نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی منابع انسانی را به‌عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کرده‌اند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی بوده است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی (607 نفر ) بود که حجم نمونۀ آن بر‌اساس جدول مورگان و همکاران 230 نفر تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمند‌سازی روانی و تعهد سازمانی معلمان تربیت ‌بدنی استان خراسان شمالی رابطۀ معنا‌داری وجود دارد.همچنین بین احساس شایستگی، احساس معناداری، خود‌تعیینی، مؤثر‌بودن و اعتماد با تعهد سازمانی، تعهد عاطفی وتعهد هنجاری معلمان تربیت‌بدنی رابطۀ معنا‌داری وجود دارد؛اما بین احساس شایستگی، احساس معناداری، خود‌تعیینی‌، مؤثر‌بودن و اعتماد با تعهد مستمر رابطه‌ای وجود ندارد. با توجه به نتایج می‌توان گفت که توجه به توانمند‌سازی روانی معلمان تربیت‌بدنی برای ارتقای تعهد سازمانی آنان امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship Between the Empowerment of Physical education Teachers of Northern Khorasan Province and their Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Ahya Abedi
  • Mohammad Hossein Razavi
  • Farzam Farzan

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the empowerment of physical education teachers of northern khorasan province and their organizational commitment. This research was a descriptive and survey. The population included 607 physical education teachers working in northern khorasan province schools .The respondent sample answering to the questionnaire was determined using the Morgan table (230). Spritzer’s questionnaires and Allen and Meyer’s organizational commitment were used for the purpose of data gathering. Their reliability were obtained using cronbach's alpha (psychological empowerment = 0.88 and organizational commitment =0.87). Data analysis was done using descriptive statistics and spearman correlation coefficient .The results showed a significant positive relationship between employees’ psychological empowerment and their organizational commitment. Also a sense of competence, meaning, self-determination, impact and trust correlated positively and significantly with the organizational commitment, affective commitment and normative commitment. On the contrary, no correlation was seen with the continuance commitment. Based on the results of this research, showing a high correlation between psychological empowerment and organizational commitment among physical education teachers, we can conclude that psychological empowerment of physical education teachers to enhance their organizational commitment seems inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • organizational commitment
  • Physical Education Teachers
1. اسماعیلی،کورش. (1380). تعهد سازمانی. مجلۀ تدبیر. شماره112، 69ـ66.
2. امیر‌خانی، امیرحسین. (1387). توانمند‌سازی روان‌شناختی منابع انسانی‌، دیدگاه‌ها و ابعاد. مجلۀ پیک نور. 6 (1)، 50ـ41.
3. بیگی­نیا، عبدالرضا؛ سرداری، احمد؛ نجاری نژاد، حسن. (1389) تاثیر توانمند سازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده نیروی انسانیچشم انداز مدیریت دولتی، 3، 102-79
4. دسترنج، حکمت الله. (1383). توانمند‌سازی و فناوری اطلاعات. مجلۀ تدبیر. شماره 145: 83.
5. دستگردی، کاظم. (1387). ارتباط بین توانمند‌سازی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت‌بدنی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
6. رابینز، استیفن پی؛ ترجمه علی پارسیائیان، سید محمد اعرابی. (1377). رفتار سازمانی‌، مفاهیم‌، نظریه‌ها‌ وکاربرد‌ها. مترجمان: پارسائیان ع، اعرابی م. جلد اول. تهران .دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
7. زارع، قاسم. (1385). ارتباط بین عوامل روان‌شناختی توانمند‌سازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی کشور. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
8. زاهدی، شمس السادات؛ بودلایی، حسن؛ ستاری نسب، رضا؛کوشکی جهرمی، علیرضا. (1388). تحلیل رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی. فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. 24، 62ـ59 .
9. عبداللهی، بیژن. (1385). نقش خود‌کارامدی در توانمند‌سازی کارکنان. مجلۀ تدبیر. 168، 40ـ35.
10. عبدالهی، بیژن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1385). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. چاپ اول.تهران. نشر ویرایش.
11. فراهانی، ابوالفضل؛ فلاحتی، مهدی. (1386). بررسی رابطۀ بین عوامل روان‌شناختی توانمند‌سازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها. مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی. شماره 15، 79ـ‌67.
12. کنیلا، دنیس. (1383). توانمندسازی منابع انسانی. مترجمان: ایراننژاد پاریزی م، سلیمیان معصوم‌علی. نشر ایران.
13. میرکمالی، سیدمحمد؛ حیات،علی اصغر؛ نوروزی، علی. (1388). بررسی رابطۀ توانمند‌سازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دو ماهنامۀ دانشگاه شاهد. 15(‌39)، 30ـ16.
14. موغلی، علیرضا؛ حسن پور، اکبر؛ حسن پور، محمد. (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده‌گانۀ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. نشریۀ مدیریت دولتی. 1(‌2‌)، 132- 119.
15. هداوند، سعید؛ صادقیان، شهره. (1386). سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان. مجلۀ تدبیر. شماره180، 55.
16. Avolio, B.G; Zho, W.; Koh, W; Bhatia, P, (2004). Transformational Leadership & Organizational Commitment, Mediating Role of Psychological Empowerment, Journal of Organizational BehaviorVol.25, No.6, 951- 968
17. Baek-Kyoo (Brian) Jooa; Ji Hyun Shim (2011) Psychologicalempowerment and organizational commitment: the moderating effect of organizational learning culture, Human Resource Development International Vol. 13, No.4, 425–441
18. Beer, V, Guerrilla. (1991) Tactics for employee empowerment. Performance empowerment Quarterly, 4(4), 62-70
 
19. Jeanne thereon, crystal. (2011). Impact of psychological empowerment and job satisfaction on organizational commitment amongst employees in a multi-national organization‌. Mini-Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Magister Commerce in the Department of Industrial Psychology, Faculty of Economic and Management Science, University of the Western Cape‌.
20. Itsara B, Sittichai C, Natthawut A. (2010). Leadership empowerment and attitude outcomes. The Journal of Behavioural Science. 5(1), 1-14.
21. Littrell, Ramie F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager. International journal of Intercultural relations. 3, 87-110.
22. Louis G, Thara S. (2011). Work motivation of teachers’ relationship with organizational commitment. Canadian Social Science. 7 (1) ‌: 90-99.
23. Preeti S, rawat. (2011). Affect of psychological empowerment on commitment of employees an empirical study. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences Pied. 17, 143-147.
24. Sahay B S. (2005). Multi factors productivity measurement model for service organization. International Journal of Productivity and Performance Management. 54(1), 7-22.
25. Spreitzer.gretchen. M, done son. David. (2005). Musings on the past and future of employee empowerment. Forthcoming in the handbook of organizational development edited by tom Cummings. 1-25.
26. Stander m w, rothmann s. (2010). Psychological empowerment, job insecurity and employee engagement. SA Journal of Industrial Psychology. 36(‌1‌), 1-8.
27. Sumi J H A. (2011). Influence of psychological empowerment on affective, normative and continuance commitment: A study in the Indian IT industry. Journal of Indian Business Research. 3‌ (‌4), 263‌–‌282.
28. Thomas WH, danielc, feldman. (2011). Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of Organizational tenure. Journal of Vocational Behavior. 79, 528–537