نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه اردکان

2 دانشگاه اردکان

3 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این پژوهش، اولویت‌بندی و تعیین رابطۀ بین روحیات کارآفرینانۀ کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی است. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ­ آماری پژوهش شامل کارشناسان مرد و زن فدراسیون‌های ورزشی در سال 1390 بود. نتایج نشان داد که کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی دارای روحیات کارآفرینانه در متغیرهای کانون کنترل، نیاز به موفقیت، عمل‌گرایی، سلاست فکری، رویاپردازی، تحمل ابهام وکارآفرینی هستند. همچنین، اولویت­بندی روحیات کارآفرینانۀ کارشناسان به‌ترتیب شامل: کانون کنترل درونی، چالش‌طلبی، سلاست فکری، عمل‌گرایی، نیاز به موفقیت، تحمل ابهام، ریسک‌پذیری و در‌نهایت، رویاپردازی است. ارتباط مثبت معنادار بین تمام متغیرها به‌جز کانون کنترل و چالش‌طلبی با تحمل ابهام و رویاپردازی مشاهده شد؛ بنابراین، حمایت از ایده‌های خلاق کارشناسان توسط مسئولین و مدیران سازمان‌ها تأثیر به‌سزایی در ارتقای روحیات کارآفرینی آن‌ها خواهد داشت.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prioritization and determine the relationship between spiritual entrepreneurial experts sports federations

نویسندگان [English]

  • Hasan Naghizadeh 1
  • Fereshteh Kotobi 2
  • Mohammad Keshtidar 3

چکیده [English]

The aim of this study is to the prioritization and determines the relationship between spiritual entrepreneurial experts sports federations. Research study is a descriptive – correlation that the field was conducted. The statistical research was experts’ men and women country sports federation in 1390. Information required was collected by the questionnaire "measuring personality characteristics of entrepreneurs. Descriptive statistics to describe the data and inferential statistics at the significance level (α=0.05) was used to test the hypotheses. Results showed that: expert’s sports federations are entrepreneurial spirits in the variables of the control center, need for success, pragmatism, Clearness of thought, dreaming, tolerate ambiguity and entrepreneurship. Also prioritize spiritual entrepreneurial experts respectively internal locus of control, Seeking challenge, intellectual clearness, pragmatism, the need to succeed, tolerance of ambiguity, risk-taking, and finally the dream. In addition, was observed significant positive relationships between all the variables, the exception of locus of control and seeking to challenge with tolerance of ambiguity and dream. Therefore, support the idea of ​​creative experts by the directors and managers of organizations have a significant impact on the spiritual development of their entrepreneurial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization entrepreneur
  • entrepreneurship empowerment
  • entrepreneurial spiritual
  • federation’s sports
1. پورکیانی، محمد؛ عبدلی بهروز. (1388). بررسی رابطۀ بین جو سازمانی دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی و روحیۀ کارآفرینی در دانشجویان پسر تربیت‌بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (23)، 136-123.
2. تقی‌خانی، امیر. (1390). موانع توسعۀ کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعۀ کارآفرینی.  ماهنامه کار و جامعه .‌(135): 80-76
3. تجاری، فرشاد؛ خدایاری، عباس. (1385). مطالعۀ آمادگی کارآفرینی در ورزش: تحلیل مقدماتی مقیاس اندازه‌گیری کارآفرینی در ورزش (ERI). پژوهش در علوم ورزشی. 10،      88-73.
4. حیدری‌نژاد، صدیقه؛ غفرانی، محسن؛ جلیلوند، جمشید. (1391). ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان سیستان و بلوچستان. مطالعات مدیریت ورزشی. 15(4): 172-159.
5. زارع، قاسم؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله. (1386). ارتباط بین عوامل روان‌شناختی و توانمند‌سازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی کشور. علوم حرکتی و ورزش. 5 (9)، 81-71
6. سیفی سالدهی، محمد هادی؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد. (1391). تأثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی.4 (13): 236-215.
7. صمدی، پروین؛ شیرزادی­اصفهانی، هما. (1385). بررسی رابطۀ جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کار‌آفرینی در دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی. (16)، 187-164.
8. صارمی، محمود؛ علی‌زاده­ثانی، محمد کاظم. (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب. توسعۀ کارآفرینی. 1(3)،      122-103.
9. فرید، داریوش. (1388). بررسی رابطۀ بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار. مدیریت ورزشی. (2): 116-97.
10. منصوری، سمیه. (1387). بررسی و شناخت ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی مدیران زن باشگاه‌های ورزشی شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
11. محمد‌کاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ رستم‌بخش، محمدرضا. (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی (وزارت ورزش) کشور. پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 1(2)، 100-89.
12. مندعلیزاده، زینب؛ هنری، حبیب. (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به‌عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 2(‌2): 136-113.
13. مهدوی، مهدی؛ عذاری، زینب. (1385). بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع. مدیریت و توسعه. 20 (65، 66)، 27-13.
14. Antonio M, Renato P. (2001). The network of relationships between the economic environment and the entrepreneurial culture in small firms. Journal of Business Venturing. 16(2) ‌: 181-207.
15. Drissen M, Peter S. (2010). The role of the entrepreneur in small business success: The entrepreneurship scan. Netherlands, University of Groningen. 603-610
16. Emilia C, Teodor B, Lucia C, Ioana C. (2011). Entrepreneurship european development strategy in the field of education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 15, 3490-3494.
17. Eda G, Levent A, Roberto D. (2010). Tourism student's entrepreneurial intentions. Annals of Tourism Research. 37(3), 646-669.
18. Farahani A, Falahati M. (2007). The relationship between psychological factors of empowerment and entrepreneurship in experts of universities physical education bureaus. Research in Sport Science. 15(21), 67-69.
19. Karlis G. (2006). The future of leisure, recreation, and sport in Canada: A SWOT for small sized enterprises. The Sport Journal. 9(2), 7.
20. Marco C, Frank F, Alexander K. (2010). The impact of risk attitudes on entrepreneurial survival. Journal of Economic Behavior & Organization. 76(1), 45-63.
21. Melissa S C, Christopher E S, Ryland P. (2011). Misfortunes or mistakes? Cultural sense making of entrepreneurial failure. Journal of‌ Business Venturing. 26(1): 79-92.
22. Oded G, Stelios M. (2012). Evolution and the growth process: Natural selection of entrepreneurial traits.  Journal of Economic Theory, 147 (2), 759–780.
23. Smallbone D, Welter F, Voytovich A. (2010). Government and entrepreneurship in transition economies: The case of small frims in business services in Ukraine. The Service Industries Journal. 30(5), 655-670.
24. Safari K, Ahmad R, Reza G. (2010). The relationship between psychological empowerment and entrepreneurship among clerks of Fars Payame Noor University. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 5(14), 798-802.
25. Zare G, Hamidi M, Sajadi S N. (2007). The relationship between psychological factors of expert’s empowerment and entrepreneurship in Iran physical education organization. Dynamic Science and Sport. 5(9):71-81.