نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرند

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودگویی، کمال‌گرایی، اضطراب و سبک‌های مقابله‌ای در عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی است. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را کلیه جودوکاران ردۀ سنی جوان و بزرگ‌سال استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دادند که از میان آن­ها 162 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ اضطراب حالت رقابتی (CSAI)، پرسشنامۀ خودگویی (S-TQ)، مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی و پرسشنامۀ شیوه‌های مقابله‌ای بیلینگز و موس استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از SPSS-20 و AMOS-20 و برای برازش الگوی پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری (SEM)استفاده شد. مقادیر برخی شاخص­های برازندگی نشان داد الگو نیاز به بهبود دارد که بدین منظور چندین مسیر غیرمعنی­دار حذف و چند مسیر جدید به مدل افزوده شد و الگوی نهایی با توجه به شاخص­های برازندگی و شاخص مجذور کای برازش خوبی داشت. نتایج نشان می­دهد کمال‌گرایی مثبت بیشترین اثر مستقیم و اثر کلی و خودگویی شناختی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد ورزشی جودوکاران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Psychological Factors on Sport Performance in Judo’s Athletes of East Azerbaijan: a Study in Basis of Structural Equation Model

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Neshati 1
  • Isa Hekmati 2
  • Hossein Gholizadeh 3

چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate self-talk, perfectionism, anxiety and coping styles roles in sort performance of judo. The population of present study was all young and adult judo athletes of east Azarbayjan. Among them 162 athletes were selected by available sampling. Data were gathered using Competitive State Anxiety Inventory (CSAI), Self-Talk Questionnaire (S-TQ), Perfectionism Questionnaire, Coping styles Questionnaire (CSQ). SPSS-20 and AMOS-20 was used for data were analysis. There was used Structural equation Modeling (SEM) for fitness of suggested model. Some of fitness indexes suggested that the model needs modification and to this aim, some non significant paths canceled and some new paths were added. Final model, with regard to fitness indexes and Chi-square had good efficacy. The final model showed that Positive perfectionism has the most direct effect and total effect and Cognitive self-talk had the most indirect effect on sport performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-talk
  • Perfectionism
  • Anxiety
  • Coping styles
  • Sort performance
  • Judo