure and sporting perspective. Therefore, it is suggested that these factors be considered when policymakers' decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mixed Method
 • Olympic Sport
 • Policy Making
 1. Andersen, S. S., Houlihan, B., & Ronglan, L. T. (2015). Managing elite sport systems: research and practice. London: Routledge.
 2. Andreff, W. (2013). Economic development as major determinant of Olympic medal wins: Predicting performances of Russian and Chinese teams at Sochi Games. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 6(4), 314–340.
 3. Busima, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 4. Butler, A., Cornaggia, J., Grullon, G., & Weston, J. (2012). Corporate financing managerial market timing and real investment. Journal of Financial Economics, 101(3), 666-683.
 5. Collins, S. (2008). An analysis of public policy toward adult lifelong participation in sport in Australia, New Zealand and Finland (Unpublished doctoral dissertation). Loughborough University, UK.
 6. Comeau, G. S. (2013). The evolution of Canadian sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 5(1), 73-93.
 7. Cruickshank, A., & Collins, D. (2012). Change management: The case of the elite sport performance team. Journal of Change Management, 12(2), 209-229.
 8. De Bosscher, V., Shilbury, D., Theeboom, M., Van Hoecke, J., & De Knop, P. (2011). Effectiveness of national elite sport policies: A multidimensional approach applied to the case of Flanders. European Sport Management Quarterly, 11(2), 115-141.
 9. Dowling, M., Denison, J., & Washington, M. (2015). The modernization of policy-making processes in national sport organizations: A case study of Athletics Canada. Journal of Amateur Sport, 1(2), 78-102.
 10. Dye, T. R. (2013). Understanding public policy: Pearson new international edition. Washington: Pearson Higher Ed.
 11. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketin Research, 18(3), 382-388.
 12. Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the Association for Information Systems, 4(1), 7-18.
 13. Green, M., & Collins, S. (2008). Policy, politics and path dependency: Sport development in Australia and Finland. Sport Management Review, 11(3), 225-251.
 14. Green, M., & Houlihan, B. (2008). Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy. Oxford, Inglaterra: Jordan Hill.
 15. Hilvoord, I., & Elling, A. R. (2010). How to influence national pride? The Olympic medal index as a unifying narrative. International Review for the Sociology of Sport, 45(1), 87–102.
 16. Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy: Developing a framework for analysis. International Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-185.
 17. Houlihan, B., Bloyce, D., & Smith, A. (2009). Developing the research agenda in sport policy. International journal of sport policy and politics, 1(1), 1-12.
 18. Howard, M. C. (2016). A review of exploratory factor analysis decision and overview of current practices: What we are doing and how can we improve? Internatonal Journal of Human- Computer Interacton, 32(1), 51-62.
 19. Jaekel, T. (2017). Modern sports-for-all policy: An international comparison of policy goals and models of service delivery. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 4. Available at: ssrn.com/ (6 March, 2017).
 20. Javadipour, M., & Rahbari, S. (2018). Identifying the components affecting Iranian public sports policy. Science and Technology Policy Journal, 7 (3), 84-76. (in Persian).
 21. Javadipour, M., Rohi Dehkordi, M., Rahbari, S., & Tayefi, H. (2019). Pathology of existing policy process in Iranian public sports and presentation of patterns. Sport Management Studies, 10(52), 17-42. (in Persian).
 22. Josef, F., & Cecilia, S. (2015). Sport policy in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 515-31.
 23. Kim, B. C. (2001). Sport, politics and the new nation: Sport policy in the republic of Korea (1961-1992) (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, Korea.
 24. Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications.
 25. Kotha, R., Zheng, Y., & George, G. (2011). Entry into new niches: The effects of firm age and the expansion of technological capabilities on innovative output and impact. Strategic Management Journal, 32(9), 1011-1024.
 26. Krüger, A. (1998). The role of sport in german politics, 1918-1945. In P. Arnaud, & J. Riordan (Eds), Sport and International Politics: Impact of fascism and communism on sport (79-96). New York: Routledge.
 27. Lasswell, H. D. (2017). The future of political science. London: Routledge.
 28. Lee, Y. H., & Watanabe, N. (2019). Sports economics and management of Asian sports business. Journal of Global Sport Management, 4(2), 121-127.
 29. Mallery, P., & George, D. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn, Bacon.
 30. Mendes, A., & Codato, A. (2015). The institutional configuration of sport policy in Brazil: organization, evolution and dilemmas. Revista de Administração Pública, 49(3), 563-593.
 31. Monijoong, T. (2004). The color of medals. Journal of Sport Economics, 5(4), 40-60.
 32. Nicholson, M., Hoye, R., & Houlihan, B. (Eds.). (2011). Participation in sport. Lonon: Routledge.
 33. Nigro, L. G., Nigro, F. A., & Kellough, J. E. (2012). The new public personnel administration. Boston: Cengage Learning.
 34. Oakley, B., & Green, M. (2001). The production of Olympic champions: international perspectives on elite sport development system. European Journal for Sport Management, 8, 83-105.
 35. Österlind, M. (2016). Sport policy evaluation and governing participation in sport: governmental problematics of democracy and health. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(6), 347-362.
 36. Ranjan, W. (2016). Sport policy in UK: The reforms, policy priority and its effect to sport sector during 2000 to 2012. Public Policy and Administration Research, 6(6), 97-99.
 37. Ratten, V. (2019). Sport entrepreneurship and public policy: Future trends and research developments. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 5(16), 115-132.
 38. Sam, M. P., & Tore Ronglan, L. (2018). Building sport policy’s legitimacy in Norway and New Zealand. International Review for the Sociology of Sport, 53(5), 550-571.
 39. Sasakawa Sports Foundation. (2017). Sports hakusho 2017, Tokyo, Sasakawa Sports Foundation. Available at:  https: www.ssf.or.jp (24 April 2017).
 40. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Pennsalvania: Lippincott Williams & Wilkins.
 41. P. J. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5th ed.). New Yurk: Tylor.
 42. Strittmatter, A. M., Stenling, C., Fahlén, J., & Skille, E. (2018). Sport policy analysis revisited: the sport policy process as an interlinked chain of legitimating acts. International Journal of Sport Policy and Politics, 10(4), 621-635.
 43. Teixeira, M. R., & Ribeiro, T. M. (2016). Sport policy and sports development: Study of demographic, organizational, financial and political dimensions to the local level in Portugal. The Open Sports Sciences Journal, 9(1), 19-27.
 44. Vinzi, V. E., Chin, W.W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). Handbook of Partial Leastmquares, Springer, Germany: Berlin.