مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

رفتار حرکتی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکتر غلامرضا شعبانی بهار استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

  • shabani1345gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اروین آپیتچ محقق دانشگاه لوند

روانشناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مایکل دزبوردز استاد بازاریابی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه پاریس-ساکلای ، پاریس ، فرانسه

بازاریابی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد تجاری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • farshad.tojarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی طالب پور استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رسول خدادادی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

  • m.khodadaditabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی افشاری دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی ,و علوم ورزشی، تهران، ایران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • afarahanipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب هنری استاد دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکترابراهیم علیدوست قهفرخی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • e.alidoustut.ac.ir
  • h-index: 1

دبیر تخصصی


دکتر مصطفی افشاری دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی ,و علوم ورزشی، تهران، ایران

مدیریت ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی