نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

یکی از ابعاد رفتار سازمانی، شناخت مهارتهای ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهرهوری و تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارتهای ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئت‏علمی استخدامی و مدعو تربیتبدنی دانشگاه پیامنور پرداخته است. پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. 80 نفرهیئت‌علمی استخدامی و 700 نفر مدرس مدعو تربیت‏بدنی دانشگاههای پیامنور جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل ‏دادند. تمام جامعة هیئت‌علمی به‌عنوان نمونه و از مدرسان مدعو 250 نفر به‌صورت تصادفی خوشه‏ای به‌عنوان نمونة آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری پرسش‌نامه‏های مهارت‏های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. روایی صوری و منطقی پرسشنامهها به کمک اساتید دانشگاهها و صاحب‏نظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمد که برای هرکدام از پرسش‌نامهها به‌ترتیب 84/0، 84/0 و 88/0 محاسبه شد. از روش‏های آمار توصیفی برای طبقهبندی نمرههای خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلوموگروف اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیة پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی‏ مهارت‏های ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است. همچنین، ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفة مهارت‏های ارتباطی (کلامی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و تأثیر مؤلفة شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت‏های ارتباطی در پیش‏بینی نگرش سازمانی به‌نظر می‏رسد که مسئولان‏ باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینة تمامی مؤلفه‏های مهارت‏های ارتباطی به‌ویژه مهارت شنود به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Relationship of Communication Skills by Organizational Attitude of Physical Education Faculties (Full Time and Part Time) in Payame Noor University

نویسندگان [English]

 • Hamid Ghasemi 1
 • Farideh Hadavi 2
 • Manoochehr Tatari 3

1 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University

2 Associate Professor of Physical Education, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University

چکیده [English]

