نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

برای کشورها، کسب جایگاه مناسب در المپیک اهمیت بسیاری دارد، تاجایی‌که کشورها از این رقابت مسالمت‌آمیز به‌عنوان ابزاری در معادلات بین‌المللی استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر درصد بود با ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو، زمینة موفقیت ایران را برای حضور در دوره‌های بعدی فراهم کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و ازنوع مطالعات گذشته‌نگر بود. در این پژوهش، عملکرد 63 ورزشکار اعزامی که درقالب 15 رشتة ورزشی در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو شرکت داشتند، مطالعه شد. همچنین، از سه شاخص ارزیابی عملکرد کمیتة بین‌المللی المپیک شامل شاخص کارایی، جمعیت کل و تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی عملکرد ایران در المپیک 2016 ریو استفاده شد. برای تحلیل عملکرد ورزشکاران و رشته‌های ورزشی حاضر در بازی‌های المپیک، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیقی با 27 نفر از صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب‌نظران رشته‌های ورزشی، عملکرد ایران در برخی رشته‌ها مانند وزنه‌برداری، کشتی آزاد، شمشیربازی و والیبال از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است؛ اما در رشته‌های تکواندو، بوکس، تیراندازی با تفنگ، تیروکمان، جودو و دوومیدانی وضعیت مناسبی نداشته است. همچنین، براساس عقیدة صاحب‌نظران، عملکرد برخی رشته‌ها مانند تنیس روی میز، دوچرخه‌سواری و شنا ازقبل قابل‌پیش‌بینی بوده است و امید چندانی به کسب موفقیت نبوده است. درنهایت، به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می‌شود با پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از فدراسیون‌های موفق و ناموفق در المپیک 2016 ریو، زمینة حضور قدرتمند و باثباتی را در بازی‌های المپیک آینده فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance Analysis of Iran Sport Delegation in 2016 Rio de Janerio Olympic Games

نویسندگان [English]

 • Hossein Zareian 1
 • Mohammad Reza Kordi 2
 • Hamid Rajabi 3
 • Zohre Rezaei 4

1 Assistant Profesor of Sport Management, Sport Science Research Institute

2 Associate Professor of Exercise Physiology, University of Tehran

3 Professor of Exercise Physiology, Kharazmi University

4 Ph.D. Student in Sport Management, Sport Science Research Institute

چکیده [English]

