نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد معلول از منظر اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری کلیة قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر ورزش، تفریح و اوقات فراغت افراد به طور عام و قوانین و مقررات مربوط به معلولین به طور خاص بود. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست کدگذاری بود. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از تعصبات و نظرات شخصی از 3 کدگذار برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد. یافته‌ها نشان داد با وجود اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی بر این موضوع تأکید شده است اما سازمان‌ها و نهادهای فعال در حیطه‌ی ورزش، تفریح و اوقات فراغت به وظایف خود در برابر معلولین، آن طور که شایسته است عمل نکرده و شرایط را برای بهره‌مندی معلولین از امکانات ورزشی و تفریحی مهیا نکرده‌اند. بنابراین می‌طلبد که نگاه ترحم‌آمیز به افراد معلول به نگاه حق مدارانه تغییر یابد، تعارضات بین قوانین برطرف شده و قوانین دارای ضمانت اجرا گردند و افزون بر این‌ها، نهاد نظارتی مستقلی بر اقدامات دستگاه‌ای مسئول و اجرای درست قوانین توسط آنها نظارت داشته و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Right to Sport, Recreation and Leisure time for Disabled Persons from National and International Human rights Documents Point of View

نویسندگان [English]

  • Fatemeh naderian 1
  • sedighe Heydarinejad 2
  • Amin Khatibi 3

1 PhD Student of Sport Management,, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor of Sport Management Department of Sport Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz,, IRAN

3 Assistant Professor of Sport Management , Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, IRAN

چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the right to sport, recreation and leisure time of disabled persons from national and international human rights documents point of view. This research was of qualitative type and was done by content analysis method. The statistical population was all the national and international laws and regulations related to the right to sport, recreation and leisure of people in general and the laws and regulations related to disabled persons in particular. The data collection tool was a coding checklist. To ensure the correctness of the recorded information and to prevent biases and personal opinions, 3 coders were used to determine the agreement coefficient between the coders. The findings showed that although this issue has been emphasized in many national and international laws and regulations, but Organizations and institutions active in the field of sports, recreation and leisure time have not performed their duties towards disabled persons as they should and have not prepared the conditions for disabled persons to benefit from sports and recreational facilities. Therefore, it demands that the pitiful view of the disabled Persons be changed to a righteousness view, the conflicts between the laws are resolved and the laws have a guarantee of implementation and in addition to these, an independent regulatory body supervises the actions of the responsible agencies and the correct implementation of the laws by them, and in case of violation, legal action will be taken against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Sport
  • Recreation
  • Leisure time
  • Disabled
  • Human Rights