نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی دومرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، 16 نفر از خبرگان حوزۀ مدیریت ورزشی برای شناسایی مدل توسعۀ اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه شد . جامعة آماری همۀ اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشکده‌های سراسری بودند که طبق آخرین آمار، 38 مرکز آموزشی (دانشگاه دولتی) بود. جامعة آماری این پژوهش 369 نفر بود که براساس فرمول کوکران، 189 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.  ابزار استفاده‌شده در بخش کمّی، مقیاس محقق‌ساخته براساس شبکۀ تئوری داده‌بنیاد بخش کیفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ‌ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که عامل راهبردی مدل ارزش‌آفرینی چندگانۀ شبکه‌های اجتماعی برای توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته شد و در بعد پیامدها، نتایج مورد انتظار مشهود و نامشهود از جانب سازمانی، نهادها و حامیان مدنظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز مقدار تی در روش تحلیل مسیر مربوطه هر عامل تأثیر معناداری دارد و تمامی چارچوب مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی تأیید شد. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Model of Economic Development of Sport Industry Using Social Networks

نویسندگان [English]

 • Najmeh Hedari 1
 • Mina Hakakzadeh 2
 • Mohsen Manochehri nejad 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Farhangian University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a framework for economic development model of sport industry using social networks. The research method was a two-stage instrumental exploratory combination.  In the qualitative section, 16 experts in the field of sport management (selected for identifying the economic development model of the sports industry using social networks) were interviewed. The tool used for identifying the factors of the economic development model of the sports industry using social networks, was semi-structured interviews with focus groups (and document studies) to evaluate validity and reliability of the study. In the quantitative part, the research method was descriptive-survey. The study population was all faculty members of the colleges and departments of physical education and sport science in the colleges of the country. According to the latest statistics, there are 38 educational centers with a population of 369, 189 of whom were selected by random sampling based on Cochran formula. The instrument used in the quantitative section was a researcher-made scale based on the qualitative sector-based data theory network. Face validity was assessed by ten sport management professors, and the content validity of the questionnaire was used by Carcass model (CVR=0.86) which content validity was confirmed. Convergent validity, combined reliability and Cronbach's alpha were used. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data. The results of the qualitative research showed that the strategic factor of the model is multiple value creation of social networks for economic development, and in terms of outcomes, expected and intangible results from organizations, institutions and sponsors were considered. In addition, in the quantitative part, the relevant t-values of each factor have a significant impact, and the whole framework of the economic development model of the sports industry has been endorsed by the use of social networks. The results also showed that the research model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Economics
 • Social Networks
 • Sport
 1. Amin, S. M., Ahmad, U. N. U., & Hui, L. S. (2012). Factors contributing to customer loyalty towards telecommunication service provider.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 282-286.
 2. Asgarian, F; Faraji Dana, A; Godarzi, M; Jafary, A. (2005). Study of Economic Status of Iran's Sports Industry in 1998 and 2001, Move, 24(24), 25-43.
 3. Coates, D., & Humphreys, B. R. (2007). Ticket prices, concessions and attendance at professional sporting events. International Journal of Sport Finance, 2(3), 161-173.
 4. Eagleman, A. N. (2013). Acceptance, motivations, and usage of social media as a marketing communications tool amongst employees of sport national governing bodies. Sport Management Review, 16(4), 488-497.‏
 5. Farsegiani, H. Kalateh, M. Razavi, M. Forogh, M. (2017). Analysis of Factors Affecting World Class Production for the Economic Development of the Sports Industry, First International Conference on World Class Management Perspectives in Iran, Tehran, Institute of World Balance Management Perspectives. (in Persian).
 6. Filo, K., Lock, D., & Karg, A. (2015). Sport and social media research: A review. Sport management review, 18(2), 166-181.‏
 7. Huang, J., Roberts, H., & Tan, E. K. (2018). The Impact of Media Sentiment on Firm Risk, Corporate Investment and Financial Policies. (January 10, 2018).
 8. Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees.Tourism Management, 47, 68-76.
 9. Isenberg, D., & Onyemah, V. (2016). Fostering scaleup ecosystems for regional economic growth (Innovations case narrative: Manizales-mas and scale up Milwaukee). Innovations: Technology, Governance, Globalization, 11(1-2), 60-79.
