نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری پژوهشهمة کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان در سال 1398 بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شد و حجم نمونه 140 نفر درنظر گرفته شد. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش‌نامة استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند صلواتی و همکاران (1392) با اقتباس از مدل هالن و فیلیپس (2004)، پرسش‌نامة چابکیسازمانیشریفیوژانگ(1999) و پرسش‌نامة اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) بود که روایی آن‌ها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با 86/0، چابکی سازمانی برابر با 89/0 و اثربخشی سازمانی برابر با 89/0  به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخة 22 و آموساستفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخشی آمار استنباطی از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، ضریب کانونی و مدل­سازی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 32/0 و همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با 23/0 بود که در سطح 05/0 معنا­دار بود. همچنین، طبق مدل برازشی، میزان تأثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 32 درصد و میزان تأثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 37 درصد بود. همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 38/0 و بین چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 31/0 بود. ضریب تأثیر فراموشی بر انطباق برابر با 82/0، بر کسب هدف برابر با 62/0، بر یگانگی برابر با 71/0 و بر حفظ الگو برابر با 80/0 بود. همچنین، میزان تأثیر چابکی بر انطباق برابر با 92/0، بر کسب هدف برابر با 49/0، بر یگانگی برابر با 49/0 و بر حفظ الگو برابر با 46/0 بود. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفتکهمدیرانوزارتورزشوجوانانباید توجهخاصیبه عاملفراموشی سازمانیوچابکی سازمانیو ارائةشیوه­هایخلاقبرایاصلاح ساختارسازماندرجهتنیلبه اثربخشی سازمانیداشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Relationship Between Purposeful Organizational Forgetting and Organizational Agility with Organizational Effectiveness Staff of the Sports and Youth Department of Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Mehri Barati 1
 • Mina Mostahfezian 2
 • Saeed Jafari 3
 • Somayeh Rahbari 4

1 M.Sc. of Sport Management, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management , Department of Physical Education and Sport Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Ph.D. Student in Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Ph.D. in Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between purposeful organizational forgetting and organizational agility with the organizational effectiveness of the staff of the General Department of Sports and Youth in Isfahan province. This research was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of all employees of the General Department of Sports and Youth of Isfahan Province in 2018. In this research, census sampling was used and the sample size was 140 people. The data gathering tool was a standard organizational forgetting questionnaire (2013), in accordance with the Hallen and Phillips model (2004), the organizational agility questionnaire Sharifi and Zhang (1999) and Parsons' organizational effectiveness questionnaire (1969), whose validity Confirmed with sport management professors. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha for purposeful organizational forgetting (0.86), organizational agility (0.89) and organizational effectiveness (0.89). In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were performed using Spss22 and Amos software. In descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), in the inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, focal coefficient and structural modeling were used. The results of the research showed that the correlation between purposeful organizational forgetting with organizational effectiveness of the employees (0.32) and correlation between purposeful organizational forgetting with organizational agility (0.23) was statistically significant (0.05) and according to the model The effect of organizational agility on organizational effectiveness was 32% and the effect of organizational forgetting on organizational effectiveness was 37%. The correlation between purposeful organizational forgetting with organizational effectiveness of the employees (0.38) and organizational agility with organizational effectiveness of the employees (0.31). The effect of forgetfulness on conformance (0.82), goal over expression (0.62), unity (0.71) and pattern protection (0.80), and the degree of agility influence on compliance (0.92), target perception 0.49), on unity (0.49) and pattern protection (0.46). It is concluded that the managers of the Ministry of Sports and Youth pay particular attention to organizational oversight and organizational agility and provide creative ways to reform the organization's structure in order to achieve organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Agility
 • Organizational Effectiveness
 • Objective Organizational Forgetting
 • Sports and Youth Department
 1. Acquaah, H., & Moses, M. (2010). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management. 4(3), 204-16.
 2. Amiri, M. (2007). Investigating the relationship between purposeful forgiveness and organizational agility. Sports Management Studies. 5(20), 185-204. (Persian).
 3. Bakhsh Chenari, A. R., Eidi, H., & Abbasi, H. (2015). Organizational anxiety relation analysis with organizational performance (Case study: Ministry of Sports and Youth). Organizational Behavioral Management Studies in Sport. 2(5), 11-20. (Persian).
 4. Dalvand, A. (2018). The impact of customer knowledge management on organizational ffectiveness by mediating the role of organizational agility (Case study: Construction and mining machinery agents). (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Safadasht Branch, Safadasht. (Persian).
