نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

باشگاه‌های فوتبال ایران و سازمان لیگ فوتبال به­منظور جذب و حفظ هواداران و درآمدزایی بیشتر، باید از طرق مختلف خود را به ­برندی معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانه‌ها باشند و هم­ برای بنگاه­های اقتصادی و تجاری جذابیت داشته باشند. جذب­کردن هواداران بیشتر و افزایش وفاداری آن­ها، همگی به مدیریت صحیح برند مربوط می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش‌های داخلی مؤثر بر برند باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران و ارائۀ مدل می­باشد؛ ابزار  پژوهش مصاحبه بود که بر اساس اروش نمونه گیری گلوله برفی 22 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته های پژوهش از طریق روش تحلیل کیفی داده بنیان مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر وجود 70 نشان مؤثر در برندینگ داخلی باشگاه­های فوتبال است. این نشان‌ها در 16 مفهوم طبقه­بندی شده­اند و شامل­ موارد زیر می­باشند: فرهنگ، ارتباطات، برندسازی، بازاریابی، مسائل مالی، مسائل حقوقی، مدیریت، برنامه­ریزی، نیروی انسانی، ذات باشگاه­های ورزشی، کانون هواداران، خصوصیات فوتبال، امکانات، باشگاه، رسانه و ساختار. در­نهایت، مدل پژوهش با 5 مقولۀ اصلی شامل: ذات فوتبال، فلسفۀ باشگاه، عملکرد، بازاریابی و تطبیق تدوین گردید. با توجه به یافته­های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه می­گردد که می‌تواند راه­گشای مدیران باشگاه‌ها در­خصوص توسعۀ برند باشگاه باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal factors and obstacles of brand management in Iran's pro league football clubs

نویسندگان [English]

  • Mehdy Rasooli 1
  • Mohammad Khabiri 2
  • Alireza Elahi 3
  • Najaf Aghaee 3

2 Tehran university

3 kharazmi university

چکیده [English]

