نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 4. استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22089/smrj.2020.9341.3168

چکیده

رشد استارت آپ‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است که باعث تولید اشتغال و گاها مانع از تعطیل شدن کسب و کارها می شود. هدف تحقیق طراحی مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری استارت آپ های ورزشی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی را 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و فعالان حوزه کسب و کار نوپا تشکیل دادند. در بخش کمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند که برای هر سوال بین ۵ تا ۱۰ نفر مورد نیاز بود، تعداد ۳۰۰ نمونه آماری به روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با ۴ عامل اصلی و 1۳ عامل فرعی طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفراساتید مدیریت ورزشی و خبرگان و روایی سازه آن از طریق تحیل عاملی اکتشافی و تائیدی مورد تائید قرار گرفت. برای مدلسازی معادلات ساختاری و سایر آزمون ها از نرم افزارهای آموس و اس. پی. اس. اس نسخه 23 استفاده شد. کفایت حجم نمونه 78/0 KMO= گزارش شد و شاخص‌های آزمون نیکویی برازش تناسب مدل، مدل نهایی را در4 عامل مدیریتی، تجاری، محیطی و فنی مورد تایید قرار داد. پیشنهاد می شود برای شکل گیری استارت آپ‌های ورزشی با تحلیل هر یک از عوامل، زمینه کاهش مشکلات و موانع احتمالی را فراهم نموده و احتمال موفقیت استارت آپ خود را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model and Prioritizing the Factors Affecting the Formation of Sport Start-Ups

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Talebi 1
  • parivash nourbakhsh 2
  • Ali zarei 3
  • Mahvash Noorbakhsh 4

1 PhD Student of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

2 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

3 Associate Professor of Department of Sport Management‚ Central Tehran Branch‚ Islamic Azad University‚ Tehran‚ Iran

4 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

چکیده [English]

The growth of start-ups affects the country's economy, which creates employment and sometimes prevents the closure of businesses. The purpose of this study was to design a model and prioritize the factors affecting the formation of sports startups with a structural equation modeling approach. The research method was mixed (qualitative-quantitative) with exploratory approach. The statistical population of the quality section consisted of 15 professors of sports management and start-up experts. In the quantity section, there were graduate students who needed between 5 and 10 people for each question. 300 statistical samples were selected by proportional stratified sampling method. The data collection tool in the qualitative section of the interview was semi-structured and the results of this interview were designed in the form of a questionnaire with 4 main factors and 13 sub-factors. The content validity of the questionnaire was confirmed by 15 sports management professors and experts and the construct validity was confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis. For modeling structural equations and other tests were used by AMOS and SPSS soft wares, Version 23. Adequacy of sample size was reported KMO =0.78 and the goodness test indices of the fit of the model and the final model in 4 managerial, commercial, environmental and technical factors were confirmed. It is suggested that in order to form sports startups, by analyzing each of the factors, they provide the ground for reducing possible problems and obstacles and increase the probability of their startup's success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start-up
  • entrepreneur
  • business
  • modeling