 5. Darehshiri, F. (2018). The Relationship between targeted organizational forgetting and organizational intelligence with organizational agility in Yazd Sport Committees (masterˊs thesis). Islamic Azad University of Taft Branch, Taft. (Persian).
 6. De Holan, P. M., & Nelson P. (2004). Organizational forgetting as strategy. Strategic Organization (2(4), 423-542). London, thousand oaks, Ca & New Delhi: Sage Publications.
 7. Dolat Modeli, M. (2008). Investigating the relationship between organizational forgetting and organizational changes at Sistan and Baluchestan University. (Unpublished master's thesis). Sistan and Baluchestan University, Zahedan. (Persian).
 8. Dove, R. (2001). Responsibility: The language, structure, and culture of the agile enterprise. New York: Wiley.
 9. Erhan, A. (2016). Performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research. 69(5), 1544-9.
 10. Eydi, H., Abbasi, H., & Bakhshi Chenari, A. (2018). Anticipation of organizational agility in the ministry of youth and sports according to organizational forgetting and its Factors. Sport Management Studies. 10(47), 241-58. (Persian).
 11. Fotovat, Y. (2018). Investigating the relationship between intentional organizational forgetting and organizational agility. Paper presented at the Conference on New Creative Ideas Management, Accounting Legal and Social Studies, Urmia. Available at: https://www.sid.ir/ en/seminar/ ViewPaper.aspx? FID= 618E20180103 (Accessed 20 June 2018) (Persian).
 12. Gabriel Cegarra-Navarro. J., Soto, P., & Wensley, A. K. P. (2016). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research. 69(5), 1544-9.
 13. Ghasemzadeh, A., Ebrahimi, S. M. Z., Hojjati, A., & Shabani, R. (2015). The relationship between organizational agility and organizational forgetting with organizational effectiveness. Paper presented at the International Conference on Accounting and Management, and Economics, Tehran. (Persian).
 14. Goldman, S., Nagel, R., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations. New York: Van Nosteand Reinhold.
 15. Gregory, F. (2009). Reflections on organizational memory and forgetting. Journal of Management Inquiry, (1), 1-6.
 16. Holan, P & Philips, N. (2004). Organizational forgetting as strategy, sage publications London, thousand oaks, ca and new delhi. 2(4), 423-33.
 17. Jafar Nejad, A., & Shahabi, B. (2007). Organizational agility and agile production. Tehra: Mehraban Publishing. (Persian).
 18. Kordjazi, Z. (2015). The effect of organizational agility on organizational effectiveness by Pearson method. Paper presented at the National Conference on Arts Studies and Humanities Research, Tehran. (Persian).
 19. Mohammad Ghasemi, G. (2014). The relationship between organizational agility and organizational forgetting with organizational effectiveness. (Unpublished masterˊs thesis). Sistan and Baluchestan University, Zahedan. (Persian).
 20. Moshabaki, A., Andalib Ardakani, N., & Andalib Ardakani, D. (2011). Investigating leadership styles on purposeful organizational forgetting: A new approach to knowledge management. Journal of Health Management. 14, 84-93. (Persian).
 21. Moshabaki, A., & Rabiea, M. (2009). Purposeful organizational forgiveness (Strategic: Miracle of competitiveness in the organization). Teacher of Humanities. 13, 193-218. (Persian).
 22. Nazari, R., Bahadorani, S., & Tabesh, S. (2018). The effect of reflective thinking on management style. Functional Agility and Organizational Efficiency in Sport Managers. 6(22), 25-36. (Persian).
 23. Parsons, T. (1971). The System of Modern Societies Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 24. Ramezanian, M. R., Mullaei, M., & Absalan, Sh. (2013). Organizational agility in sport and youth departments of provinces. Sport Management Studies. (20), 10-20. (Persian).
 25. Sadeghian, R., Yaghoobi, N., & Eizzazi, M. E. (2012). Investigating the relationship between purposeful organizational forgiveness and organizational agility. Public Management Research. 5(17), 103-20. (Persian).
 26. Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics.   62(1-2), 7-22, May.
 27. Zeng, J. & Chen, H. (2010) The Relationship between Intentional Organizational Forgetting and Organizational Innovation the Mediating Effect of Organizational Learning Capability. Advanced Management Science (ICAMS). 3, 47-53.
 28. Zhang, Z. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organization. International Journal of Operation & Production Management. 20(4), 496-512.