نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 4. استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

رشد استارت آپ‌ها بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است که باعث تولید اشتغال و گاها مانع از تعطیل شدن کسب و کارها می شود. هدف تحقیق طراحی مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری استارت آپ های ورزشی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی را 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و فعالان حوزه کسب و کار نوپا تشکیل دادند. در بخش کمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند که برای هر سوال بین ۵ تا ۱۰ نفر مورد نیاز بود، تعداد ۳۰۰ نمونه آماری به روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با ۴ عامل اصلی و 1۳ عامل فرعی طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفراساتید مدیریت ورزشی و خبرگان و روایی سازه آن از طریق تحیل عاملی اکتشافی و تائیدی مورد تائید قرار گرفت. برای مدلسازی معادلات ساختاری و سایر آزمون ها از نرم افزارهای آموس و اس. پی. اس. اس نسخه 23 استفاده شد. کفایت حجم نمونه 78/0 KMO= گزارش شد و شاخص‌های آزمون نیکویی برازش تناسب مدل، مدل نهایی را در4 عامل مدیریتی، تجاری، محیطی و فنی مورد تایید قرار داد. پیشنهاد می شود برای شکل گیری استارت آپ‌های ورزشی با تحلیل هر یک از عوامل، زمینه کاهش مشکلات و موانع احتمالی را فراهم نموده و احتمال موفقیت استارت آپ خود را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model and Prioritizing the Factors Affecting the Formation of Sport Start-Ups

نویسندگان [English]

 • Mahboobe Talebi 1
 • parivash nourbakhsh 2
 • Ali zarei 3
 • Mahvash Noorbakhsh 4

1 PhD Student of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

2 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

3 Associate Professor of Department of Sport Management‚ Central Tehran Branch‚ Islamic Azad University‚ Tehran‚ Iran

4 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

چکیده [English]

The growth of start-ups affects the country's economy, which creates employment and sometimes prevents the closure of businesses. The purpose of this study was to design a model and prioritize the factors affecting the formation of sports startups with a structural equation modeling approach. The research method was mixed (qualitative-quantitative) with exploratory approach. The statistical population of the quality section consisted of 15 professors of sports management and start-up experts. In the quantity section, there were graduate students who needed between 5 and 10 people for each question. 300 statistical samples were selected by proportional stratified sampling method. The data collection tool in the qualitative section of the interview was semi-structured and the results of this interview were designed in the form of a questionnaire with 4 main factors and 13 sub-factors. The content validity of the questionnaire was confirmed by 15 sports management professors and experts and the construct validity was confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis. For modeling structural equations and other tests were used by AMOS and SPSS soft wares, Version 23. Adequacy of sample size was reported KMO =0.78 and the goodness test indices of the fit of the model and the final model in 4 managerial, commercial, environmental and technical factors were confirmed. It is suggested that in order to form sports startups, by analyzing each of the factors, they provide the ground for reducing possible problems and obstacles and increase the probability of their startup's success.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Start-up
 • entrepreneur
 • business
 • modeling
 1. Amini, M., Jamshidi, R., & Heidari Nejad, P. (2014). Prioritization of barriers to entrepreneurship from the perspective of physical education students using the method TOPSIS. Research in Academic Sports, 6, 15-32. (in Persian).
 2. Anderegg, B. (2020). 10 startups to watch have ties to higher education. Biz Times. Milwaukee Business News.
 3. Audretsch, D. B., Bonte, W., & Keilbach, M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance. Journal of Business Venturing, 23(6), 687-698.
 4. Azimzadeh, S. M. (2014). A model for starting a small and medium-sized sports business. Sports Management and Development Quarterly, 1, 51-68. (in Persian).
 5. Azizi, M., & Amini Sanzighi, E. (2020). A study of legal factors affecting start-ups. Paper presented at the First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture, Shiraz, Payame Noor University. (in Persian).
 6. Braunerhjelm, P. (2010). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Past experiences, current knowledge and policy implications. Swedish Entrepreneurship Forum. Available at: www.entreprenorskapsforum.se
 7. Boldureanu, G., Ionescu, A. M., & Bercu, A. M., Bedrule-Grigorut, A., & Boldureanu, M. V. (2020). Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. Sustainability, 12, 1-33.
 8. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136–162). Newsbury Park: Sage.
 9. Buchnik, T., Gilad, V., & Maital, S. (2018). University’ influence on student decision to become entrepreneurs: Theory and evidence. Journal of Entrepreneurship Education, 21(3), 1-19.
 10. Byrn‚ B. M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts‚ applications and programming (3rd edition). New York: Routhledge.
 11. Caseiro, N., & Coelho, A. (2019). The influence of business intelligence capacity, network learning and innovativeness on startups performance. Journal of Innovation and Knowledge, 4(3), 139-145.
 12. Cole, R. , & Sokolyk, T. (2018). Debt financing, survival, and growth of start-up firms, Journal of Corporate Finance, 50, 609-625.
 13. Fiegerman, S. (2015). 10 Startups to Watch in 2015. Available at: Http://Mashable.Com/.

