نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به‌دلیل محدودیت در دسترسی به همة هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران‌ دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعة آماری این پژوهش‌‌‌، هواداران دو باشگاه ذکرشده در شانزدهمین دورة مسابقات لیگ برتر خلیج فارس بودند. ازآنجایی‌که تعداد جامعة آماری نامعلوم بود، طبق جدول مورگان، 384 هوادار برای تعیین حجم نمونه درنظر گرفته‌ شدند و در بازی شهرآورد به‌طور مساوی از هواداران هر تیم، ‌192 پرسش‌نامة سالم جمع‌آوری شد. روش نمونه‌گیری، تصادفی دردسترس بود‌‌‌. مبنای ابزار پژوهش، پرسش‌نامة دیور و همکاران (2015) بود که برای استفاده در فرهنگ و اجتماع کشور تعدیل و اصلاح شد. برای روایی ظاهری و محتوایی، ترجمة پرسش‌نامه دراختیار تعدادی از متخصصان بازاریابی ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخة نهایی با رفع ایرادها و نقاط ابهام، اصلاح و ویرایش شد. پایایی اولیه ابزار پژوهش توسط یک مطالعة راهنما انجام شد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم‌افزار ایموس نشان داد که هواداران به‌عنوان بشارت‌دهندگان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، چهار نقش مدافع، مبلغ‌‌‌، ضدانتقادات و مقلد را ایفا می‌کنند. امروزه، مدیران بازاریابی تیم‌های ورزشی می‌توانند با تشکیل و تقویت کانون‌های هواداری، ترویج و بازاریابی را ازطریق آنان رونق دهند تا تیم‌ها از سرمایه‌های مادی و معنوی حاصل از حضور حداکثری آنان بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Role of Clubs’ Evangelists in Iranian Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kalateh Seifari 1
  • Nazanin Rasekh 2
  • Masoud Fereydoni 3

1 Associate Professor of Sport Management, University of Mazandaran

2 Assistant Professor of Sport Management, Sport Science Research Institute

3 Ph. D Student of Sport Marketing and Media, University of Mazandaran

چکیده [English]

The purpose of this study was designing a model for the role of clubs’ evangelists in Iranian football premier league. This research was descriptive, correlational based on structural equation modeling that was done as a field survey method. Due to the limited access to all fans of football premier league in the country, the researchers chose two elected clubs, Esteghlal and Persepolis. These clubs are two of the most popular clubs in Iranian football premier league. The statistical population consisted of the fans of Esteghlal and Persepolis clubs in the 16th Persian Gulf Premier League. Based on the number of statistical population was unknown, according to the Morgan table, 384 individuals were considered for sample size and in the Derby game, 192 correct questionnaires were collected equally from the fans of each team. The research method was available random. The base of the research instrument was Dwyer et al. questionnaire (2015) that has been modified to be used in the culture and community of the country. For face and content validity, the translation of the questionnaire were confirmed by some sports marketing experts and sports management professors and the final edition was corrected by fixing the difficulties and ambiguities. The reliability of the study was done by a pilot study. The results of running the model in Amos software were shown the fans as Esteghlal and Persepolis evangelists played four roles of Advocator, Advertiser, Antagonize and Assimilator. Today, sports team marketing executives, through the formation and strengthening of fan club communities, thrive through promotion and marketing, so that their teams could benefit from the financial and intellectual capital through maximized supporter participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport club evangelists
  • Antagonize
  • Advertiser
  • Advocator
  • Assimilator
1. Achen, M. R. (2016). Examining the influence of face book fans, content, and engagement on business outcomes in the national basketball association. Journal Social Media for Organizations, 3(1), 1-16.
2. Bauer, H. H., Stokburger-Sauer, N. E., & Exler, S. (2008). Brand image and fan loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of Sport Management, 22, 205–26.
3. Becerra, E. P., & Badrinarayanan, V. (2013). The influence of brand trust and brand identifcation on brand evangelism. Journal of Product and Brand Management, 22, 371–83.
4. Benson, C., & Hedren, M. (2013). Online brand communities: A route to brand loyalty? Journal of International Marketing Program, 180, 36-7.
5. Chiu, W., & Won, D. (2016). Consumer-brand relationships in sports products and repurchase intention. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 17(3), 243-59
6. Dwyer, B., Greenhalgh G., & LeCrom, C. (2015). Exploring fan behavior: Developing a scale to measure sport eFANgelism. Journal of Sport Management, 29, 642-65.
7. Funk, D. C., & James, J. (2006). Consumer loyalty: The meaning of attachment in the development of sport team allegiance. Journal of Sport Management, 20(2), 189–217.
8. Gruen, A. (2017). Design and the creation of meaningful consumption practices in access-based consumption. Journal of Marketing Management, 33, 3-4, 1-19.
9. Hedlund, D. P. (2014). Creating value through membership and participation in sport fan consumption communities. European Sport Marketing Quarterly, 14(1), 50–71.
10. Higham, J., & Hinch, T. (2006). Sport and tourism research: A geographic approach. Journal of Sport & Tourism, 11, 31–49.
11. Hosseini, E., Kalateh Seifari, M. (2015). The impact of brand communities on value-creating, brand trust and brand loyalty. Journal of Sport Studies, 8(6), 907-21. (In Persian).
12. Ioannou, P. I., & Bakirtzoglou, P. I. (2017). The relationship between stadium factors on spectators’ satisfaction in Greek Soccer Super League. Journal of Human Sport and Exercise, 11(4), 437-43.
13. Jaberi, A., Soltan Hosseini, M., Naderian Jahromi, M., Khazaei Pool, J. (2013). Providing a model for developing loyalty to the brand of football teams in Iran by structural equation modeling. Journal of Sport studies, 6(3), 475-492. (In Persian).
14. Jensen, R. W., & Limbu, B. Y. (2016). Spectators’ awareness, attitudes and behaviors towards a stadium’s social media campaign. International Journal of Marketing Studies, 8(40), 44-51.
15. Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M. (2013). To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? Journal of International Journal of Information Management, 33, 76-82.
16. Matzler, K., Pichler, E. A., & Hemetsberger, A. (2007). Who is spreading the word? The positive influence of extraversion on consumer passion and brand evangelism. AMA Winter educator's Conference Proceedings Marketing Theory and Applications, 18,1-22.
17. Pimentel, R. W., & Reynolds, K. E. (2004). A model for consumer devotion: Affective commitment with proactive sustaining behaviors. Academy of Marketing Science Review, 5, 1–45.
18. Russell-Bennett, R., & McColl-Kennedy, J. R., & Coote, L. V. (2007). Involvement, satisfaction, and brand loyalty in a small business services setting. Journal of Business Research, 60(12), 1253-60.
19. Stevens, S., & Rosenberger, P. J. (2012). The influence of fan involvement, following sport and fan identification on fan loyalty: An Australian perspective. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 13, 220–34.
20. Thompson, S. A., & Sinha, R. (2008). Brand communities and new product adoption: The influence and limits of oppositional loyalty. Journal of Marketing, 72, 65–80.
21. Weed, M. (2005). Sports tourism theory and method: Concepts, issues and epistemologies. European Sport Management Quarterly, 5, 229–42.