نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، فارس، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه جهرم، فارس، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان در پیست اسکی پولادکف سپیدان در استان فارس بود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری را کلیه گردشگران در فصل زمستان سال97 تشکیل می‌دادند که 384 پرسش‌نامه به روش تصادفی بین نمونه‌ها توزیع شد که 330 پرسشنامه قابل تحلیل بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه‌ی کیفیت خدمات ورزشی(لیو، ۲۰۰۸)، تبلیغات شفاهی(گویت و همکاران، 2010)، تصویر مکان(دیویس و دیگران، 2009) و قصد حضور (لیم، 2006)، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه‌ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برازش و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم افزارPLS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری بر قصد حضور مجدد گردشگران دارد. همچنین نقش میانجی تصویر مکان بر رابطه بین کیفیت خدمات و قصد حضور مجدد و همچنین رابطه بین تبلیغات شفاهی و قصد حضور مجدد مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش متوسطی برخوردار می‌باشد. با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می شود که با ایجاد یک کمیته تخصصی راهکارهای مربوط برای افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی و بواسطه آنها ارتقاء تصویر مکان برای افزایش قصد حضور گردشگران طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Service Quality and Word-of-Mouth Advertisment in Return Intention of Tourists with the Mediating Role of the Destination Image (Case Study of Poladkaf International Ski Resort)

نویسندگان [English]

 • hamid reza safari 1
 • mahdi bashiri 2
 • sosan khodaeiyan 3

1 Assistant Professor of Sport Management; Department of Physical Education & Sport Science; Jahrom University; Fars, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management; Department of Physical Education & Sport Science; Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