 

 1. Forbes, J. (2017). Business start- up and resource guide. The North Carolina Small Business and Technology Development Center (SBTDC). University of North Carolina System, administered by NC State University, U.S. Small Business Administration.
 2. Gentry, R., dalziel, T., & Jamison, M. (2013). Who do start-up firm imitate? A study of new market entries in the CLEC industry. Journal of Small Business Management, 51(4), 528-538.
 3. Hosseinalizadeh, N. (2015). Investigating and identifying the challenges facing the recruitment and retention of human resources in small and start-up businesses (startups) studied: Knowledge-based businesses based in Tehran (Unpublished master's thesis). Tehran University. (in Persian).
 4. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55.
 5. Jafari, M., & Foroughi Nemat Elahi, G. (2020). Identifying and ranking the success factors of startups located in the campus technology park of the University of Science and Technology by AHP method. Paper presented at the Third International Conference on Modern Management, Accounting, Economics and Banking Tricks with a Business Growth Approach, Tehran, Arvin Alborz Conference Company. (in Persian).
 6. Kline, R. B. (2012). Principles and practice of structural equation modeling (3rd). New York: The Guildford Press.
 7. Kerr, S. P., Kerr, W. R., & Dalton, M. (2019). Risk attitudes and personality traits of entrepreneurs and venture team members. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(36), 17712-17716.
 8. Mac Kay, M. (2015). The correlation between sports and entrepreneurial success. Manhattan College School of Business. Available at: https://content.manhattan.edu/school-of-business/research-papers/srwp2_michael_mackay.pdf.
 9. Mazzucato, M. (2018). Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union, European Commission: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth. Publications Office.
 10. Mohammadzadeh Tabrizi, H. (2017). Identifying and prioritizing the components of entrepreneurial marketing in start-up businesses (Case study). (Unpublished master's thesis). Tehran University. (in Persian).
 11. Morovati Sharifabadi, A.‚ Moftehzadeh‚ E.‚ & Hosseini, Z. (2019). Identifying and investigating the key success factors of startups with strategic options analysis and development approach (SODA). Paper presented at the Fourth International Industrial Management Conference, Yazd University. (in Persian).
 12. Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2010). From student to entrepreneur: Towards a model of graduate career-making in business start-up. Research Gate, 3, 1-13.
 13. Ndofirepi, T. M. (2020). Relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial goal intentions: psychological traits as mediators. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(2), 1-20.
 14. Ooi, Y. K., & Ahmad, S. (2012). A Study among university students in business start-ups in Malaysia: Motivations and obstacles to become entrepreneurs. International Journal of Business and Social Science, 3 (19), 181-192.

 

 1. Sanaeipour, H., & Pakdelian, A. (2019). Analysis of factors affecting the growth and sustainability of agricultural startups in Iran: Descriptive-analytical approach. Paper presented at the National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Supporting Iranian Goods, Zahedan, Sistan and Baluchestan Industrial Management Organization. (in Persian)..
 2. Saukkonen, J. (2017). From a student of startup business to a startup employee or entrepreneur: Study on career narratives of students in entrepreneurial programs in a university. Journal of Educational Issues, 3(1), 214-235.
 3. Shoja, S., Shahlaei, J., & Honary, H. (2014). Evaluation of the achievement of the educational goals of the Master of Physical Education on the career success of employed graduates. Journal of Sport Management, 6(3), 511-529. (in Persian).
 4. Sunonda, K. (2017). How to start and manage startup companies in India, a Case study approach. International Journal of Engineering Development and Research, 5(4), 167-174.
 5. Taqdimi, T., Gorgi, E., & Ghasemi, M. (2019). Identifying factors affecting startup activities in management students. Paper presented at the 4th National Conference on Management, Accounting and Economics with Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran, Shahid Beheshti University. (in Persian).
 6. Vamvaka, V., Stoforos, C., Palaskas, T., & Botsaris, C. (2020). Attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control, and entrepreneurial intention: dimensionality, structural relationships, and gender differences. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(5), 1-26.
 7. Vahbi, M.‚ & Gomravi‚ S. (2020). Providing a framework for internet marketing for startups. Paper presented at the 5th International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute and Center for Strategies for Achieving Sustainable Development. (in Persian).
 8. Yarmohammadian, N., Moridian Pirdosti, A., & Nasrasfahani, R. (2018). Prioritization and analysis of participatory financing methods for urban projects. Journal of Financial Management Strategy, 6(22), 81-108. (in Persian).