نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه جهرم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران بوده است. این تحقیق توصیفی بوده و به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد و نخبگان وزارت ورزش و جوانان ایران و همچنین نخبگان برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشور بود که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 257 پرسشنامه تکمیل و در فرایند تجزیه و تحلیل وارد شد. با توجه به اهداف تحقیق، جهت گرد‌آوری داده‌‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. ضریب پایایی کلی پرسشنامه پژوهش، طی یک مطالعه مقدماتی برابر با 87/0α= بدست آمد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون‌های فریدمن، تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد. یافته‌های حاصل حاکی از آن است که تمامی 5 مانع مورد بررسی دارای نقش بازدارندگی قابل توجهی در اجرای استراتژی ها بوده و رتبه بندی آنها بترتیب عبارت اند از: موانع مدیریتی (58/75%)، موانع برنامه‌ریزی (23/74%)، موانع فردی (23/73%) ، موانع سازمانی (59/72%) و در نهایت موانع محیطی (06/71%). بررسی قابلیت برازش الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قرار دارد (069/0 RMSEA<،86/0AGFI >، 92/0< GFI). مدیران و سیاست‌گذاران وزارت ورزش و جوانان و همچنین سایر سازمان‌های ورزشی در راستای اجرای استراتژی می‌توانند از این مدل و ابزار به عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش روی اجرای استراتژی و حل آنها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Developing the Model of Obstacles of Successful Implementation of Strategic Plan in Sport and Youth Ministry of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and developing the model of obstacles of successful implementation of strategic plan in sport and youth ministry of Iran. The research population consists of all executive managers, middle managers, operational managers, professional experts, experts, consultant and elites of sport and youth ministry of Iran(N=320). Their number is 257 people while all of them were considered as research sample. In order to data gathering, semi structured interviews and researcher made questionnaire was used. In order to inferential analyze Friedman test, confirmatory and exploratory factors analysis was applied. Result of exploratory and confirmatory factors analysis of research questions led to identify five following factors: planning consequence, organizational obstacles, managerial obstacles, individual and staffs obstacles and environmental obstacles. Survey of current level of each obstacle in impeding successful implementation of strategies in sport and youth ministry of Iran show the following result: managerial obstacles 75.58%, planning consequence 74.23%, individual obstacles 73.23%, organizational obstacles 72.59%, and environmental obstacles 71.06%. Furthermore, the model of obstacles of successful implementation of Strategies in sport and youth ministry of Iran was well developed and its reliability and validity was confirmed (RMSEA=0.069, AGFI=0.86, GFI=0.92). As a result, the Policymakers and managers of sport and youth ministry and other sport organizations can use this model in order to identifying and determining the role of each obstacle in Successful Implementation of Strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Plans
 • Sport and Youth Ministry
 • Obstacles
 • Strategy Implementation
 1. Alexander, L. (1985). Successfully implementing strategic decision, Long Range Planning, 18 (3), 91-97.
 2. Al-Ghamdi, S. (1998). Obstacles to successful implementation of strategic decisions: The British experience, European Business Review, 98 (6):  322-327.
 3. Amirnejad, S. (1998). Examine the barriers to the implementation of the Iranian sport Master Plan from the perspective of managers, teachers and sports experts, university of North Master dissertation.
 4. Bazargan, A. (2008). Introduction to qualitative and mixed research methods, Tehran, Didar Press.
 5. Brenes E.T. Mena M. Molina G.E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business Research, 61 (6): 590-598.
 6. Cater, T, pucko, D. (2010). Factors of effective strategy Implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice. JEEMS, 3: 207-236.
 7. Crittenden V.L. and Crittenden, W.F. (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation, Business Horizons. 51, 301-309.
 8. Develop a comprehensive system of physical education and sport (2003), retrieved from the: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/125072
 9. Drazin, R, Howard, P. (1984). Strategy Implementation: A technique for organizational design. Columbia Journal of World Business 19, 40–46
 10. Elahi A., Hamidi M., Peymanfar M. H., (2013). Ranking the obstacles to effective strategy implementation in Iran sport system based on analytical hierarchy process (AHP). Journal of Research in Sport Management and Motor Behavior, 6: 80. (Persian)
 11. Fevzi Okumus, (2001). Towards a strategy implementation framework, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7), 327 – 338.