The communication skills are one part of organizational behavior and its aim is more productivity in achieving organizational goals. The purpose of this study was to determine the effect of communication skills on organizational attitudes (organizational commitment and job satisfaction) of physical education faculties in Payame Noor University. The methodology of study was descriptive –survey. The population included all physical education faculties in PNU (80 people fulltime and 700 part time). The samples selected by cluster random sampling and with regard of Morgan table for best number of samples (250 people). The data gathered by 3 questionnaires include: Barton G’s communication skills, Susan J’s job satisfaction and Lina et al’s organizational commitment. The face and content credits of questionnaires approved by some faculties and experts. The reliability of questionnaire approved by Cronbach's alpha test (0.84, 0.84, 0.88). The data analyzing did by statistical way: descriptive way (frequencies and classifications) and inferential way (K-S, correlation analysis, multiple regression analysis). The results showed there were significant relation between communication skills and organizational attitude (P< 0.001). Multiple regression analysis indicated that the relationship between the two components of communication skills (verbal & feedback) and organizational attitudes was significant (P< 0.001) and (P< 0.004), the effect listening component on organizational attitudes is not significant (P< 0.470). With considering the results, there is a suggestion for administrators to prepare programs for developing all components of communication skills, especially listening skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communicational Skills
 • job satisfaction
 • organizational commitment
 • Organizational Attitude
 1. Ahmad, H., Ahmad, Kh., & Ali Shah, A. (2010). Relationship between job satisfaction, job performance attitude towards work and organizational commitment. European Journal of Social Sciences, 18(2): 257-67.
 2. Ahmad, S. A. (2011). Communication satisfaction and its relationship to organizational commitment among secondary teachers in KUwait. Indiana State University, india.
 3. Amiri, S., Kohistani,H A., &Ahanjan, MR. (1999). Relationship between managerial communication skills and job satisfaction among staff in general departments of North Khorasan province. Educational Research, 14, 1-18.
 4. Azalea, A., Omar, F., & Mastor, K. A. (2009). The role of individual differences in job satisfaction among Indonesians and Malaysians. European Journal of Social Sciences, 10(4), 496-511.
 5. Baghiyani Moghadam, M., Momayyezi, M., & Rahimdel, T. (2012). Communication Skills of Department Heads in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 12(6), 448-57.
 6. Barton, G. R., Stacey, P. C., & Fortnum, H. M. (2006). Hearing-impaired children in the UK I: Auditory performance,communication skills, educational achievements, quality of life, and cochlear implantation. Ear and Hearing, 27(2), 161-86.
 7. Batemen, T., & Strasser, S. (1984). A longitudinal analysis of antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 21, 95 -112.
 8. Carriere, J., & Bourque, C. (2009). The role of communication satisfaction as a mediator between an organization's internal communication systems and two job outcomes: Job satisfaction and 156 organizational commitment. Carreer Development International, 14, 29 – 49.
 9. Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J., & Russell, G. (2002). Communication skills: some problems in nursing education and practice. Journal of clinical nursing, 11(1), 12-21.
 10. Davis, K. Y., & Newstorm, J. W. (2003). Comportaniento humanoenel trabjajo (11th ed.). Mexico: Mc Graw – Hill. Interamericana.
 11. Dubrin, A. J. (2010). Leadership: Research fiudings, practice and skills (6th ed). Boston: MA: Monghton Mifflin Company.
 12. Ghobadi, M. (2000). Communication Skills. National Bank of Iran, 150,16-9.
 13. Haday, S. F. (2013). Adaptive Study of Major Management of Volunteers in Iran and Selected Countries. Sport Management Studies, 5(21), 13-36.
 14. Hall, J. A., Gunnery, S. D., & Andrzejewski, S. A. (2011). Nonverbal emotion displays, communication modality, and the judgment of personality. Journal of Research in Personality, 45, 77-83.
 15. Hashemi Motlagh, S., & Mozafari, S. A. A. (2010). Comparison of communication skills and working life quality of active and passive faculty members of Islamic Azad universities of East Azarbaijan. Productivity management, 3(12), 7-32.
 16. Hellriegel, D. S., & John, W. (2011). Organizational behavior (13th ed.). Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
 17. Hemmati Afif, A. (2012). Explaining the Communication Skills Model of Physical Education Teachers of Tehran Province, Emphasizing Increased Organizational Commitment and Job Satisfaction. Tarbiat Modares University, Tehran.
 18. Hengst, J. A. (2003). Collaborative referencing between individuals with routine communicaton partners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research; Health Modale, 46(4), 48-831.
 19. Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). Educational administration: Theory, research, and practice (9th ed.). New York: McGraw – Hill.
 20. James, C. R. (2002). Designing learning organizations. Organizational Dynamics, 32(1), 46−61.
 21. Jo hatch, M. (2013). Organizational theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives (3th ed.). Oxford: Oxford University Press.
 22. Keshtkaran, A., Heidari, A., & Bastani, P. (2012). Study Of Managers' Communication Skills Based On The Staff's View In Shiraz University Of Medical Sciences. Payavard Salamat,5(4), 41-8.
 23. Kozechian, h. (2003). The Relationship between Organizational Commitment and Job Satisfaction of Male Physical Education Directors in Khorasan Province. Olympic, 11(23), 43-52.
 24. Licata, W., & Harper, G. W. (1999). Healthy schools, robust schools and academic emphasis as an organizational theme. Journal of Education Administration, 37(5), 463 - 75.
 25. Lina, L., Aukse, E., & Loreta, G. (2007). Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization. Baltic Journal of Management, 2(2), 196- 212.
 26. Nazari, R., Ehsani, M., Ashraf Gangoei, F., & Ghasemi, H. (2012). Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers. African Journal of Business Management, 6(27), 8136-45.
 27. Nazari, R., Ehsani, M., Ganjavi, F., & Ghasemi, H. (2012). The Effects of Communication Skills and Interpersonal Communication on the Organizational Effectiveness of Iranian Sport Managers and Modeling. Sports Management Studies, 16(4), 157-74.
 28. orze, k., & Seyed Ameri, M. H. (2013). Knowledge Management and Communication Skills Managers of Iran Physical Education Organization. Sports Management Studies, 4(13), 64-9.
 29. Petersen, K. J., Ragatz, G. L., & Monczka, R. M. (2005). A examination of collaborative planning effectiveness and supply chain performance. Journal of Supply Chain Management, 41, 14-25.                                                                                         
 30. Ranjbaran, B. (1996). Organizational Commitment. Journal of Faculty of Administrative and Economic Sciences, University of Isfahan, 1(10), 11-6.
 31. Rezaeian, A. (2012). Basis of Organizational Behavior Management. tehran: samt.
 32. Robbins, S. (2010). Basics of Organizational Behavior (A. P. a. S. M. Arabi, Trans.). In (pp. 45-215). tehran: Office of Cultural Research.
 33. Selma, G., & Aysegul, E. (2012). Examination of teacher candidates communication skills according to different variables. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 5640 – 5.
 34. Susan, J. L. (2003). Job satisfaction among Russian workers. International Journal of Manower, 24(6), 626- 52.
 35. Taherizadeh, Z., Salimi, G., & Salehizadeh, S. (2011). Relationship between Teachers Communication Skills of the University and their Teaching Skills from Students' Viewpoints. Leadership and Educational Management of Islamic Azad University., 5(2), 95-116.
 36. Ulukan, M., & Dalkilic, M. (2012). Primary school students’ level of participation in sport in terms of different variables and the relationship between the level of participation and communication skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1786–9.
 37. Vakola, M., & Nikolaou, I. (2005). Attitudes towards organizational change. Emeral – Employee Relations, 2(27), 160-74.
 38. Yesil, H. (2010). The relationship between candidate teachers’ communication skills and their attitudes towards teaching profession. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 919-22.     
 39. Yilmaz, M., Kumcagiz, H., Balci-Celik, S., & Eren, Z. (2011). Investigating communication skill of university students with respect to early maladaptive schemas. Procrdia- Social and Behavioral Sciences, 30, 968-72.