نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسۀ ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا استفاده‌شده و روش گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای است. پس از مطالعۀ اسناد و منابع برنامۀ استراتژیک ورزش قهرمانی چند کشور منتخب، به مقایسۀ کیفی برنامه در این کشورها پرداخته شد. جامعۀ آماری این تحقیق را سازمان‌های ورزشی کشورهای دارای برنامۀ استراتژیک در حیطۀ ورزش قهرمانی تشکیل می‌دهند (7N=). نمونۀ آماری به‌صورت انتخابی هدفمند انتخاب شد (کشورهایی که حدودی و به‌طور خاص برای ورزش قهرمانی بانوان برنامه ارائه داده­اند) که شامل: استرالیا، انجمن تفریحات و ورزش بانوان استرالیا، کارگروه بین‌المللی زنان و ورزش فنلاند، آفریقای جنوبی، بریتانیا، کانادا و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق جستجو در وب‌سایت‌ها، مقالات علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک موجود است. نتایج و یافته‌های نهایی تحقیق نشان می‌دهند در ایران به‌طور عام در مورد ورزش قهرمانی و به‌طور خاص دربارۀ ورزش قهرمانی بانوان برنامۀ استراتژیک ارائه‌شده، ولی در کشورهای منتخب برنامۀ جداگانه‌ای برای ورزش بانوان تدوین نشده است. نتایج پژوهش حاضر با تشریح گام‌ها و اقدامات مورد نیاز می‌تواند نقشی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی به شکل عام و ورزش قهرمانی بانوان به‌طور خاص ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Women Championships in Selected Countries with a Strategic Orientation

نویسندگان [English]

  • Nazanin Rasekh 1
  • Mojtaba Amiri 2

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and compare the strategic planning dimensions of women championships in selected countries and to provide suggested strategies. The study was qualitative and the content analysis technique was used to analyze the data. As the review of literature was used to collect data, the related documents and sources of championship strategic plans of some selected organization of countries were studied and their planning was qualitatively compared(N=7). The statistical population consisted of all countries with championship strategic plans and the statistical sample was purposefully selected as Australia, Australian Women Sport and Recreation Association, International Board of Women and Sport Finland, South Africa, Britain, Canada and Iran (the countries with specific plans for women championships). The statistical tool used was searching the websites, scientific articles, national and international researches, related books, documents and evidences. The results showed that Iran provided plans for championships generally and for women championships specifically while the countries under study did not have such plans. It can be concluded that with the necessary measures, the results of this study can play an important role in developing championships generally and women championships specifically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Orientation
  • Championship
  • Women
  • Comparative Study