نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استعدادیابی ورزش جودو در ایران بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل‌شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعة آماری در بخش کیفی مسئولان و اعضای کمیته‌های فدراسیون، مربیان تیم‌های ملی و تعدادی از اساتید استعدادیابی ورزشی (تعداد = 30) و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران تیم ملی، مسئولان هیئت‌ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه (تعداد = 105) بودند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش‌نامة پژوهشگرساخته بود. روایی پرسش‌نامه با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0 = α) به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی‌ها و رسم جداول) و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن) به‌ کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. نسخة 20 انجام شد و نیز تحلیل عامل تأییدی به کمک نرم‌افزار لیزرل نسخه 5/8 انجام گرفت. براساس نتایج، شاخص‌های استعدادیابی جودو به‌ترتیب اولویت عبارت بودند از: ویژگی‌های مهارتی، جسمانی و فیزیولوژیک، پیکرسنجی و روان‌شناختی. با توجه به یافته‌های پژوهش، مسئولان فدراسیون باید به شاخص‌های استعدادیابی مختص به ورزش جودو توجه ویژه کنند. بدون‌تردید، نگاه علمی به فرایند استعدادیابی می‌تواند در راه اعتلای ورزش جودو ایران ازطریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Judo Talent Identification Parameters for Judo Sport in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Noudehi 1
  • Morteza Dousti 2
  • Seyyed Mohammad Hossein Razavi 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Professor of Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was identification and prioritization of Judo talent identification parameters for Judo sport in Iran. This research was mixed method (in quality, classic modified Delphi method and quantitative, descriptive and analytical), respectively. The populations in the qualitative section consist of federation officials, national team coaches and experts of sports talent (n=30), and in the quantitative section included members of the Federation, the national team coaches and athletes, provincial officials and university professors (n=105). Sampling was targeted and accessible. Data Collection tools was interviews and a researcher-made questionnaire. Its validity was confirmed by 12 experts. Reliability confirmed through Cronbach's alpha that obtained 0.79. Data analysis was done through using descriptive statistics (frequencies, tables) and inferential statistics (EFA and Friedman test) with Spss20 and CFA was performed with using LISREL 8.5. According to results, judo talent indicators based on priorities are as follow: Characteristics of skill, physical and physiological, anthropometric and psychological. According to results, administrators of federation should pay attention to judo talent indicators. Undoubtedly, a scientific view to the process of talent identification can be useful to develop judo through athlete’s win in judo competitions and sport events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Judo
  • Talent Identification Indicator
1. Abedi, A. (2011). Talent identification in handball with emphasis on biomechanical parameters, anthropometric, physiological and psychological. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran. (Persian).
2. Ache Dias, J., Wentz, M., Külkamp, W., Mattos, D., Goethel, M., & Borges Júnior, N. (2012). Is the handgrip strength performance better in judokas than in nonjudokas? Science & Sports, 27, 9-14.
3. Adegbesan, O., Mokgwathi, M., Omolawon, K., Ammah, J., & Oladipo, I. (2010). Sport talent identification and development in Nigeria. International Journal of Coaching Science, 2(4), 3-13.
4. Alidoust Ghahfarokhi, E., Sajjadi, N., Mahmoudi, A., & Sa’atchian, V. (2014). The evaluation of development priorities and strategies of Judo championship in Iran. Sport Management, 6(2), 231-46. (Persian).
5. Alijani, E (2002). Survey the current status of talent identification indicators in athletics of Iran. Paper presented at the Fifth National Conference on Physical Education and Sports Sciences, University of Ahvaz Shahid Chamran. Ahvaz. (Persian).
6. Amini, A. (2003). Describe the relationship between some anthropometric dimensions of Judo players. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University of central Tehran Branch, Tehran. (Persian).
7. Basereh, M. (2014). Codification of indicators and design of Volleyball talent identification in Iran to. (Unpublished master's thesis). Mazandaran University, Babolsar. (Persian).
8. Basereh, M., Dousti, M., & Farzan, F. (2016). Codification Volleyball talent identification model in Iran. Sport Management Studies, 8(37), 57-88. (Persian).
9. Carl, T., Woods, C. T., Raynor, A. J., Bruce, L., McDonald, M., & Robertson, S. (2016). The application of a multi-dimensional assessment approach to talent identification in Australian football. Journal of Sports Sciences, 34(14), 1340-5.
10. Doustdari, S., Ashraf Ganjavi, F., & Sajjadi, H. (2016). Codification of talent indicators in soccer. Sports Management Studies, 35, 17- 32. (Persian).
11. Davoodi, A. (2012). Evaluation of talent identification indicators in the sport of karate elite coaches and athletes from the perspective of Iran. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran. (Persian).
12. Ebrahim, K., Heydari, M., & Moa'meri, A. (2004). Investigation the status quo and develop indicators of talent in volleyball. Research in Sport Sciences, 2(5), 1-14. (Persian).
13. Faber, I., Oosterveld, F., & Nijhuis, R. (2012). A first step to an evidence-based talent identification program in the Netherlands. International Journal of Table Tennis Sciences, 7, 8-15.
14. Farrokhi, A. (2011). Survey the current status and codification of talent identification indicators in Badminton. Motor Behavior and Exercise Psychology, 9, 111-24. (Persian).
