نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه‌ی محدودیت­های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست­های اسکی استان تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به‌شکل میدانی اجرا شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران، شامل پیست­های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی بودند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از مدیران پیست­های اسکی مذکور، جامعه‌ی آماری پژوهش به‌صورت تقریبی ده‌هزار نفر در نظر گرفته‌شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. تعداد400 پرسش‌نامه توزیع گردید که 362 پرسش‌نامه‌ی قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی­های جمعیت‌شناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون چند‌متغیره استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین محدودیت­ها با رضایت‌مندی گردشگران پیست­های اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (31/0-,r=01/0 P< ) از بین ابعاد محدودیت­های گردشگران، بعد محدودیت­های درون فردی، پیش­بین قوی‌تری برای رضایت­مندی گردشگران بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between tourists' constraints and their satisfaction in Tehran's ski resorts

نویسندگان [English]

  • Ali Benesbordi 1
  • MohammadREza Moein fard 2
  • Ahmad Mahmoudi 3

چکیده [English]

The aim of this study is determining the relationship between tourists' constraints and theirsatisfaction in Tehran's ski resorts. The study was a descriptive study and correlation kind, and conducted as a field study. The statistical population was all tourists of Tehran's ski resorts, including: Tochal, Dizin, Shemshak and Abali. According to estimates from the managers of ski resorts, the statistical population approximately was considered ten thousand. 370 people selected as sample by using Morgan table. A total of 400 questionnaires was distributed and 362 acceptable questionnaires was returned. To gather information, Questionnaire of Wei-Ku Yeh (2008) was used. For data analysis, we used descriptive statistics to determine the frequencies, percentages and mean and standard deviations. Inferential statistics including confirmatory factor analysis, One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, Pearson correlation and multiple regressions was used simultaneously. Survey findings showed that there is a negative significant relationship between tourists' constraints and satisfaction(r=0.31, P= 0.001). From Dimensions of tourist constraints, the intrapersonal constraints were stronger predictor for tourists' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist constraints
  • satisfaction
  • Ski resort
  • Costumer of winter sport facilities