نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. در این پژوهش همبستگی (از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری)، 224 باشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی، ازبین 513 باشگاه شهر تهران انتخاب شدند و مدیران آن مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، 2007) و مقیاس بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، استقلال کاری) و بازارگرایی (مشتری‌مداری، رقیب‌مداری و هماهنگی میان‌وظیفه‌ای)، دارای روابط دوسویة معنادار، مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی هستند. گرایش کارآفرینانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از مسیر بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی درمجموع 58 درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می‌کنند. طبق یافته‌ها، گرایش کارآفرینانه به‌ویژه گرایش به نوآوری و پیشگامی به‌همراه راهبرد بازارگرایی به‌ویژه مشتری‌مداری می‌تواند عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Entrepreneurial Orientation and Market Orientation on Financial Performance of Tehran City's Private Sport Clubs

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Hajizadeh 1
  • Mohsen Bagherian Farah Abadi 2
  • Abbas Khodayari 3

1 M.sc. Student of Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad Uni-versity, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associated Professor of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of entrepreneurial orientation and market orientation on financial performance of Tehran city's private sport clubs. In this correlational study (structural equation modeling), 224 private sport clubs were selected using relative stratified random sampling method from 513 sport clubs of Tehran city, and their managers completed entrepreneurial orientation scale (Hughes & Morgan, 2007), and market orientation scale (Narver & Slater, 1990). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling at 95% confidence  level. Basis on the results, the dimensions and overall level of entrepreneurial orientation (risk-taking, innovation, proactiveness, competitive aggressiveness, autonomy) and  market orientation (customer orientation, competitor orientation, inter-functional coordination) had significant, positive and moderate to strong relationships with the  financial performance of private sports clubs. Entrepreneurial orientation directly and indirectly through market orientation had a significant and positive effect on the financial performance, and entrepreneurial orientation and market orientation explain 58% of the variance in financial performance. According to the findings, entrepreneurial orientation, especially the orientation toward innovation and proactiveness, accompany with market orientation, especially customer orientation, can enhance the financial performance of the private sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Innovation
  • Pioneering
  • Customer Orientation
  • Private Sport Club
1. Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development, 23(6), 518-50.
2. Asikhia, O. (2010). Customer orientation and firm performance among Nigeri-an small and medium scale businesses. International Journal of Marketing Studies, 2(1), 197-214.
3. Barrett, H., & Weinstein, A. (1998). The effects of market orientation and or-ganizational flexibility on corporate entrepreneurship. Entrepreneurship: Theo-ry and Practice, 23(1), 57-67.
4. Boso, N., Story, V. M., & Cadogan, J. W. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Journal of Business Venturing, 28, 708–27.
5. Brown, T. (1996). Resource orientation, entrepreneurial orientation and growth: How the perception of resource availability affects small firm growth (doctoral dissertation), Rutgers University, New Brunswick.
6. Buli, B. M. (2017). Entrepreneurial orientation, market orientation and perfor-mance of SMEs in the manufacturing industry: Evidence from ethiopian en-terprises. Management Research Review, 40(3), 292-302.
7. Chang, T. Z., & Chen, S. J. (1998). Market orientation, service quality and business profitability: A conceptual model and empirical evidence. Journal of Services Marketing, 12(4), 246-64.
8. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7−24.
9. Dunlap, B. J., Dotson, M. J., & Chambers, T. M. (1988). Perceptions of real-estate brokers and buyers: A sales-orientation, customer-orientation approach. Journal of Business Research, 17, 175-87.
10. Esmaeili, M. (2014). Designing model of the relationship between market orien-tation and factors related to the future behavior of customers in recreational water sports centers. (Doctoral dissetrtation). Tarbiat Modares University, Teh-ran. (In Persian).
11. Federation of Sport for All. (2015). Participation rates in public sport activities increase by 40%. Available at: http://varzeshtafrihi.ir/index.php/113-2014-04-23-10-35-25/686-40 [Accessed 15 December 2016]. (In Persian).
12. Fox, J. M. (2005). Organizational entrepreneurship and the organizational per-formance linkage in university extension. (Doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus.
13. Guo, C. (2002). Market orientation and business performance: A framework for service organizations. European Journal of Marketing, 36(9/10), 1154-63.
14. Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market orientation and organi-zational performance: Is innovation a missing link? Journal of Marketing, 62, 30-45.
15. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
16. Hughes, M., & Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36, 651–61.
17. Hult, G. T. M., Ketchen, D. J. & Slater, S. F. (2005). Market orientation and per-formance: An integration of disparate approaches. Strategic Management Journal, 26, 1173-81.
18. Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57, 53-70.
19. Kajalo, S., & Lindblom, A. (2015). Market orientation, entrepreneurial orienta-tion and business performance among small retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(7), 580-96.
20. Kelley, S. W. (1992). Developing customer orientation among service employ-ees, Journal of the Academy of Marketing Science, 20(1), 27-36.
21. Kwaku, A., & Ko, A. (2001). An empirical investigation of the effect of market orientation and entrepreneurship orientation alignment on product innovation. Organization Science, 12(1), 54-74.
22. Lomberg, C., Urbig, D., Stockmann, C., Marino, L. D., & Dickson, P. H. (2016). Entrepreneurial orientation: The dimensions’ shared effects in explaining firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6) , 973-98.
23. Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21, 135-72.
24. Matsuno, K., Mentzer, J. T., & Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneur-ship proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66(3), 18-33.
25. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29, 770−91.
26. Miller, D., & Friesen, P. H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneur-ial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal, 3, 1−25.
27. Moreno, A., & Casillas, J. (2008). Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: A causal model. Entrepreneurship: Theory & Practice, 32, 507-28.
28. Morgan, R. E., & Strong, C. A. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56(3), 163−76.
29. Naman, J. L., & Slevin, D. P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14(2), 137–53.
30. Narver, J. C, & Slater, S. F. (1990). The effect of market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54, 20-35.
31. Nowruz Roodpashti, Z. (1393). The impact of market orientation and innova-tive capabilities on market performance. (Unpublished master's thesis). Guilan University, Guilan. (In Persian).
32. Nygaard, A., Haugland, S. A., & Myrtveit, I. (2007). Market orientation and performance in the service industry: A data envelopment analysis. Journal of Business Research, 60(11), 1191-7.
33. Rashidi M. (2011). Investigating the role of entrepreneurial orientation in or-ganizational performance management of Mellat Bank Branches in Tehran. (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran. (In Persian).
34. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial ori-entation and business performance: An assessment of past research and sug-gestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761-87.
35. Runyan, R., Droge, C., & Swinney, J. (2008). Entrepreneurial orientation versus small business orientation: what are their relationships to firm performance? Journal of Small Business Management, 46(4), 567–88.
36. Saxe, R., & Weitz, B. A. (1982). The SOCO scale: A measure of the customer orientation of salespeople. Journal of Marketing Research, 19, 343-51.
37. Siddiqi, M., & Sahaf, M. (2009). Customer orientation of service employees and organizational performance: Empirical evidence from Indian banking. Decision, 36(2), 34.
38. Siguaw, J. A., Simpson, P. M. & Baker, T. L. (1998). Effects of supplier market orientation on distributor market orientation and the channel relationship: the distributor perspective. Journal of Marketing, 62, 99-111.
39. Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Does Competitive environment moderate the market orientation-performance relationship? Journal of Marketing, 58, 46-55.
40. Slater, S. F., & Narver, J. C. (2000). The Positive effect of a market orientation on business orofitability: A balanced replication. Journal of Business Research, 48(1), 69-73.
41. Slotwinski, D. L. (2010). Determining the statistical significance of environmen-tal uncertainty on the relationship among performance, entrepreneurial orienta-tion, and strategy for Washington state manufacturing firms. (doctoral disserta-tion), Capell University, Minneapolis.
42. Smart, D. T., & Conant, J. S. (1994). Entrepreneurial orientation, distinctive marketing competencies, and organizational performance. Journal of Applied Business Research, 10(3), 28−38.
43. Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation–performance relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 37−48.
44. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneuri-al orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, 24, 1307−14.
45. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small busi-ness performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20, 71−91.
46. Yarammadi, J. (2015). Designing the model of effect of market orientation on the business performance of sporting firms in respect to the innovation culture. (Doctoral dissetrtation). Payame Noor University Center, Tehran. (In Persian).
47. Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepre-neurship: An explorative study. Journal of Business Venturing, 6, 259−85.
48. Zahra, S. A., & Covin, J. (1995). Contextual influences on the corporate en-trepreneurship–performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43−58.
49. Zhang, J. (2010). Employee orientation and performance: an exploration of the mediating role of customer orientation. Journal of Business Ethics, 91, 111–21.