3 Master of sport management, Jahrom university, Fars, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of service quality and word-of-mouth on the return intention on the mediating role of destination image in Pooladkaf ski resort in Fars province. The research method of this study was descriptive-correlational.The statistical population consisted of all tourists in the winter of 2018 in Pooladksf ski resort. Due to the uncertainty of the number of the statistical population, 384 questionnaires were distributed by available method and 330 questionnaires could be analyzed. Four questionnaires of sport Service Quality(Liu, 2008), Word-of-Mouth(Goythe et al, 2010), Destination Image(Davis et al., 2009) and Return Intention(Lim, 2006) were used to collect data. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by 10 sport management professors and the reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. PLS software was used for fitting and testing the hypotheses using Structural Model. The results showed that the service quality and word-of-mouth advertising had a direct and significant effect on the intention of tourists to re-attend. The mediating role of destination imagery on the relationship between service quality and return intention as well as the relationship between word-of-mouth advertising and return intention was confirmed. Model fit analysis also showed that the proposed model had a moderate fit. Based on the findings of the study, it is suggested that by creating a specialized committee, strategies should be designed and implemented to increase the services quality and positive word-of-mouth and thereby enhance the destination image to increase tourists' return intention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport Service Quality
 • Word-of-Mouth
 • Destination Image
 • Return Intention
 • Winter Sport Tourism
 1. Akbari, M., Houshmand Chaikhani, M., & Motamed, H. (2015). The brand of service quality and word of mouth marketing in tourism: The opportunity of army barracks. Tourism Management Studies, 10(31), 41-69. (in Persian).
 2. Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006). Increasing customers' loyalty in a skiing resort: The contribution of place attachment and service quality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 414-425.
 3. Baggio, R., Cooper, C., Scott, N., & Corigliano, M. A. (2009). Advertising and word of mouth in tourism: A simulation study. Marketing Innovations for Sustainable Destinations, 44(3), 13-22.
 4. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
 5. Chen, N., & Funk, D. C. (2010). Exploring destination image, experience and revisit intention: A comparison of sport and non-sport tourist perceptions. Journal of Sport & Tourism, 15(3), 239-259.
 6. Coshall, J. T., & Charlesworth, R. (2011). A management orientated approach to combination forecasting of tourism demand. Tourism Management, 32(4), 759-769.
 7. Davari, A., Mohammadi Almani, A., & Pournaserani, A. (2016). The effect of word of mouth on intention to use insurance services among customers of insurance companies in Rasht. Jounal of Marketing Management, 10(26), 115-137. (in Persian).
 8. Davis, D. F., Golicic, S. L., & Marquardt, A. (2009). Measuring brand equity for logistics services. The International Journal of Logistics Management, 20(2), 201-212.
 9. Esmaeili, M. H., Moeinfard, M., Shoshi Nasab, P., & Bonasbordi, A. (2017). The relationship between service quality dimensions with satisfaction in aquatic sport parks' sport tourists in Mashad. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 13(26), 223-236. (in Persian).
 10. Fourie, J., & Santana-Gallego, M. (2011). The impact of mega-sport events on tourist arrivals. Tourism Management, 32(6), 1364-70.
 11. Fullerton, J., & Kendrick, A. (2017). Country reputation as a moderator of tourism advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, 23(3), 260-272.
 12. Gibson, H. J., Willming, C., & Holdnak, A. (2003). Small-scale event sport tourism: Fans as tourists. Tourism Management, 24(2), 181-190.
 13. Gibson, H. (2005). Sport tourism: Concepts and theories. An introduction. Sport in Society, 8(2), 133-141.
 14. Gong, T., & Tung, V. W. S. (2017). The impact of tourism mini-movies on destination image: The influence of travel motivation and advertising disclosure. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(3), 416-428.
 15. Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J., & Marticotte, F. (2010). e‐WOM Scale: Word‐of‐mouth measurement scale for e‐services context. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 27(1), 5-23.
 16. Heidarzadeh, K., Najafi, K., & Hosseini, S. A. (2017). The impact of tourism services quality on tourism destination loyalty, considering the mediating role of the tourism destination image and the tourists satisfaction. Tourism Management Studies, 12(40), 115-153. (in Persian).
 17. Honarvar, A. (2005). Effective factors of sport tourism consequent of international sport events from the sport and tourism authorities’ point of view. Journal of Iranian Social Development Studies, 5(2), 73-82. (in Persian).
 18. Ian, A. (2011). Effective marketing communication efforts of sports development initiatives: A case study of the public sector in the United Kingdom. International Journal of Business, Humanities, and Technology, 1(1), 8-21.
 19. Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Manzari, P. Y. (2012). Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), 134-143.
 20. Jin, Y. J., Min, W., & Yoo, J. W. (2016). The impact of tourism advertising on corporate attitudes and tourism intentions: Country and corporation interactions in the halo effect and public diplomacy. Tourism Culture & Communication, 16(3), 109-121.
 21. Jun Lim, S. (2006). The influence of service quality on customer satisfaction and attitudinal loyalty and behavioral future intentions of participation of fitness in south Korea clubs in Taiwan (Unpublished doctoral dissertation). Alabama University, Tuscaloosa, Albama.
 22. Khatibzadeh, M., Koozechian, H., & Honarvar, A. (2016). The relationship between perception of service quality, satisfaction and the intent to return of sport tourists attending the Derby of Esteghlal and Persepolis. Sport Management and Development, 5(1), 169-184. (in Persian).
 23. Kiani, M. S., Nazari, L., & Shahbazpour, L. (2019). Sport tourism and sustainable local development for host cities for sporting events. American Journal of Sports Science, 7(1), 7-10.
 24. Kim, D. Y., Hwang, Y. H., & Fesenmaier, D. R. (2005). Modeling tourism advertising effectiveness. Journal of Travel Research, 44(1), 42-49.
 25. Kolenberg, M., & Batra, A. (2019). The role of sport in the development of tourism: A study on awareness, opinion, preference and selected stakeholders contribution by sport tourists and non-sport tourists in Bangkok and Pattaya City. International Research E-Journal on Business and Economics, 1(2), 91-103.
 26. Kouthouris, C., & Alexandris, K. (2005). Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? An application of the SERVQUAL model in an outdoors setting. Journal of Sport & Tourism, 10(2), 101-111.
 27. Kozechian, H., Khatib zadeh, M., & Honarvar, A. (2012). The role of sport tourism service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction. Contemporary Research in Sports Management, 1(2), 19-32. (in Persian).
 28. Li, Sh. (2019). Emotional appeals in tourism Tv commercials: A psycho-physiological study. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(6), 783-806.
 29. Liu, Y. C. (2008). An analysis service quality, customer satisfaction and customer loyalty of commercial swim clubs in Taiwan (Unpublished doctoral dissertation). United States Sports Academy, Ann Arbor, Michigan.
 30. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism management, 29(3), 458-468.
 31. Loda, M. D., Norman, W., & Backman, K. F. (2007). Advertising and publicity: Suggested new applications for tourism marketers. Journal of Travel Research, 45(3), 259-265.
 32. López-Toro, A. A., Diaz-Munoz, R., & Perez-Moreno, S. (2010). An assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain. Total Quality Management, 21(3), 269-289.
 33. Mahdavi Adeli, M., Ghezelbash, A., & Daneshnia, M. (2012). The effect of oil price changes on some of the main Iranian macroeconomic variables. Iranian Energy Economics, 1(3), 131-170. (in Persian).
 34. Maurer C., Wiegmann R. (2011) Effectiveness of Advertising on Social Network Sites: A Case Study on Facebook. In: Law R., Fuchs M., Ricci F. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2011. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0503-0_39
 35. Phillips, W. J., Wolfe, K., Hodur, N., & Leistritz, F. L. (2013). Tourist word of mouth and revisit intentions to rural tourism destinations: A case of North Dakota, USA. International Journal of Tourism Research, 15(1), 93-104.
 36. Ranaweera, C., & Prabhu, J. (2003). The influence of satisfaction, trust and switching barriers on customer retention in a continuous purchasing setting. International Journal of Service Industry Management, 14(4), 374-395.
 37. Shonk, D. J., & Chelladurai, P. (2008). Service quality, satisfaction, and intent to return in event sport tourism. Journal of Sport Management, 22(5), 587-602.
 38. Song, H., & Jiang, Y. (2019). Dynamic pricing decisions by potential tourists under uncertainty: The effects of tourism advertising. Tourism Economics, 25(2), 213-234.
 39. Srivastava, M., & Kaul, D. (2014). Social interaction, convenience and customer satisfaction: The mediating effect of customer experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(6), 1028-37.
 40. Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Mazzarol, T. (2008). Factors influencing word of mouth effectiveness: Receiver perspectives. European Journal of Marketing, 42(3/4), 344-364.
 41. Tajeddin, M. B. (2009). Designing tourism input statistics for economic statistics. Statistical Inistitute, Available at: https://srtc.ac.ir/Archives-of-research (Accessed 11 September 2019). (in Persian).
 42. Thwaites, D., & Chadwick, S. (2005). Service quality perspectives in sport tourism. Sport in Society, 8(2), 321-337.
 43. Xu, A., Zheng, Q., Wu, J., Su, X., Zheng, M., & Zheng, Q. (2019). An experiment research on the correlation between advertising appeal and purchase intention in eco-tourism industry based on attitude toward advertisement. Ekoloji, 28(107), 915-992.