 10. Kiang, M. Y., & Chi, R. T. (2001). A Framework for analyzing the potential benefits of Internet marketing. J. Electron. Commerce Res., 2(4), 157-163.‏
 11. Kilpeläinen, A., Päykkönen, K., & Sankala, J. (2011). The use of social media to improve social work education in remote areas. Journal of Technology in Human Services, 29(1), 1-12.‏
 12. Mahoney, T. Q., Lovich, J., & Brady, L. (2019). Social Media Strategy in the Sporting Goods Industry: Potential Application for Brooks Sports, Inc.‏ SAGE Publications: SAGE Business Cases Originals.
 13. Meier, M., Tan, K. H., Lim, M. K., & Chung, L. (2018). Unlocking innovation in the sport industry through additive manufacturing. Business Process Management Journal.‏ 5(12).
 14. Mohamadi, F. Kalateh, M. Razavi, M. Farsegiani, H. (2019). Designing a Qualitative Model of Economic Development of Iranian Sports Industry with a World Class Production Approach, Applied Research in Sport Management. 8(1), 69-84. (in Persian).
 15. Molahoseni, A. Mohageri, H. (2017). Assessing the Impact of Social Media Users Interaction on Purchasing Intent and Brand Awareness: A Case Study of the Sony Mobile Phone Fan Page at LinkedIn, Ministry of Science, Research and Technology - Shahid Bahonar University of Kerman - Faculty of Management and Economics. (in Persian)
 16. Mubarik, M. S., Govindaraju, C., & Devadason, E. S. (2016). Human capital development for SMEs in Pakistan: is the “one-size-fits-all” policy adequate? International Journal of Social Economics, 43(8), 804-822.
 17. Olson, E. M., Duray, R., Cooper, C., & Olson, K. M. (2016). Strategy, structure, and culture within the English Premier League: An examination of large clubs. Sport, Business and Management: An International Journal, 6(1), 55-75.
 18. Potts, J., & Thomas, S. (2018). Toward a new (evolutionary) economics of sports. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(1), 82-96
 19. Parganas, P., Parganas, P., Anagnostopoulos, C., Anagnostopoulos, C., Chadwick, S., & Chadwick, S. (2017). Effects of social media interactions on brand associations: A comparative study of soccer fan clubs. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 18(2), 149-165.
 20. Prasad, V. K., Ramamurthy, K., & Naidu, G. M. (2001). The influence of internet-marketing integration on marketing competencies and export performance. Journal of International Marketing, 9(4), 82-110.‏
 21. Scuotto, V., Del Giudice, M., & Carayannis, E. G. (2017), “The effect of social networking sites and absorptive capacity on SMES’innovation performance”, The Journal of Technology Transfer, 42(2). 409-424.
 22. Radikonyana, P. S., Heath, E., Fairer-Wessels, F., Prinsloo, J. J., & Pelser, T. G. (2015). A strategic e-marketing framework for sport mega-events. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(2), 437-454.
 23. Ray, P. P. (2015). Internet of Things for Sports (IoTSport): An architectural framework for sports and recreational activity. Proceeding of IEEE EESCO, Vizag, 79-83.
 24. Rezaei, Sh. Salehipor, M. (2018). Analysis of Factors Influencing the Development of the Iranian Sports Industry Using the Data-Based Approach, Bi-annual Journal of Human Resource Management in Sport. 6(1). 25-39. (in Persian).
 25. Rowe, K., Karg, A., & Sherry, E. (2019). Community-oriented practice: Examining corporate social responsibility and development activities in professional sport. Sport Management Review, 22(3), 363-378.
 26. Rubio, M., & Carrasco-Gallego, J. A. (2014). Macroprudential and monetary policies: Implications for financial stability and welfare. Journal of Banking & Finance, 49, 326-336.
 27. Ulloa, D., Saleiro, P., Rossetti, R. J., & Silva, E. R. (2016), “Mining social media for open innovation in transportation systems. In Intelligent Transportation Systems (ITSC)”, IEEE 19th International Conference on on Intelligent Transportation Systems (ITSC) (pp. 169-174). IEEE.
 28. Yuen, B. (2008). Sport and urban development in Singapore. Cities, 25(1), 29-36.
 29. Zhang, J. J., Kim, E., Mastromartino, B., Qian, T. Y., & Nauright, J. (2018). The sport industry in growing economies: critical issues and challenges. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19(2), 110-126.‏