نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد بازاریابی ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر در بازاریابی روان‌شناسی رنگ در معماری فضاها و باشگاه‌های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی بود که داده‌ها به‌صورت میدانی و ازطریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. برای جمع‌آورری داده‌ها، از پرسش‌نامة پژوهش مورتون و چانگ ولین (2010) که حاوی 24 سؤال در طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت بود، استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و در سطح معنا‌داری 05/0 P تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل توانایی تبیین روان‌شناسی رنگ را در بازاریابی باشگاه‌های ورزشی داشتند و درمجموع، 04/65 درصد از واریانس بازاریابی روان‌شناسی رنگ را تبیین کردند. همچنین، نمرة میانگین تمامی مؤلفه‌های بازاریابی روان‌شناسی رنگ نشانگر وضعیت نسبی مطلوبی بود. افزون‌براین، با توجه به سهم واریانس تبیین‌شده برای هریک از عوامل مستخرج، عوامل ذهنی، احساس روانی، قدرت تشخیص، قدرت نفوذ و شخصیت رنگ، به‌ترتیب بالاترین اولویت را داشتند. با توجه به تحلیل یافته‌ها، اهمیت زیاد بازاریابی و جذب مشتری برای باشگاه‌ها به‌خصوص توجه به مبانی روان‌شناسی رنگ، نشان‌دهندة ضرورت شناخت مؤلفه‌های تأثیرگذار بر طراحی فضاها و اماکن ورزشی است. این بررسی می‌تواند تأثیر مثبت و متفاوتی برای جذب مشتری در باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک به‌همراه داشته باشد. شناخت رنگ‌ها و توجه به تأثیری که بر افراد می‌گذارند، می‌تواند به‌عنوان شیوة نوین بازاریابی به‌کار رود و موجب جذب مشتریان و استقبال ویژة آن‌ها شود. علاوه‌براین، می‌توان با تبلیغات و ایجاد نگرش‌های روان‌شناسی رنگ، محیطی توأم با آرامش و جذابیت متناسب با رشتة ورزشی را در آن باشگاه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Color Psychology in the Marketing of Fitness and Aerobics Clubs Review

نویسندگان [English]

 • Haniyeh Beyk 1
 • Vahid Saatchian 2

1 M.Sc. of Sport Marketing, Imam Reza International University

2 Assistant Professor of Sport management, Imam Reza International University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factors affecting the definition of the marketing of color psychology on the architecture of physical and fitness clubs in Mashhad. The research method is a descriptive survey of which the required data were collected through a questionnaire. The questionnaire from the research background (Morton, Chang velin, 2010) was used with 24 questions in the 5 Likert option spectrums. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and statistically significant (P ≤ 0.05). The results of exploratory factor analysis showed that 5 factors had the ability to identify, and in total, 65.04% of the marketing variance explained the psychology of color.Also, due to the explained contribution of variance for each of the factors, the mental factors, psychological sensation, detection power, penetration power and color personality were the highest priority respectively. According to the analysis of the findings, the importance of marketing and customer attraction for the clubs, in particular the consideration of the psychological principles of color indicates the need to recognize the factors that influence the design of spaces and sports facilities.This review could have a positive and different impact on customer acquisition in fitness and aerobics clubs.Understanding colors and paying attention to the impact on people can be a new way of marketing and attract customers and be particularly welcomed by customers.On the other hand, advertising and creating psychological attitudes can create a peripheral color with the relaxation or attractiveness of the corresponding sports field in that club.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • Color Psychology
 • Consumer Behavior & Sport Space Architecture
 1. Aesi, S. R., Javadi, M., & Nikghadam, N. (2005). Color psychology and vehicle selection. 17, 19-26.
 2. Akbarpour, Fatemeh, 2, Investigating the Effect of Logo on Consumer Attitudes with Emphasis on Color, Form and Font Logo, First National Conference on Marketing Research, Tehran, Narkish Information Institute, https://www.civilica.com/Paper- MKTRCONF01-MKTRCONF01_146.html
 3. Babolhavaeji F, Yazdianrad M. [Content analysis of papers in specialized Journals of Library and Information Science regarding promotion of reading and children’s libraries during 1999-2008 (Persian)]. Research on Information Science & Public Libraries. 2011; 16(63):31-53.
 4. Chang,Wei-Lun, and Hsieh-Liang Lin. (2010). “The impact of color traits on corporate branding.” Afr. J. Bus. Manage 4.15: 3344-55.
 5. Columbia Electronic Encyclopedia. (2007). Columbia: Columbia University Press.
 6. Eslombolchi, A. R., Asefpor, M., & Babolhavaeji, M. (2015). Book Marketing Topics and Issues with Open Iran Attitudes. (Persian).
 7. Faleki, H. (2005). Book of application of colors and letters in graphics. tehran: Publishing of Light. (Persian).
 8. Patel, H., Blades, M., & Andrade, J. (2002). Children’s incidental learning of the colors of objects and clothing. Cognit. Dev. 16: 965-85.
 9. Hamidavi, E. (2015). The Use of Color Psychology in Marketing and Its Impact on Advertising Success and Brand Design, International Conference on Business Development and Excellence, Tehran, Viera Capital Idea Managers Institute, https://www.civilica.com/ Paper-ICBDE01-ICBDE01_293.html (Persian).
 10. Eysenck, H. J. (1941). A critical and experimental study of color preferences. American Journal of Psychology, 54, 385-94.
 11. Henrik, H., & Adam, S. (2017). Color saturation increases perceived product size. Journal of Consumer Research, 44(2), 396–413.
 12. Hojjati, M. A. (2003). Educational effects of color, how to use color in life. Tehran: Jamal Publishing. (Persian).
 13. Schaile, K.W. (1996). On the relation of color and personality. J. Projective Techneques Personality Assess. 30, 511-23.
 14. Khouw, N. (2001). The meaning of color for gender. Available at: http://www.Colormatters.com.
 15. Clarke, M., Keogh, F., Murphy, P. T., Morris, M., Larkin, C., & Walsh, D. (1998). Seasonality of births in affective disorder in an Irish population. Eur. Psychiatry. 13, 353–8.
 16. Milne, L., & Greenway, P. (1999). Color in children drawing: The influence of age and gender. The Arts Psychology, 26, 261-3.
 17. Morton, J., & Chambers, S. M. (1973). Selective attention to words and colours. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 25(3), 387-97.
 18. Sable, P., & Akcay, O. (2012). Color: Cross­ cultural marketing perspectives to what governs our Response to it. Proceedings of ASBBS, 17(15), 13-26.
 19. Singh, S. (2006). Current research development, impact of color on marketing. Management Decission, 44(6), 12-20.
 20. Sivik, L. (1997). Reflecting the color sense as a perceptual system. Proceedings of the 8th Congress of the International Colour Association, AIC Color 97. (50-7). Japan: Kyoto.
 21. Jeremy, S. (2014). How to use the psychology of color to increase website conversions.www.enterprenur.com.
 22. Wilson, J., Allan Louis Benson., Bruce Manning Metzger, Richard M. Hogg, m & Oulton, D. (2001). Predicting the future: An overview of the colour forecasting industry. Des The University of Manchester Jacqueline Anne Wilson PhD by published work Core Design Aspects. 4, 15-31.
 23. Zarei, A., Maleki Minbashi, M., & Rahmani, T. (2015). The Study of the Effect of Color Preference on Product Preference with Emphasis on the Moderating Role of Selected Demographic Factors (Case Study: Sport Shoe Buyers). Research and Technology, 9(4), 321-32. (Persian).