نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شرایط اجتماعی و اقتصادی سازمان­های عصر حاضر، لزوم انعطاف و توجه ویژه به ساختارهای سازمانی را بیش ‌از‌ پیش نمایان ساخته است؛ همچنین اهتمام مستمر نسبت به توسعه­ی سازمان بر اساس ویژگی­های سازمانی سالم از ملزومات­ هر ­سازمان است. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای سیستم مدیریت سایبرنتیکدر تثبیت شاخصه­های سلامت سازمانی در سازمان­های ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق همبستگی بوده وبه شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش همه‌ی کارشناسان 15 فدراسیون ورزشی و آکادمی ملی المپیک است که بر اساس نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعیین شد و در نهایت ­89­ پرسش‌نامه دریافت گردید (149 N=). برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی مدیریت سایبرنتیک قربانی زاده (1389) (92/0α =) و پرسش‌نامه‌ی استاندارد سلامت سازمانیOHI­ ­(مدل لایدن و کلینگل،92/0α=) استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، t­ ­مستقل و رگرسیون چند متغیره استفاده­شده­است. بر اساس    یافته­های این پژوهش، بین مدیریت­ سایبرنتیک با سلامت­ سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت، همچنین نتایج رگرسیون نشان­داد که 6/73% از واریانس سلامت سازمانی مربوط­ به  مدیریت سایبرنتیک بوده و جریان صحیح اطلاعات بیشترین اهمیت را در پیش­بینی تغییرات سلامت سازمانیداراست. با توجه به نتایج به‌دست آمده می­توان لزوم توسعه­ی ­سلامت و بسط شاخصه­های سیستم مدیریت سایبرنتیک را با اهمیت دانست؛ همچنین لزوم توجه ویژه به اخلاقیات، توسعه و آموزش فناوری­های ­نوین، ایجاد جریان اطلاعات و رهبری راهگشا در جهت ارتقای­ بهره­وری مضاعف سازمان‌های ورزشی امری مهم دررسیدن به اهداف و راهبُردهای سازمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of cybernetic management operations at the stabilization of organizational health features in sport organizations

نویسندگان [English]

  • Mostafa Afshari 1
  • Mohsen Kosaripour 2
  • Habib Honari 3

چکیده [English]

The social and economic conditions of organization concentrate the flexibility of organizational structure. Furthermore, the development of organization requires organizational health. The purpose of present study was to examine the role of cybernetic management in organizational health in sport organizations. It was applied-correlative study. Population composed of experts employed in fifteen federations and national Olympic committee.The method of sampling was stratified random sampling. There were 89 questionnaires returned and usable. Cybernetic Management Questionnaire was used which developed by Qorbanzadeh (2010). Organizational Health Inventory (OHI) was used to evaluate health of organization which developed by Lynden and Klingele. The reliability was desirable (Cronbach α of Cybernetic Management Questionnaire=0.92, Cronbach α of Organizational Health Inventory=0.92). Normality of data distribution and significance of hypotheses were measured by Kolmogorov-Smirnov test, Pearson Correlation, independent t-test, and multivariate regression. Results showed that cybernetic management was related significantly and positively to organizational health. Cybernetic management explained a high variance in organizational health. Especially, technology had the strongest statistically significant effect on organizational health. It was concluded that it is significant to develop cybernetic management and organizational health. Morality, technology, information and leadership are considered prominent to develop productivity in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cybernetic management
  • continious training
  • identifing performance
  • Organizational Health