نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تدوین چارچوب مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود. ابزار پژوهش مصاحبة نیمه‌ساختارمند بود. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری مورد مطالعه کلیة اعضای هیئت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشکده‌های سراسری می باشد. طبق آخرین آمار 38 مرکز آموزشی می‌باشد که جامعة آماری این پژوهش 369 نفر بوده است که تعداد نمونة آماری آن بر اساس فرمول کوکران 189 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق‌ساخته بر اساس شبکه تئوری داده بنباد بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره‌گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال‌های پرسش‌نامه از مدل لاشه استفاده شد و روایی محتوایی تأیید شد. همچنین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات‌ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارن و تمامی چارچوب مدل توسعة بازاریابی اسلامی در ورزش ایران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه-های اجتماعی شامل شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله ای، پیامدها، راهبردها می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Framework for Economic Development Model of Sports Industry Using Social Networks

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hedari 1
  • Mina Hakakzadeh 2
  • Mohsen Manochehri nejad 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Farhangian University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a framework for the economic development model of the sports industry using social networks. The research method was a two-stage instrumental exploratory combination. The research tool was a semi-structured interview. In the quantitative part, the research method was descriptive-survey. According to the latest statistics of 38 training centers, the statistical population of this study was 369 people, 189 of whom were selected by random sampling based on Cochran formula. The instrument used in the quantitative section was a researcher-made scale based on the qualitative data base network theory. Face validity was assessed by ten sport management professors and the content validity of the questionnaire was used by the carcass model and content validity was confirmed. Convergent validity, combined reliability and Cronbach's alpha were also confirmed. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data. The results showed that the respective T values of each factor had a significant impact and all the framework of Islamic marketing development model in Iranian sport was approved. The results also show that economic development of sports industry using social networks include causal conditions, contextual conditions, intervention conditions, consequences, strategies. The results of this study also showed that the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Development
  • Economics
  • Social Networks