نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. حجم نمونه آماری 130 نفر بود که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه­های ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز و تعهد سازمانی آلن و می­یر بودند. پایایی این دو پرسش‌نامه به ترتیب 966/0 و 883/0 برآورد و روایی آن‌ها توسط 5 نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی تایید شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ­آزمون­های کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
یافته­ها نشان داد بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی، همبستگی بالا و معناداری وجود دارد (499/0r=) و (001/0P=). از بین ابعاد تعهد سازمانی، تنها ارتباط سازمان یادگیرنده با تعهد مستمر معنادار نبود (156/0r=) و (084/0P=). بر اساس آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیون، بالاترین ضریب اصلاح شده در مدل چهارم بین یادگیری تیمی و تعهد سازمانی (383/0=β) و کمترین ضریب اثر در مدل پنجم بین گفتگو و تبادل نظر و تعهد سازمانی (247/0- =β) به دست آمد. با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده، مدل هفتم (هفت بعد سازمان یادگیرنده) با 1/28 درصد و مدل اول (گفتگو و تبادل نظر) با 4/10 درصد، به تربیب بیشترین و کمترین میزان از واریانس تعهد سازمانی را تبیین کردند. در نهایت با توجه به نتایج می­توان پیشنهاداتی را به مسئولین محترم وزارت و مدیران اداره‌های کل ورزش و جوانان در راستای افزایش تعهد کارمندان ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between organizational commitment and learning organization in sport and youth head offices of western provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Ziaee 1
  • Najaf Aghaee 1
  • Hossein PourSoltani Zarandi 2

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the relationship between organizational commitment and learning organization among employees of sport and youth head offices of west of Iran. The sample was determined using Morgan’s Table­ (n=130) people that were selected using stratified sampling. We used two questionnaires including learning organization of'Watkins and Marsick' and organizational commitment of 'Allen and Meyer'. The face and content validity of questionnaires were confirmed with 5 experts and professors in the sports management field, and Cronbach's alpha reliability test of learning organization and organizational commitment were 0.96 and 0.88, respectively. This was a cross sectional study design. Kolmogorov Smirnoff, Pearson correlation coefficients, and stepwise multiple regression were used to analyze data.
 The findings showed; there are high and significant correlation between learning organization and organizational commitment (r=­0/499) and (P­=­0/001). Among organizational commitment dimensions, only the relationship between learning organization and continuous commitment was not significant(r=0/156), (P=0/084). Based on ANOVA and regression analysis the highest of standardized coefficient in the fourth model, between» team learning« and »organizational commitment»­ (β=0/383) and the lowest effect coefficient of in the fifth model, between »dialogue» and »organizational commitment« variables ­(β=-0/247), was obtained. With regard to calculated coefficient of determination, seventh model­(seven dimensions of learning organization) with 28/1 percent and the first model (dialogue) with 10/4 percent, respectively explained the highest and lowest rate of organizational commitment« variance. Finally with regard to results we can present some suggestions to the administration of ministry and management of Youth and Sports departments to strengthen employees' commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • learning Organization
  • Staff
  • Sport and Youth Department