نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

چکیده

انتخاب رژیمهای ارزی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزة اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است. نوع رژیم ارزی حوزة وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست‌های ارزی را افزایش می‌دهد. همچنین، نرخارزیکیاز عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه طی بازة زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی انجام شده است. منابع داده­ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین‌المللی است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار استاتا نسخه 12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تجارت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مستعمره‌بودن و داشتن مرز مشترک بین کشورها، اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد و همچنین، مسافت، نرخ ارز اسمی، نرخ ارز مؤثر حقیقی، داشتن زبان مشترک و داشتن تفاهم‌نامة تجاری مشترک، اثری منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. متغیر اصلی موردبررسی در مطالعة حاضر؛ یعنی رژیم ارزی نیز اثر مثبتی بر روند تجارت کشورهای خاورمیانه دارد. به‌عبار‌ت دیگر، رژیم ارزی ثابت منجر به افزایش جریان تجارت کالاهای ورزشی می‌شود. تمام متغیرهای مورد بررسی به‌جز تجارت و داشتن زبان مشترک به‌لحاظ آماری معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Regimes on the Flow of Commerce Sport Groups in the Middle East: Spatial Econometric Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasool Khodadadi 1
 • Mohammad Sarlab 2
 • Sarah Masoomzadeh 3

1 Assistant Professor of Sport Management, University of Tabriz

2 M.Sc. of Economic Sciences, University of Shahid Beheshti

3 M.Sc. of Economic Sciences, University of Tabriz

چکیده [English]

One of the most important and most influential topics in macroeconomics and international economics is the choice of exchange rate regime. The type of exchange rate regime affects a wide range of economic variables in each country. Currency revenues on oil exports increase the importance of exchange rate regime and foreign exchange policies. As well as the exchange rate is an important factor in the rise and fall of nation’s commerce. This study aimed to investigate the exchange rate regimes on flow of sporting goods commerce group during the period 2013-1993 in the Middle East whit using panel data. Data sources were World Bank, the WTO, and the IMF and international information center. Stata 12software was used for data analysis. The results showed that commerce, GDP, distance, population and having a joint business agreement has a positive effect and having a common language, colonial and consolidated variable consumer price index and effective exchange rate has a negative effect on the flow of sporting goods group commerce. The GDP, a joint business agreement, a common language and colonial were statistically significant but other variables were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sporting Goods Commerce
 • Exchange Rate Regimes
 • Spatial Econometric Approach
 • Middle East Countries
 1. Adam, C., & Cobham, D. (2010). Exchange rate regimes and trade. Tourism Economics, 16 (1), 25-43.
 2. Asgari, N., & Akbari, A. (2001). Methodology of space econometrics, theory and application. Journal of the University of Isfahan (Humanities), (1-2), 93- 122.
 3. Atefi Manesh, R. (2015a). A review of various currency regimes and a suitable option for the UAE. Journal of Economics, 14(10), 83- 102. (Persian)
 4. Atefi Manesh, R. (2014b). The range of pegged exchange rate regimes in the world: a review with emphasis on the merits and demerits of Petroleum Exporting Countries, Quarterly financial and economic policies, 5, 40-23. (Persian)
 5. Bahador, A. (2015). Exchange rate regime, classification, identification and economic effects. Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Available at: http://mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1394/MBRI-RP-94003-bahadoor-2.pdf (Accessed 21 August 2018). (Persian)
 6. Barro, R., & De Vita, G. (1983). A positive theory of monetary policy in a natural rate model. Journal of Political Economics, 91, 589-610.
 7. Bruno, M. (1991). High inflation and the nominal anchors of an open economy. Journal of International Finance, 183, 1- 32.
 8. Chang, R., & Velasco, A. (2001). A model of currency crises in emerging market. Journal of Economics, 116, 489-517.
 9. De Vita, G. (2014). The long run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Journal of Tourism Management, 45, 226-33.
 10. De Vita, G., & Abbott, A. (2004). The impact of exchange rate volatility on UK exports to EU countries. Scottish Journal of Political Economy, 51(1), 62-81.
 11. De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2013). Role of exchange rate in tourism demand. Annals of Tourism Research, 43, 624-7.
 12. Frankle, J. A. (1999). No single currency is right for all countries or at all time. Journal of International Finance, 215, 1-34.
 13. Gil-Pareja, S., Liorca-Vivero, R., & Martinez-Serrano, J. A. (2007). The effect of EMU on tourism. Review of International Economics, 15, 303-12.
 14. Goldstein, M. (2002). Managed floating plus. Institute for international economics, Washington D. C., Available at https://piie.com/bookstore/managed-floating-plus (Accessed 21 August 2018).
 15. Lesage J.P. (1999). The theory and practice of spatialeconometrics, Available at: www.rri.wvu.edu/WebBook/LeSage/spatial/spatial.html (Accessed 21 August 2018).
 16. LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2009). Introduction to spatial econometrics. Boca Raton: CRC Press.
 17. Marin, D. (1992). Is the export led growth hypothesis valid for industrialization countries? Review of Economics and Statistics, 74, 688-978.
 18. Mohammadzade, P., Mansori, M., & Kohililan, B. (2012). Estimated price of Hadianik residential buildings in Tabriz city: With the spatial econometric approach. Quarterly Journal of Economic Modeling, 18(2), 21-38.
 19. Najafialamdarlo, H., Mortazavi, S.A., & Shemahadi Yazdi, K. (2013). Application of space econometrics in investigating factors affecting agricultural exports in ECO countries: Approach to panel data. Quarterly Journal of Economic Research, 3, 49- 62.
 20. Nurkse, R. (1944). International currency experience; lessons of the interwar period. Geneva: Leagne of Nations.
 21. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The mirage of fixed exchange rates. Journal of Economics, 9, 73-96.
 22. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2004). The modern history of exchange rate arrangements: A reinterpretation. Quarterly Journal of Economics, 119(1), 1-48.
 23. Santana-Gallego., M. S., Ledesma-Rodríguez., F. J., & Pérez-Rodríguez, J. V. (2010). Exchange rate regimes and tourism. Tourism Economics, 16(1), 25-43.
 24. Sarlab, R. (2013). Structural, competitive and national changes of sporting goods exports in Iran. (Unpublished masterʼs thesis). University of Tabriz, Tabriz, Iran. (Persian)
 25. Thompson, A., & Thompson, H. (2010). The exchange rate, euro, switch and tourism revenue in Greece. Tourism Economics, 16(3), 773-8.
 26. Weiss, A. (2011). Principles of sociology of sport. (K. A. Rasekh, Translator). Tehran: Reed Publication.