 12. Ghofrani, M. (2008).  Study and development of championship and sport for all strategic plan of Sistan and Balochestan province, University of Tehran Ph.D. Thesis. (Persian)
 13. Heide, M., Grønhaug, K.,and Johannessen, S. (2002). Exploring barriers to the successful implementation of a formulated strategy. Scandinavian Journal of Management, 18, 217-231.
 14. Hosseiny, E. Khamisabadi, J. Norouzi, B. Sadri, M. (2013). Review and study of the main crisis factors in implementation of strategic management on organizations. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science. 1(8), 1005-1012. (Persian)
 15. Hrebiniak, L.G. (2006). Obstacles to effective strategy implementation”. Organizational Dynamics, 35, 12-31.
 16. Hrebiniak. Lawrence G. (2005). Making strategy work: leading effective execution and change, 2005 by Pearson Education, Inc. Publishing as Wharton School Publishing. 17
 17. Ines, Ghorbal-Blal (2011). The role of middle management in the execution of expansion strategies: The case of developers’ selection of hotel projects, International Journal of Hospitality Management. 30 (2011), 272–282.
 18. Jauch, L. R., & Glueck, W (1988). Business policy and strategic management, McGraw- Hill, New York, NY.
 19. Johnson, L.K. (2004), Execute your strategy-without killing it, Harvard Management Update, December. 3-5.
 20. Jooste, C. & Fourie, B. (2009). The role of strategic leadership in effective strategy implementation: Perceptions of South African strategic leaders, Southern African Business Review.13 (3).
 21. Keshavarz, L; Hamidi, M; Goudarzi, M; Sajjadi, S. N. (2011), the development of strategic map and objectives of the national Olympic committee of the balanced scorecard approach. Journal of Olympic, (Persian)
 22. Li.Yang, Guohui. Sun, Eppler. Martin J. (2008) Making strategy work: A literature review on the factors influencing strategy, ICA Working Paper.
 23. M. Khosravi, E. (2008). Study and development of strategic plan of the national Olympic committee of the Islamic Republic of Iran, university of Tehran Ph.D. Thesis. (Persian)
 24. Mndalizadeh, Z; Honary, H. (2011). Development of strategic entrepreneurship plan of physical education organization of Iran based on SWOT, Proceedings of the international conference on management, futurism, entrepreneurship and industry in higher education. (Persian)
 25. Mozaffari et al. (2009), athletics development strategies of the Islamic Republic of Iran, abstracts of seventh international conference on physical education and sport sciences, Tehran, Iran. (Persian)
 26. Noble,C.H. (1999). The Eclectic roots of strategy implementation research, Journal of Business Research, 45, 119-134.
 27. Okumus, F. (2001). Towards a strategy implementation framework, International Journal of Contemporary Hospitality Management. 13, 327-338.
 28. Panahi, S. S. J. (2009). Study and development of championship sport strategic plan of the Kurdistan province, university of Tehran Master dissertation. (Persian)
 29. Peters, T. and Waterman, R., (1982). “In search of excellence”, Harper and Row, New York.
 30. Qalibaf, M. B (1389), a strategic looks to the sport in the country: from progress and justice programs, Negarestane Hamid, publications, Tehran. (Persian)
 31. Rahimnia. Fariborz, Polychronakis, Yiannis and Sharp, John M. (2009). “A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university”, Contemporary Middle Eastern Issues. 2(4), 246-261. (Persian)
 32. Schaap, J.I. (2006). Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry, UNLV Gaming Research & Review Journal, 10, 13-37.
 33. Slater, S., Hult, G. T. M., & Olson, E. M. (2007). On the importance of matching strategic behavior and target market selection to the business strategy in high-tech markets, Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 5-17.
 34. Sull, D, Spinosa, Ch. (2007). Promise-based management: The essence of execution, Harvard Business Review, 85, 79-86
 35. Thompson, Arthur, A. Jr. Strickland., A.J. (2003). Strategic management: concepts and cases, Published  by McGraw-HILL
 36. Tomas, G., Slater, S.F., and Olson, E.M., M. Hult. (2010). Worried about strategy implementation? Don’t overlook marketing’s role, Business Horizons 53, 469-479
 37. Zafar, F. Babar, S. Abbas, H. (2013). “The art of strategic management: a key to success in corporate sector”, European Journal of Research and Reflection in Management Sciences. 1(1). (Persian)