نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین نقشة راهبردی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور با استفاده از کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش حاضر، بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی با استفاده از روش‌های کیفی و کمی بود. جامعة آماری شامل 65 نفر از مدیران و متخصصان آشنا با ورزش دانش‌آموزی بود که تعداد 65 نفر به‌عنوان جامعه و نمونة­ آماری انتخاب شدند و از آن‌ها نظرسنجی شد. اهداف راهبردی فدراسیون در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 12 هدف بود که در جدولی ماتریسی به‌صورت پرسش‌نامه تنظیم شد و دراختیار نمونه‌های پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشة راهبردی از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شد. مدل نهایی، بیانگر چگونگی ارتباط بین اهداف راهبردی و تسهیلگر پیاده‌سازی راهبردها در چهار سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره‌وری و مشتری است که دارای 27 هدف راهبردی، 27 سنجه و معیار و 77 مورد اقدامات ابتکارات است. می‏توان نتیجه گرفت که مدل ارائه‌شدهبه‌دلیل ارتباط بین چشم‌انداز و راهبردها با اهداف راهبردی، سنجه‌ها و ابتکارات فدراسیون در منظرهای مختلف این قابلیت را دارد که در ایجاد زمینة اجرایی نقشة راهبردی به‌کار گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Codification a Strategy Map of student sports federation with the approach BSC

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Hamidi 1
  • Hosein Rajabi Nooshabadi 2
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 1
  • Mahvash Zeinizadeh 3

1 Associate Professor of Sport Management, University of Tehran

2 Assistant Professor of Sport Management, University of Tehran kish International Campus

3 Ph.D. in Sport Management, University of Farhangian

چکیده [English]

The purpose of this study was to designing a strategy map of student sport federation by Balance Score Card . Research method was descriptive survey and applied. The research population was consisted of 65 persons including managers, professionals in the area of student sport federation were selected as statistical population and sampleand they were surve. Strategic goals were 12 goals determined in strategic council meeting and was set in the matrix in the form of a questionnaire, then was given to research samples. To designing a strategy map was used method Balance Score Card (BSC). The final model showed relationship between strategic goals in five levels and four perspectives: growth and learning, internal processes, productivity, and customer and has 27 strategic objectives, 27 measures and 77 measures. Ultimately it can be concluded that, suggested model has potentiality of being applied in practicing strategies due to the relationship between the prospects and strategies with strategic goals, the measures and initiatives of the federation in different perspectives, in addition to implementing the strategy, are capable of creating the ground for the realization of the goals of the federation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Map
  • Student Sport Federation
  • Balanced Scorecard
1. Australian Sports Commission. (2004). Planning is sport: A good guide for sporting organizations. Available at: www.ausport.gov.au [Accessed 1 July 2016].
2. Ebrahimi, S., Mohseni Sharif, M (2009). Balanced Scorecard from design to implementation. Publishing Word Publishing, First Printing. Tehran . (Persian).
3. Atkinson, H. (2006). Strategy implementation a role for the balanced scorecard. School of Service Management, University of Brighton, Easbourne, UK.WWW.emeraldinsight.com.
4. Drucker, P. (1954). The practice of management. New York: Harper Collins.
5. Grant, R. M. (2015).Contemporary strategy analysis.John Wiley & Sons.
6. Hamidi,M., & Vahdani, M. (2015). Tehran: Bamdadketab Press. (In Persian).
7. Hoy, R., Smit, A.c., Nicholson, M., & Stewort, B. (2015). Sport Management: Principles and applications. Routledge,704.
8. Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business School Press.
9. Kaplan, R. (2005). How the balanced scorecard implements the McKinsey 7-5 model.
10. Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business Review, 178-84.
11. Kaplan, R., & Beinhocker, E. (2003). The real value of strategic planning. MIT Sloan Manages Rev, 44(2), 71-91.
12. Kaplan, R. S,. Norton, D. P. ( 2007). Strategy Oriented Organization, Translator Parviz Bakhtiari, Fourth Edition, Tehran: Industrial Management Publishing.
13. Kaplan Robert, S., & Norton David., P. ( 2011). Strategy Oriented Organizations, Translator Parviz Bakhtiari, Publications of Industrial Management Organization, Ninth Edition.
14. Keshavarz, L., & Farahani, A. (2014). Management of sport organizations, Andeshhaye Hoghoghi (6th ed.). Kashan. (Persian).
15. Keshavarz, L. (2009). Establishing applicable strategy model of national Olympic committee (NOC) by BSC approach. (Doctoral dissertation). Tehran University.Tehran. (Persian).
16. Khosravizadeh, A. (2008). Study and determining of strategic plan of national Olympic committee of Islamic Republic of Iran. (Doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran. (Persian).
17. Michalska, J. (2005), The usage of The Balanced Scorecard for the estimation of the enterprise’s effectiveness, Journal of Materials Processing Technology 162–3.
18. Nezhad Sajadi, A., Hamidi, M., Sajjadi, S. N., & Goodarzi, M. (2012). Developing a strategy implementation pattern and designing a strategy map for sport organization of Tehran municipality by balanced scorecard. The Sport Physiology & Management Investigations, 8, 7-21. (Persian).
19. Partners, Industrial Management Organization Publishing, First Edition.
20. Peter , G. (2014). The big idea: Balanced scorecards. Business Strategy Review, 25(1), 68-9.
21. Quesado, P. R., Aibar-Gusman, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factor in the balanced scorecard adoption: An empirical studying Portuguese organizations. European Journal of Management and Economics, 25(2), 47-55.
22. Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E. (2014). Applying strategic management theories in public sector organizations: Developing a typology. Public Management Review, (a head-of-print), 1-19.
23. Robbins., & Disenzo .(2003). Management Principles (Translation by Seyyed Mohammad Arabi et al.), Tehran, Office of Cultural Studies, Second Edition.
24. Singapore Sepaktakraw Federation Perses: 10 Year Strategic Plan, 2004 to 2013. (2004). Available at: www. sepaktaraw.org/archive site: 2006-06-21. [Accessed 12 May 2016 ].
25. http://www.englegolmanagement.com/balance score card.htm[Accessed 23 April 2016 ].
26. Lloyd, C., & Harris, E. O. (2006). Initiating strategic planning. Journal of Business Research, 59, 100-11.
27. Walter, K. (1982). Corporate strategists under fire, fortune, 27 December 1982, 38. [Accessed 12 june 2016].
28. Williams, R. .(1998). Renewable advantage: Crafting strategy through economic time. New York: The Free Press.
29. Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for Insitution with key performance indicators of the balanced scorecard . Evalution and Program Planning , 35(3) , 303-20.
30. Tayebi, J., Maleki, M. R.( 2010). Strategic Planning, Terme Publishing, Second Edition.