نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 مدیرعامل موسسه توسعه علم و فناوری شرق

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است در مرحلۀ نخست، حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی شناسایی شده و در مرحلۀ بعد، این عوامل به‌منظور اقدامات لازم اولویت‌بندی گردند. روش این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران و معاونین حوزۀ ستادی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران مجموعه‌های ورزشی، مدیران تربیت‌بدنی مناطق 22‌گانۀ شهرداری تهران و اعضای شورای راهبردی ورزش شهروندی تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با جامعه (122نفر) می‌باشد (N=n). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد داوطلبان ورزشی تهران را می‌توان به‌ترتیب اولویت در 4 حوزۀ تفریحات ورزشی، همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی، ورزش‌های سازمان‌یافته و بستر‌سازی برای استعدادیابی به‌کار گرفت. همچنین، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل کمبود نیروی انسانی در حوزۀ تفریحات ورزشی و همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی، مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران ترجیح می‌دهند داوطلبان بیشتری را در این حوزه‌ها به‌کار گیرند. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و سایر مطالعات این حوزه پیشنهاد می‌شود برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان را از دیدگاه خود آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scopes of volunteer’s deployment in Sport for All

نویسنده [English]

  • Zahra Taslimi 1

چکیده [English]

In this article, has been tried to recognize scopes of volunteers’ employment in Sport for All in the first step. In the second step, recognized scopes were prioritized. Research method was descriptive and type of survey. The statistical populations were all the managers and deputies of Tehran municipality sport organization, sport complex managers, physical education managers of 22 districts and members of sport for all strategic council. The statistical sample was equal to the statistical population. Results showed sport volunteers in Tehran city can employed in 4 areas such as sport recreation, organized sport, cooperation in sport complex management and infrastructure identifying sport talents. Also, attending to shortage of Human resources in sport for all, managers prefer to use more volunteers in sport recreation and cooperation in sport complex management. According to results of this article and other researches, recognizing areas of volunteer employment in sport for all in viewpoint of volunteers was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • volunteer
  • Sport for all
  • areas of volunteer employment
1. Andam, R. (1388). Investigating motivation of sport volunteers. Olympic 47: 21-38. (Persian)
2. Barcelona, R. J. & Young, S. J., 2010. The role of municipal park and recreation agencies in enacting coach and parent training in a loosely coupled youth sport system. Managing Leisure, 15(3):181-197.
3. Coleman, R. (2002). Characteristics of volunteering in UK sport: Lessons from cricket. Managing Leisure, 7(4):220-238.
4. Cramer, K. (2010). Volunteering in America. Bureau of labor statistics. U.S department of labor 11: 2-12.
5. Doherty, A., Misener, K. & Cluskey, G., 2013. Toward a multidimensional framework of capacity in community sport clubs. Nonprofit Voluntary Sector Quarterly, XX(X), pp. 1-19.
6. Dorsch, k.‌, Riemer, ‌H‌., Paskevish, D. (2002). Differences in volunteer motives based on organization type and level of involvement. 17th Annual North American Society for Sport Management conference, NASSM Abstracts‌, Canmore‌, Alberta: North American Society for Sport Management, May 29-June 1, 28.
7. Hadavi, F. (1392). Benchmarking on macro management of sport volunteers in Iran and selected countries. Sport management studies 5 (21): 13-36. (Persian)
8. Hemati nezhad, M., Danesh sani, K., Andam, R. (1392). Investigating the scopes of sport association volunteers satisfaction of Iran universities. Studying sport management 5 (19): 177-188. (Persian)
9. Kalantari, Kh. (1389). Analyzing data in socio- economic researches. Tarh & Manzar. Tehran. (Persian)
10. Kim, M. (2010). Modification of the volunteer functions inventory for application in youth sports. Sport Management Journal, ‌3(3): 25-38.
11. Machin, J., Ellis, A. (2008). Management matters: A national survey of volunteer management capacity. Institute for Volunteering Research. Volunteering Hub of England.
12. Safania , A., Doosti , M. (1388). Managing sport organizations. Bamdad ketab. Tehran.(Persian)
13. Sladowski, P. (2012). Building the bridge: new strategies for engaging today’s volunteers. The Canadian journal of volunteer resources management 1(20): 8-10.
14. Taslimi, Z. (1389). The role of volunteerism in developing sport for all in Tehran. The second national congress of developing sport for all, Tehran, Shahid Beheshti university. 8 & 9 khordad. (Persian)
15. Taylor, T. (2006). Exploring human resource management practices in nonprofit sport organizations. Sport Management Journal, 9(3): 229-251.
16. Turner, B. & Pastore, D. L., 2008. Effective public service advertisements to attract volunteers for the Special Olympics: An elaboration likelihood perspective. Sports Management Review, 11(2):165-192.