Achieving proper place in Olympic is crucial for all countries, To the extent thatcountries use this peaceful competition as a tool in international equations. Therefore the present study is intended on evaluation and analysis of performance of Iran sport delegation in 2016 Rio de Janerio Olympic Games in order to provide a situation for success of Iran in upcoming Olympics.  The research method was descriptive- analytic and it was a retrospective study. In this research, the performance of 63 delegated athletes who were participating in 15 sport disciplines in 2016 Rio de Janerio Olympic games have been studied. Also, three indicators of the performance evaluation of the International Olympic Committee, including efficiency, total population and gross domestic product, have been used to evaluate Iran's performance at the 2016 Rio Olympic. To analyze the performance of athletes and sport disciplines in the Olympic Games, semi-structured and in-depth interviews were conducted with 27 stakeholders who were informed about the issue. The results showed that the performance of Iranian athletes in some disciplines such as weight lifting, freestyle wrestling, fencing and volleyball had an appropriate status from the viewpoint of stakeholders of sport disciplines, but in Taekwondo, boxing, shooting with rifles, troopers, judo and athletics has not been in a good status. Stakeholders also believed that the performance of some disciplines, such as tennis, biking and swimming, was predictable before the games and hope of success was very weak. Eventually, it is suggested to the sports managers of the country to provide a strong and stable presence in the upcoming Olympics with the full support of both those federations which were successful and those which were unsuccessful at the 2016 Rio Olympic Games.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • 2016 Rio de Janerio Olympic Games
 • Sport Delegation
 1. Alidoost Ghahfarokhi, E., Sajjadi, N., Mahmoodi, A., & Saatcheian, V. (2014). A study of the priorities and strategies for advancement of sport in Judo's World Championship. Sport Management, 6(2), 231-46. (Persian).
 2. De Bosscher, V., Deknop, P., Vanbottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12, 113–36.
 3. Dolles, H., & Soderman, S. (2008). Mega-sporting events in Asia: Impacts on society, business and management: An introduction. Asian Business and Management Journal, 7, 147-62.
 4. Eydi, H., Azadi, R., & Abozari, A. (2013). Analysis of Iran's performance in the Olympic games (from London to London). Paper Presented at the First National Conference on New Approaches in Sport Sciences and Physical Education, Islamic Azad University, Tehran Jonob Branch. (Persian).
 5. Forrest, D., Sanz, I., & Tena, J. (2010). Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games. International Journal of Forecasting, 26(1), 576–88.
 6. Green, M. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities in Australia, Canada and the UK 1960-2006. International Journal of the History of Sport, 24(7), 921-53.
 7. Karadakis, K., & Kaplanidou, K. (2010). Event leveraging of mega sport events: A swot analysis approach. International Journal of Event and Festival Management, 1(3), 170-85.
 8. Khalik, S., Leif, A., & Ghazi, S. (2009). Coach succession and team performance: The impact of ability and timing-Swedish Ice Hockey data. Midsweden University, Vaxjo University and Jon Koping University.
 9. Kordi, M. R. (2008). A description of the sporting performance of the Islamic Republic of Iran at the Beijing 2008 Olympic games. The National Olympic Committee.
 10. Langseth, H. (2013). Beating the bookie: A look at statistical models for prediction of football matches. Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
 11. Peeters, T., Matheson, V., & Szymanski, S. (2014). Tourism and the 2010 world cup: Lessons for developing countries. Journal of African Economies, 23(2), 290-320.
 12. Matsuoka De Aragao, M. (2015). Economic impacts of the FIFA world cup in developing countries.
 13. Rojo-Labaien, E. (2014). Football as a reflection of modern society’s conflicts and a way of creating societal ties in enduring enmity context. International Journal of Science Culture and Sport, 2(2), 77- 86.
 14. Sajjadi, N., Safari, H. R., Saatcheian, V., & Rasoli, M. (2012). Prioritizing factors affecting the success of Iran's sports delegation in the 2010 Asian games Guanzhou. Sport Management Research and Sciences of Motion, 3(5), 1-14. (Persian).
 15. Shariate, M., & Sajjadi, N. (2011). Prioritizing the effective factors on the success of the Iranian sports caravan in Asian games in Guangzhou. Paper Presented at 6th Physical Education and Sports Science Congress, Tehran. (Persian).
 16. Song, Ch., Boulier, B. L., & Stekler, H.O. (2007). The comparative accuracy of judgmental and model forecasts of American football games. International Journal of Forecasting, 23,405- 13.
 17. Toupchi, M. R., Kohandel, M., & Khodayari, A. (2014). The evaluation of factors affected the success of Iranian wrestling team in the 2012 London Olympic games (perspectives of professionals and athletes). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 1-6.
 18. Zareian, H. (2014). Successful predict of participating countries in Olympic games using intelligent methods. (Doctoral dissertation). Kharazmi University, Tehran. (Persian).  
 19. Zareian, H., Elahi, A. R., Sajjadi, N., & Pedram, M. (2015). Predictive components of success for countries participating in the Olympic games. Sport Management Studies, 8(35), 137-62. (Persian).
 20. Zareian, H., Elahi, A. R., Sajjadi, N., & Ghazi Zahedi, A. (2016). Successful predict of participating countries in the 2016 Olympic games in Rio de Janeiro using intelligent method of multilayer perceptron networks (MLP). Quarterly Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 14(30), 37-54. (Persian).  
 21. Zareian, H., Elahi, A. R., Sajjadi, N., & Ghazi Zahedi, A. (2015). Predicting rank of selected countries in the 2016 Olympic games in Rio de Janeiro based on components (PEST+S) and using neural network. Paper Presented at 9th International Conference on Physical Education and Sport Sciences, Physical Education Research Institute and Sport Sciences, Tehran. (Persian).
 22. Zamani, T., Eydi, H., & Asgari, B. (2012). Investigating the performance of Iranian national teams in the Olympic and Asian games as compared to other Asian rivals. Research project, Islamic Azad University of Islamabad Gharb.