نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بابل

2 آموزگار تربیت بدنی، آموزش و پرورش بابل

3 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از تحولات اساسی مدیریت امروزی، تحول در نحوۀ نگرش به سازمان است و فرهنگ سازمانی به‌عنوان بستر می‌تواند مانع یا ترغیب­کنندۀ خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنیآموزش و پرورش استان مازندران است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و به‌صورت میدانی اجرا شده است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 364 نفر بود که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از میان مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران تعیین شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ ویژگی‌های فردی،‌ فرهنگ سازمانی ساشکین (2001) (84/0α=) و خلاقیت رندیسپ (1986) (83/0α=) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماریکولموگروف-اسمیرنف ((KS و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق در سطح معنا­داری 05/0=α- با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان خلاقیت معلمان 22/181، مدیران 65/181 و میزان خلاقیت کل آزمودنی‌ها 49/181 از نمرۀ کل 250 بوده است. همچنین در میان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، قدرت فرهنگ سازمانی با 82/3 بیشترین میانگین و هماهنگی در گروه کاری با 15/3 کمترین میانگین را دارد. همچنین میانگین فرهنگ سازمانی 37/3 از نمرۀ کل 5 برای کل آزمودنی‌ها به دست آمد که نشان‌دهندۀ در حد متوسط بودن فرهنگ سازمانی است. همچنین بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطۀ معنا‌داری وجود دارد (002/0α=) و تنها بین مؤلفۀ قدرت فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی رابطۀ معنا‌داری وجود ندارد (301/0α=). با توجه به یافته‌های تحقیق چنین استنباط می‌شود که سازمان‌ها می‌توانند با توافق بر سر ارزش‌ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of organizational culture and creativity of physical education manager & teacher's aspect in Mazandaran province education

نویسندگان [English]

  • Seeyad Mahmmod Alizadeh 1
  • Mohammadbagher Forghni Ozrudi 2
  • Ahmad Tabaeian 3

چکیده [English]

One of the major developments that have shaped the evolution of modern management attitudes to organization and Organizational culture as a single substrate could inhibit or encourage creativity and innovation in organizations. The purpose of this study was to determine the relationship between organizational culture and the creative of physical education manager & teacher's aspect in Mazandaran province education. Descriptive and correlational research methods and fieldwork was conducted. Sample size of 364 people, according to Morgan, who was randomly determined& measured by OCAQ, Sashkin and etal (2001) (α=0/84) and creativity by the Randssepp (1989) (α=0/83) questionnaires. Data using statistical methods, KS, Spearman to examine the hypothesis at a significance level of (α=0/05) were analyzed using SPSS19 software. Results showed the creativity of teachers 181/22 managers, 181/65 subjects and creativity of 181/49 of the total score was 250. Components of the organizational culture, organizational culture has the highest average power, and coordination working group has the lowest mean. The average organizational culture and 3/37 of the total score for all subjects was 5, which indicates the average of the organizational culture. Between organizational culture and the creative director and physical education teacher education province, there is a significant relationship (α=0/002) & only the component of the organizational culture and creativity, there is a significant relationship between administrators and teachers of physical education (α=0/301). The findings concluded that organizations can agree on the values and beliefs of the organization, adapting to change, according to the people, in harmony and work to align individual and organizational goals can help to increase their creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Creativity
  • Physical Education