ارزیابی تأثیر ابعاد برند ورزشی بر ترجیح برند هنگام خرید (مورد مطالعه: هواداران تیم والیبال کالة مازندران)

مازیار کلاشی؛ عبدالرحمن جامی الاحمدی؛ مسعود یمینی فیروز؛ هاجر ایراهیمی پور

دوره 10، شماره 52، بهمن و اسفند 1397، صفحه 203-228

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5854.2179