15. Farzbod, B. (2014). The comparison of some fitness and anthropometric factors in elite and beginners of judo players. (Unpublished master's thesis). University of Shahid Rajaei Teacher Training, Tehran. (Persian).
16. Franchini, E., Takito, M. Y., & Bertuzzi, R. C. M. (2005). Morphological, physiological and technicalvariables in high-level college judoists. Archives ofBudo, 1, 1-7.
17. Gaeini, A. (2004). The need for research in talent identification. Journal of Teaching in Physical Education, 2(2), 38- 41. (Persian).
18. Gharakhanlou, R. (2003). Survey the current status and Codification of talent identification indicators in soccer. Research Project, Institute of Physical Education and Sport Sciences. Available at: https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/452285, Accessed 16 March 2017). (Persian).
19. Ghasemzadeh Mirkolaei, E. (2014). Codification of talent identification strategic plan for athletics federation. (Unpublished master's thesis). Mazandaran University, Babolsar. (Persian).
20. Hopwood, M., Clare, M., Damian, F., & Joseph, B. (2014). The family portrait as an indicator of sporting talent. Paper presented at the Talent Identification Conference Schedule, Aspire Academy, Doha – Qatar, 1st April 2014. 10.
21. Hosseini, S., Hamidi, M., Ghorbanian Rajabi, A., & Sajjadi, N. (2013). Identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats for talent identification in Iran championship sport and its bottlenecks and challenges. Sport Management, 5(2), 29-54. (Persian).
22. Jalali, R. (2012). Sampling in qualitative research. Journal of Research in Health Sciences, 1(4), 310-20. (Persian).
23. Jaswant, S. K. (2015). A correlation study of aggression, emotional intelligence and well-being among Judo players. International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 3(4), 26-30.
24. Mir Hosseini, M.A. (2003). Determination of football scout indicators in 10-12 years old adolescents from point of view of Fars province soccer coaches' and presentation of indices index, Master's dissertation, Islamic Azad University, Tehran.
25. Mohamed, H., Vaeyens, R., Matthys, S., Multael, M., Lefevre, J., Lenoir, M., & Philippaerts, R. (2009). Anthropometric and performance measures for the development of a talent detection and identification model in youth handball. Journal of Sports Sciences, 27(3), 257-66.
26. Namazizade, M. (2004). Codification of talent identification indicators in basketball. Research Project, Institute of Physical Education and Sport Sciences. Available at: http://ssrc.ac.ir, (Accessed 27 March 2017). (Persian).
27. Nouhi, M. (2011). Survey and index talent identification indicators in martial arts from the perspective of educators and heads of delegations and providing a model. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran. (Persian).
28. Nouri, M., & Sadeghi, H. (2013). Design the software of talent identification in Basketball based on logic fuzzy. Studies of Sports Medicine, 5(13), 27-38. (Persian).
29. Pienaar, A. E., Spamer, M. J., & Steyn, H. S. (1998). Identifying and developing rugby talent among 10-year-old boys: A practical model. Journal of Sports Sciences, 16(8), 691-9.
30. Pion, J., Lenoir, M., & Segers, V. (2014). The value of non-sport-specific characteristics for talent orientation in young male Judo, Karate and Taekwondo athletes. Archives of Budo Journal, 10, 147–54.
31. Sebera, M., & Sedlacek, J. (2012). Analyze of sport talent selection systems. Acta Facultatis Educationis Physicae Journal; 3(1), 13-20.
32. Sheikh, M., Shahbazi, M., Amini, A., & Alizadeh, R. (2010). Survey the current status and codification of talent identification indicators in Iranian karate on the basis of physical and mental preparation. Journal of Motor Learning, 4, 45-56. (Persian).
33. Sterkowicz, S., Jaworski, J., Lech, G., Pałka, T., Sterkowicz-Przybycień, K., Bujas, P., & Mościński, Z. (2016). Effect of acute effort on isometric strength and body balance: Trained vs. untrained paradigm. Plos One, 11(5), 0155985.
34. Vaeyens, R., Malina, M., Janssens, M., Renterghem, B., Bourgois, J., Vrijen, J., & Philippaerts, A. (2006). Multidisciplinary selection model for youth soccer: The Ghent Youth soccer project. Br J Sports Med, 40(4), 928–34.
35. Vazini Taher, T., Shahbazi, M., & Bagherzadeh, F. (2011). Using multivariate approach in talent identification of football players under 16 years. Growth and Motor Learning Exercises, 7, 103-28. (Persian).
36. Williams, A. M., & Reilly, T. (2000). Talent identification and development in soccer. Journal of Sports Sciences, 18, 657-67.
37. Woods C, Raynor, AJ, Bruce, L. Mc Donald, Z. Collier, N. (2015). Predicting playing status in junior Australian Football using physical and anthropometric parameters. Journal of Science and Medicine in Sport, 18: 225–9.
38. Zaggelidis, G. (2016). Maximal isometric handgrip atrength (HGS) in Greek elite male Judo and Karate athletes. Sport Science Review, XXV(5-6), 321- 44.
39. Zarifi, M., Alizadeh, N., Deldar, E., & Bahemmat, M. (2011). Somehow the forming of talent identification in the base groups age with the present of model. Paper presents at the First National Conference on New Scientific Achievements in the Development of Sports and Physical Education, Gorgan. (Persian)