نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

4 استاد آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه، در مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به‌خود جلب کرده است؛ رفتارهایی که توجه به آن‌ها می‌تواند یکی از راه‌های اساسی در افزایش اثربخشی سازمان‌ها باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی و مدل‌سازی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة رفتار شهروند سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. مدیران و کارشناسان وزارت ورزش‌وجوانان و ادارات کل ورزش‌وجوانان ایران جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند که 391 فرد به‌صورت روش‌های تصادفی ساده و خوشه‌ای نمونه‌گیری شدند. درمورد عوامل سازمانی، نتایج نشان داد که امنیت شغلی، معنویت سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، نظام تشویق و پاداش، ماهیت شغل، آموزش، شایستگی مدیریت، سبک مدیریت، کیفیت زندگی کاری در توسعة رفتار شهروند سازمانی مؤثر بودند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد شد که مسئولان و مدیران سازمان‌های ورزشی به برگزاری کلاس‌های آموزشی با محوریت شناخت جایگاه و اهمیت رفتار شهروند سازمانی در پیشبرد اهداف سازمان‌های ورزشی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification & Modeling of the Organization Factors Affecting in the Development of Organizational Citizenship Behavior in Iran Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • Sajjad Soleimani Keshyeh 1
  • Mehr Ali Hemmati Nejad 2
  • Mohammad Hosein Razavi 3
  • Anooshirvan Kazem Nejad 4

1 Ph.D. Student of Sport Management, Shomal University, Amol

2 Professor of Sport Management, University of Guilan

3 Associate Professor of Sport Management, Mazanderan University

4 Professor of Biostatistics, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Todays, among the studies of the organization, the concept of organizational citizenship behavior has attracted the attention of many researchers and managers, Due to that behaviors can be one of the basic ways to increase the effectiveness of organizations the aim of this study was to identify and modeling OF the organization factors affecting in the development of organizational citizenship behavior in Iran Sports organizations. the present study is mixed method research from type of exploratory Which was conducted in two stages of qualitative and quantitative. The study population is including managers and experts of the Ministry of Youth and Sports and Office of Youth and Sports, Iran, 391 of the population were selected by cluster and simple random sampling methods. In the case of organizational factors results that Job security, Organizational spirituality, Organizational structure, corporate culture, organizational justice, organizational support, encourage and reward systems, job content, training, management competence, management style, quality of working life, are effective in the development of organizational citizenship behavior. according to the findings, it’s recommended that sports organizations administrators and managers to act Holding training classes with a focus on understanding the role and importance of organizational citizenship behavior in advancing the goals of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization Factors
  • Development
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Iran Sports Organizations
1. Ackfeldt, A. L., & Coote, L.V. (2005). A study of organizational citizenship behaviors in retail setting. Journal of Business Research, 58(2), 151-9.
2. Ahmadi, A. A., Mobaraki, H., & Yousefi, M. (2012). Structural relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior of nurses in teaching hospitals of Qazvin and Isfahan. Qazvin University of Medical Sciences Journal, 16(2), 72-6. (Persian).
5. Alvani, S. M., & Danaeefard, H. (2000). Haysazman public discourses on philosophy & theory, Tehran: Saffar Ashrafi. (Persian).
6. Aqajani, H. A., Myarklayy Samadi, H., & Samadi Myarklayy, H. (2013). The relationship of organizational citizenship behavior and employee empowerment. Public Managment, 5(2), 1-18. (Persian).
8. Baharloo, M., Beshlideh, K., Naami, A., & Sheikh Shabani, S. I. (2015). Analysis of the relationship between ethical leadership and organizational citizenship behavior. Journal of Ethics in Science and Technology, 10(1), 19-27. (Persian).
9. Barbuto, J. E. (2004). The motivation sources inventory. Lincoln, NE: Future Leadership.
10. Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20(3), 277-89.
12. Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1), 27-53.
13. Ebrahimpour, H., Khalili, H., Habibiyan, S., & Saadatmand, M. (2011). The examination of relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior in media training center (with emphasis on Hackman and Oldham model). A Study of Evolution management, 3(5), 90-124. (Persian).
14. Garg, P., & Renu, R. (2006). Climate profile and OCBs of teachers in public and private schools of India. International Journal of Educational Management, 20(7), 529-41.
15. Jamali, A., Taghipoor Zahir., A., & Salehi, M. (2009). The relationship of between occupational factors and organizational citizenship behavior organizational units of the faculty members of Islamic Azad University in order to provide an appropriate model. Journal of Leadership and Educational Administration, Islamic Azad University of Garmsar, 3(2), 87-106. (Persian)
17. Hosseini, S. A., Keshavarzi, A. H., Zare, F., & Arabic, A. (2012). The examination of relationship between quality of work life and organizational citizenship behavior in Fars Gas Company, a bimonthly scientific and research scholar behavior management and development/ Scientific-research two-part of Business strategies, 18(50), Pages: 345-58. (Persian).
18. Hoveyda, R., & Naderi, N. (2008). Review of organizational citizenship behavior. Journal of Executive Management, 9(33),103-18.
19. Krishnan, V. R., Arora, P., (2008). Determinants of transformational leadership and organizational citizenship behavior. Asia-Pacific Business Review, IV (1), 34-43.
20. Lamastro, V. (2000). Commitment and perceived organizational support. National Forum, 13(3), 28-39.
21. Mehrabi, J., & Golnar, M. (2015). The examination of relationship between job security and permanent and temporary workers organizational citizenship behavior in Qazvin University of Medical Sciences. Journal of Management Development, 21(7), 49-60. (Persian).
22. Mitroff, L. I., & Denton, E. A. (1999). A study of spirituality in the workplace. Sloan Management Review, 83-92.
23. Nadi, M. A., & Golshirazi, N. (2012). Structural equation modeling the relationship between attachment styles and organizational justice with organizational citizenship behavior among employees of general office of physical education. Sport Management Studies, 13(34), 261-80. (Persian).
24. Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-41. (Persian).
25. Organ, D.W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 74(14), 157-64.
26. Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Human Performance, 10(7), 85–97.
 27. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-63.
28. Pour sabzi, M., Ahmad Zadeh, A., & Ismaili, G. (2011). Analysis of the relationship between organizational climate and the attitude and extra role behaviors in human resources. Research Information and Public Libraries, 17(4), 581-602. (Persian).
29. Porshariati, M., Dousti, M., & Moosavi, S. J. (2014). Study of the relationship between workplace spirituality and organizational citizenship behavior in physical education teachers in tehran city. International Journal of Sport Studies, 4(4), 386-93.
30. Ramin Mehr, H., Hadizadeh Moghaddam., A., & Ahmadi., I. (2009). The investigation of the relation between perceptions of organizational justice and organizational citizenship behavior. Study a Change Management, 1(2), 65-89. (Persian).
32. Robbins, S. (2000). Organizational behavior (5th edition). Ali Parsaeian & Mohammad Arabic (translators). Tehran: Institute for Cultural Research.
33. Salmani, D. (2005). Quality working life and improving organizational behavior. Tehran: The School of Management. (Persian).
34. Seydjvadin, S. R., Abedi, E., Yazdani, H. R., & Purvali, B. (2013). The role examination of trust and organization commitment in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in hospitals. Business Management, 5(1), 105-18. (Persian).
36. Torkzadeh, J., Mohammadi, M., & Alagheband, E. (2016). Prediction of the prevalence of organizational citizenship behavior based on employee perceptions from organizational structure (Case study: Fars Regional Electricity Company and). Management of Organizational Culture, 14(1), 117-36. (Persian).
37. Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (2015). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Measurement Journal, 37(2), 765-802.