مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

رفتار حرکتی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکتر غلامرضا شعبانی بهار استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

  • shabani1345gmail.com

دبیر تخصصی


دکتر مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی ,و علوم ورزشی، تهران، ایران

مدیریت ورزشی

  • afshari.uagmail.com

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا الهی دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مدیریت ورزشی

  • alirezaelahikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • farshad.tojarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی‌نژاد استاد دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • rramzaniguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید نصرالله سجادی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرحسن سیدعامری استاد دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • ha_ameri2003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید صادقی بروجردی استاد دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • sboroujerdiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد کشتی دار استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • keshtidarum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر هاشم کوزه چیان استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • kozechihmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مایکل دزبوردز استاد بازاریابی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه پاریس-ساکلای ، پاریس ، فرانسه

بازاریابی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر اروین آپیتچ محقق دانشگاه لوند

روانشناسی کاربردی