نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

3 استاد و مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سازمان های امروزی با افزایش شتاب، پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییر مواجه هستند و بقای سازمان در محیط متغیر و رقابتی به توانایی آن در توسعة کارکنانش بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی توسعة منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی، مدیریتی و اجرایی بودند که با استفاه از روش گلوله برفی نمونه‌گیری انجام شد و با هماهنگی قبلی با متخصصان، مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختار یافته انجام شد. مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت (14=n) برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. جهت اطمینان از روایی پژوهش، بررسی توسط اعضاء (مصاحبه‌شوندگان) و روش چند سویه‌نگری منابع داده‌ها و برای محاسبه پایایی کدگذاری‌های انجام شده، از روش‌های پایایی باز‌آزمون و پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو کدگذار) استفاده گردید. پس از پیاده‌سازی محتوای مصاحبه‌ها و تحلیل مقدماتی آن‌ها، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله‌های اصلی کدهای مشابه در یک طبقه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهم‌ترین عوامل توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان شامل عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل فردی و در نهایت راهبردهای توسعه منابع انسانی می‌باشند. پیاده‌سازی این مدل می‌تواند ساختاری نظام‌مند در چارچوب ضوابط برای توسعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بوجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for human resource development of the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

 • Ali Naghi Gholami 1
 • Amin Khatibi 2
 • sedighe heydarinejhad 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, . Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran

2 Assistant professor of sport management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Professor of Sport Management Dept. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Current organizations facing with increasing, complexity and unpredictability of changes and their survival in a changing and competitive environment depends on their ability to develop employees. The main purpose of this study was to design a human resource development model for the Ministry of Sports and Youth. The study was done in the framework of qualitative approach with applied purpose. The statistical population consisted academic, managerial and executive experts who were identified using Snowball sampling method. They were interviewed in a qualitative semi-structured pattern that was conducted in prior coordination with experts. Interviews continued until the stage of theoretical saturation (n = 14). Thematic analysis (theme) technique was used to data analyzes. To ensure the validity of the research, reviewing the method by samples (interviewees) and the multilateralization of data sources were performed and to calculate the reliability of the performed codlings, retest reliability and intra-subject agreement reliability (agreement between two coder) methods were used. After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, the initial codes or concepts were identified and in order to achieve the main categories, similar codes were placed in a category. Findings showed that the most important factors in human resource development in the Ministry of Sports and Youth include organizational, job and individual factors and also human resource development strategies. Implementing this model can create a systematic structure within the framework of criteria for the staff development of the Sports and Youth Ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resource development
 • organizational factors
 • job factors
 • individual factors
 • development strategies
 1. Ahmed, A., Arshad, M. A., Mahmood, A., & Akhtar, S. (2016). Holistic human resource development: Balancing the equation through the inclusion of spiritual quotient. Journal of Human Values, 22(3), 165-179.
 2. Akbar, A., Junaid, H., Mustafa, J., & Khan, N. R. (2019). Role of government in developing human resource – proposing an instrument for improvement at public sector organizations. NICE Research Journal, 12(1), 11-23.
 3. Arsalan, M., & Vaezi, R. (2019). Model of human resource development in the public sector of Kerman province in 2025. Quarterly Journal of Public Management Researchs, 12(43), 135-155. (in Persian).
 4. Badri Azin, Y., Talebiannia, H., & Salmani, A. (2013). Strategies for the development of human resources in gymnastic. Journal of Sports Management Studies, (19), 81-92. (in Persian)
 5. Bazargan, A. (2015). An introduction on qualitative and mixed research methods (Common approaches in behavioral sciences) (4th). Tehran: Didar Publications. (in Persian).
 6. Beigemi, Z., Hamidi, M., Sajjadi, N., & Honari, H. (2015). Designing a structural model of the management of human resource policies and organizational performance in the ministry of sports and youth. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 6(3), 50-69. (in Persian).
 7. Chen, Ch. J., & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance- The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
 8. Danaei Fard, H., & Asghari Sarem, A. (2015). Discourses in organizational human resource development theory. Tehran: Mehraban Publishing Institute. (in Persian).
 9. Desimon, R. L., Werner, J. M., & Harris, D. M. (2002). Human resource Development (3rd ). Orlando: Harcourt Collegepablishers.
 10. Holden, R., & Griggs, V. (2010). Innovative practice in the teaching and learning of human resource development. Journal of European Industrial Training, 34(8/9), 705-709.
 11. Janavi, E., & Hariri, N. (2014). Designing and explaining the human resource development model of university libraries (Case study: Central Library of the University of Tehran). Governmental Management, 6(3), 437-456. (in Persian).
 12. Javadipour, M., Hashemi Siavoshani, M., & Ghorbani, M, H. (2020). Pathology of human resource management system in Iran’s Ministry of Sports and Youth. Annals of Applied Sport Science, 8(3), 1-11. (in Persian).
 13. Karimi, M., Heydari Nejad, S., & Mehrali Zadeh, Y. (2020). Developing the succession    management pattern based on knowledge management in the ministry of sport and youth: Based on grounded    Sport  Management  Studies, 12(61), 59-84. (in Persian).
 14. Kesti, M. (2012). Organization human resources development connection to business performance. Procedia Economics and Finance, 2(2012), 257– 264.
 15. Kweku, Otoo, F. N., & Mishra, M. (2018). Measuring the impact of human resource development (HRD) practices on employee performance in small and medium scale enterprises. European Journal of Training and Development, 42, 517-534.
 16. Owor, J. (2016). Human resource management practices, employee engagement and organizational citizenship behaviors (OCB) in selected firms in Uganda. African Journal of Business Management, 10(1), 1-12.
 17. Mohammadi, A., Farahi, A., Soltani, M R., & Tarverdipour, Kh. (2015). Designing and explaining the human resource development model of the army force organizations. Journal of Human Resources Management Research, 7(1), 187-212. (in Persian).
 18. Nick Neshan, Sh., Nowruzi, A., & Nasr Esfahani, A R. (2010). An analysis of narrative approaches in qualitative research. Journal of Humanities Methodology, 16(62), 141-160. (in Persian).
 19. Noudehi, M, A., Dousti, M., Hossein, S, M., & Kalateseifari, K. (2017). Human resource development indicators for the Iranian Judo Federation. Annals of Applied Sport Science, 5(3), 95-102. (in Persian).
 20. Saebi, M. (2010). Human resource development with a strategic approach. Journal of Management Studies, 37(1), 135-148. (in Persian).
 21. Potnuru, R. K. G., & Sahoo, Ch. K. (2016). HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: An empirical study. European Journal of Training and Development, 40(5), 345-365.
 22. Soltani, M. R., & Soleiman Tabar, M. (2015). Investigating the effective factors on the development of human resources with an institutional approach. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 7(13), 51-78. (in Persian).
 23. Valentine, S., Hollingsworth, D., & Francis, C. A. (2013). Quality related HR practices, organizational ethics, and positive wor attitudes :Implications for HRD. Human Resource Development Quarterly, 24(4), 493-523.
 24. Vanhala, M., & Ahteela, R. (2011). The effect of HRM practices on impersonal organizational trust. Management Research Review, 34 (8), 869-888.
 25. Weerakoon, R. K. (2016). Human resource management in sports: a critical review of its importance and pertaining issues. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 69(1), 15-21.
 26. Yazdanashenas, M., Peykani, H., & Gholizadeh, A. (2018). Designing a human resources development model based on the necessities and needs of the navy army of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Marine Science Education, 13, 109-130. (in Persian).

Zare, H., Zareimatin. H., Yazdani, H., & Rasouli Porshokooh, A. (2020). Presenting a model of human resource development with a transformational approach (meta-combination study). Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, 7(26), 23-51. (in Persian).