نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند اداره ورزش و جوانان

2 ریاست دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر تخصصی‌سازی تفریح بر دلبستگی‌مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش‌تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه‌ی گردآوری داده‌ها به شکل میدانی و با رویکرد مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران بودند. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه‌گیری در دسترس پرسشنامه‌ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه تخصصی‌سازی تفریح مک فارلین (1994) و پرسشنامه دلبستگی‌مکانی کایل و همکاران (2005) بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 9 نفر از اساتید بررسی شد، و در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه‌ها 951/0 و 917/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد 20 درصد از تغییرات دلبستگی‌مکانی از طریق تخصصی‌سازی تفریح قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تأثیر تخصصی‌سازی تفریح بر دلبستگی‌مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (071/0 SRMR). با توجه به یافته‌های تحقیق توصیه می‌شود در اماکن تفریحی-ورزشی‌، دلبستگی و هویت‌مکانی ورزشکاران مورد نظر مدیران قرار گیرد، از سوی دیگر، بهبود اماکن تفریحی-ورزشی موجود از منظر تعداد و امکانات، باعث افزایش مشارکت تخصصی در فعالیت‌های تفریحی در فضای باز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Specialized Recreational Behaviors on Place Attachment Among Amateur Athletes

نویسندگان [English]

  • Kolsoum Heidari 1
  • sedighe heydarinejhad 2
  • Marjan Saffari 3
  • Amin Khatibi 4

1 Employee of the Department of Sport and Youth

2 ِDean of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Tarbiat Modares

4 Assistant Professor of Sport Management at Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The present study aimed to determine the effects of recreation specialization on place attachment in amateur athletes. The present research was an applied-correlational study based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all amateur athletes who had a membership record in Enghelab Sports Complex. The sample size was determined using PASS. The respondents were selected based on convenience sampling method and questionnaires were distributed among them. Finally, a total of 334 questionnaires were used for data analysis. The required data were collected using McFarlane’s recreation specialization questionnaire (1994) and place attachment questionnaire (Kyle et al., 2005). A pilot study was also conducted in order to evaluate the construct validity and the results showed that the KMO for sampling adequacy and Cronbach’s alpha of questionnaires were equal to 0.917 and 0.951, respectively. The data were statistically analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS-25 and Smart PLS-3. In addition, 20% of variance of place attachment can be predicted by recreation specialization. Based on the results of structural equation modeling, the impact of recreation specialization on place attachment of amateur athletes was adequately fitted (SRMR=0.071). According to the findings of the research, it is recommended that in sports-recreational places, the place attachment and place identity of the athletes considered by the managers. On the other hand, Improving the sports and recreation places in terms of numbers and facilities will increase the participation of specialized recreation activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure Behavior
  • Recreation Specialization
  • place attachment
  • Amateur Athletes