نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشجوی مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

چکیده

هویت تیمی و هواداری ورزشی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال است که تاثیر آن‌ها با توجه به سن هواداران تغییر می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر سن در ارتباط هویت تیمی و هواداری ورزشی با پرخاشگری هواداران فوتبال است. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش هواداران باشگاه استقلال بودند که از بین آن ها تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه استاندارد هواداری ورزشی؛ هویت تیمی؛ پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هویت تیمی و هواداری ورزشی اثر مثبت و معنی‌داری بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارند. سن نیز اثر معناداری بر هویت تیمی، هواداری ورزشی، خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می‌باشد. همچنین اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران جوان بیشتر از هواداران میانسال و پیر بود و اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران میانسال بیشتر از هواداران پیر بود. با توجه به نتایج به دست آمده برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در کشور و کانون هواداران تیم ها می توانند از هواداران سن بالا برای کنترل احساسات هواداران سن پایین‌تر و کاهش پرخاشگری هوادان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Team Identification and Sports fandom in Predicting Football Fan Aggression (Moderating Role of Fan Age)

نویسندگان [English]

  • sardar mohammadi 1
  • Keywan Zamani Dadaneh 2

1 university of kurdistan

2 Ph.D. Student in Sport Management, University of Kurdistan

چکیده [English]

Team Identification and Sports Fandom are among the most important predictors of aggression in football fans that their impact varies with the age of the fans. The purpose of this study was to investigate the moderating role of age in relationship between Team Identification and Sports Fandom with aggression of football fans. The present study was descriptive and correlational that conducted in field method. The statistical population of study was Esteghlal Fans of which 211 persons were selected as the sample. The research instrument consisted of five standard questionnaires of Sport Fandom, Team Identification, Self-reported Aggressiveness, Physical Aggression and Verbal Aggression. In this study, the data were analyzed using variance-based structural equation modeling. The results showed that Team Identification and Sports Fandom have a positive and significant effect on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression. Also Age has a significant effect on Team Identification, Sports Fandom, Self-report Aggression, Verbal and Physical Aggression, but these effects are negative and inverse. Also, the effect of Team Identification and sports fandom on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the young fans was more than middle-aged and old fans, and the effect of Team Identification and Sports Fandom on self-report Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the middle-aged Fans were more than old fans. According to the results organizers of the football matches in the country and the fan club of the teams can use the older fans to control the emotions of the younger fans and reduce the aggression of the fans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Team Identification
  • Sports Fandom
  • Aggression
  • Football