نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد دانشگاه/دانشگاه ارومیه

3 استادیار / دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بکارگیری نیروی انسانی بین‌المللی در ورزش ایران بود. روش تحقیق کیفی و از نوع نظریه داده‌بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری تحقیق را نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، روسای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه‌های ورزشی کشور اسپانیا، اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبه بین‌المللی کشور تشکیل دادند. نمونه‌گیری با رویکرد گلوله برفی انجام شد و سازه‌های تحقیق پس از مصاحبه با 23 متخصص به اشباع داده‌ای رسید. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق استفاده شد و جهت بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا، قابلیت تأیید و بازبینی مطالب در دو مرحله، استفاده شد و داده‌ها نیز با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تخصص، تعامل و عوامل مالی به عنوان عوامل علی؛ سالم‌سازی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و دانشی به عنوان عوامل زمینه‌ای؛ مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی-اعتقادی به عنوان عوامل مداخله‌گر؛ راهبردهای مدیریتی، ویژگی‌های فردی، بستری، مالی و حقوقی به عنوان راهبرد و توسعه سازمانی، توسعه مدیریتی، توسعه فرهنگی-اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان پیامدهای طراحی مدل بکارگیری نیروی انسانی بین‌المللی در ورزش ایران بودند. مدل طراحی شده در این تحقیق می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بکارگیری نیروی انسانی بین‌المللی در ورزش ایران ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using international human resources in Iranian sports: a grounded theory

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • seyyed mohammad kashef 2
  • Mohsen Behnam 3

1 PHD in sports management at Urmia University

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی و رئیس پردیس دانشگاه ارومیه

3 Assistant Professor / Urmia University

چکیده [English]

The purpose of the current research was to design a model for employing international human resources in Iran’s sports. The research method was qualitative and based on grounded theory with the Strauss and Corbin approach. The statistical population of the research was made up of representatives of the Islamic Council, senior public and private sports managers of the country, presidents of sports federations and clubs, senior managers of Spanish sports clubs, academic professors of sports management and international elite athletes of the country. The sampling was done with the snowball method and the research constructs reached data saturation after interviewing 23 experts. In order to collect data, in-depth semi-structured interviews were used, and in order to check the validity and reliability of the research tool, the validity, transferability, reliability, verification and review of the content were used in two stages, and the data were also collected using open three-stage coding. and selectively analyzed. The research results showed the consequences of the design of the model of employing international human resource in Iran’s sports include expertise, interaction and financial factors as causal factors; sanitization, cultural factors, geographical and knowledge factors as contextual factors; political issues, management issues, economic problems and cultural-religious issues as intervening factors; management strategies, individual, institutional, financial and legal characteristics as strategy and organizational development, managerial development, socio-cultural development and economic development. The model designed in this research can play an important role in improving the situation of employing international human resources in Iranian sports context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International human resources
  • using
  • education
  • development
  • maintenance