Football clubs and league organization should become a valid brand through different ways. This should happen due to attract and maintain fans to become a focus point of public, media and commercial franchises. Attraction of more fans especially in International levels and Promoting fans loyalty depends on Accurate Brand Management. The main aim of this Study was identifying internal effective factors and Obstacles on Branding of Iran's pro league Football clubs and developing an appropriate model. So, Deep interviews conducted with Experts, managers and faculty members with work field of Marketing. Sampling was based of Subjective and snowball Approach and 22 People was interviewed. Interviews analyzed through Qualitative coding (open, axial and selective). Findings Exposed 70 labels in open Coding which Categorized in 16 concepts. These Concepts were culture, Communication, branding, marketing, financial issues, legal Issues, Management, Planning, human Resources, essence of sport clubs, essence of Football, equipment, club, media and structure. Eventually the study model Developed From 5 categories which were Essence of Football, clubs Philosophy, Marketing, Performance and Matching. The Alternatives suggested according to the Findings which Club Managers can use to promote club's brand. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Management
  • Sport Marketing
  • Football
  • Sport Club
1) Akbari Yazdi, H, ­­Hamidi­, M, ­­Sajadi, N, Khabiri, M. (2011). ­Complete the HOQ (house of quality) of IRIran football premier league using QFD and Seroquel) ­. Sport management studies, 25(1): 15-38. (Persian) 
2) Argill, C, Pennazio, V. (2011). Brand equity in team sports­­) (Unpublished Doctoral Disertaion). Copenhagen Business School.
3) Bazargan, A­) (2009) Introduction to quality and combined research approach Tehran: Didar. (Persian)
4) Brand Finance (2002) 50 Top brands in football Retrieved from: www.brandfinance.com. 2002/05/05.
5) Ehsani, M­., & Javani, V (2012) Exploring the effect of successful teams brand on fatifulliness of fans in Iran football league. Applied Reseaches in Management and Life Science. 1(2): 89-96. (Persian)
6) Elahi, A­ (2008). Obstacle and alternatives of economic development Doctorate dissertation. Tehran: Tehran University. Persian.( 
7) Elahi, A­., ­­Sajadi­, N.,­ Khabiri­, M., & ­­Abrishami, H. (2010) Obstacles of found rising develoment from sponsorship in Irans football industry. Sport Management Journal. 1(1): 189-202. (Persian). 
8) Goulding, C. (2002) Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. ­ London: Sage Publication. 
9) Heidari, M­., ­& Sharifian, A. (2013). Online appraisal in Iran’s football clubs. Articles booklet of 2nd International Congress on Science and Football. Tehran: Iran National Football Academy. 123-5. (Persian). 
10) Hosseini, E. (2010). Designing optimized sport marketing model of Iran football league. Harkat. 38(4): 38-50. (Persian). 
11) Javani, V., Soltan Hosseini, M., Rahnama, N., & Nasr Esfehani, D. (2012). Study of effective factors of fans brand loyalty in Iranian professional football league. Journal Sport Management. 3(9): 87-107. (Persian).
12) Javani, V., Ehsani, M., Amiry, M., & Kozechian, H. (2013). Brand management model in sport industry of Iran: Professional football league case. International Journal of Research in Business and Social Science, 2(3): 68-76. (Persian).
13) Irann Football Pro League. (2011). Brand as a football club heart) Cheshm andaz Journal, 23-35. (Persian). 
14) Kendall, J. (1999). Axial coding and the grounded theory controversy) Western Journal of Nursing Research, 21(6): 743-57.
15) Koo, J. (2009). Brand management strategy for Korean professional football teams: A model for understanding the relationships between team brand identity, fans’ identification with football teams, and team brand. (Unpublished Doctoral Dissertation). Brunel University School of Engineering and Design)
16) Meffert, H., & Burmann, C. (1996). Identitätsorientierte markenführung- grundlagen für das) Management von Markenportfolios (Arbeitspapier Nr. 100). Münster: WGMU. 13 (3): 49-67.
17) Meffert, H., & Burmann, C. (2002). Theoretisches grundkonzept der identitätsorientierten markenführung) In H. Meffert, C. Burmann, & M. Koers (Eds)., Marken Management. 20(2): 35-72.
18) Morrow, S. (1999). The new business of football (1st ed). McMillan Press LTD.
19) Philipe, K., ­­& John, G. (2004). International marketing. H. Nikoo Maram,­ & M) Abdolvand, Trans). Tehran: Azad University. (Persian)
21) Pitney, A., & Parker, J. (2009). Qualitative research in physical activity and the health professions. Canada: Human Kinetics. 56.
22) Rahimi Zadeh, M­., ­­Sajadi­, N., & ­­Goodarzi, M. (2013). ­Comprison of online marketing, media content and interaction with fans through clus website) Aricles booklet of 2nd International Congress on Science and Football. Tehran: Iran National Football Academy. 60-3. (Persian). 
23) Ramezani, R­. (2008). Economic study in sport investigation: case study, football. Tehran: Sport Ministry. 45. (Persian). 
24) Rasooli, M­., Elahi, A., & Saatchian, V. (2012). Estimation of competitive balance in Iran’s football pro league. Sport Management and Motor Control Journal) 2(4): 136-148. (Persian). 
25) Rasooli, M­., Elahi, A­., & Saatchian, V­. (2013). Power distribution in Iran and Europe football pro league using economic indices. Sport Management Studies Journal. 17 (1): 175-91. (Persian). 
26) Richelieu, A. (2011). Football brand management: Minor league vs. champions league. Journal of Sponsorship, 4­ (2): 178-89.
27) Richelieu, A. (2003). Building the brand equity of professional sports teams. Unpublished Doctoral Desertion. Quebec University, Lava.
28) Seyedjavadin, S,­­ & Shams, R (2011).­ Determining factors of sport shoes brand equity) Human and Social Management Studies.7, (25): 73-96. (Persian). 
29) Saatchian, V., Rasooli, M.,­ & Elahi, A. (2011). Power equilibration, analyzing the proses of competitive equilibration in Iran and Europe football league. Sport Management Studies Journal. 4(15): ­129-145. (Persian). 
30) Shahsavand, H., Shabani, A.,­ & Gomar, K .(2013). Studying the challenges of football in Iran.­ The First International Football Congress. Tehran: Football Federation. 45-7.