نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه غیراننتفاعی رسام

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشکده شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگویی برای طراحی مدل شایستگی کارآفرینی فارغ‌‌‌التحصیلان تربیت‌بدنی بود. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه گیری به روش هدفمند بصورت گلوله برفی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه‌های اکتشافی چارچوب‌دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار تأیید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش استرواس و کوربین استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل‌ منظر‌های کلی؛ ظرفیّت کارآفرینی ‌در علوم ورزشی آموزش‌ عالی، ظرفیّت نظام ملّی‌ کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی در ورزش‌ کشور، ویژگی‌های فردی، میزان کارآفرینی‌گرایی، قابلیت اشتغال-پذیری، شایستگی‌های عمومی، تخصّصی‌ و حرفه‌ای کارآفرینی، شایستگی‌های ویژۀ ‌کارآفرینی، کارکردهای ‌فردی ومحیطی بود. یافته‌های پژوهش نشان‌داد، شایستگی کارآفرینی از تعأمل نظام‌مند و برآیند مؤلّفه‌های چهار منظر ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملّی و نیز شایستگی‌های ویژه و شایستگی‌های تخصّصی کارآفرین شکل می‌گیرد که منجر به موفّقیّت حرفه‌ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح بر روی کارآفرین و راه‌های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و اُرگانهای ذیربط موجب می شود بسیاری ازچالش‌ها و موانع و نیز بروکراسی‌های اداری دست‌و‌پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین ‌از بین برود تا کارآفرین در ارائۀ ایده‌های خود تشویق گردد و به نظام آموزشی ‌دانشگاه و سیستم‌های‌ دولتی برای جذب نیرو می‌توانند در بررسی و اَرزیابی‌ میزان شایستگی فرد فارغ‌التحصیل و آماده به کار استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation an evaluation model of entrepreneurial competence of physical education graduates

نویسندگان [English]

 • fahimeh sabzehparvar 1
 • abas khodayari 2
 • Mohamadreza Boroumand 3

1 azad university

2 Associate professor faculty of Physical Education and Sport Sciences, karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran

3 Assistant Professor of Shahid Beheshti University of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for designing an entrepreneurial competency model for physical education graduates.The research method was qualitative with an exploratory and systematic approach.Purposeful sampling was performed as a snowball.The research tool was contextual exploratory interviews.The validity of the instrument was confirmed based on the legal and scientific validity of the statistical sample, expert opinion and the coefficient of agreement between the coding proofreaders.Strauss and Corbin method was used to analyze the data. Identified research framework including general perspectives;Entrepreneurship capacity in higher education sports sciences,Capacity of the national system of entrepreneurship and employment, Entrepreneurship in sports, Individual characteristics, Entrepreneurship rate, Employability, General, specialized and professional entrepreneurial competencies, Special entrepreneurial competencies, Individual functions It was environmental.Findings showed that entrepreneurial competence is formed from systematic interaction and the result of four dimensional components of entrepreneurial capacity in sports higher education and national system, as well as special competencies and specialized competencies of entrepreneurs that lead to professional success and social and economic functions.He is an entrepreneur.The factor of direct and correct supervision over the entrepreneur and the ways to help and assist the entrepreneur and create entrepreneurship by the government and relevant bodies causes many challenges and obstacles as well as cumbersome administrative bureaucracies and leading barriers for the entrepreneur to present the idea.It is suggested to the educational system of the university and government systems to recruit staff in reviewing and evaluating the degree of competence of the graduate and ready to use this model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords Competency
 • Entrepreneurship
 • Physical Education graduates
 1. Azizi, M; Shafizadeh, A; Akbarzadeh, N. (2013). Identify the entrepreneurial competencies required by university administrators. Entrepreneurship Development Quarterly, 2, 27-53. (persian)
 2. Bird, B. (2002). The Relationship of Entrepreneur’s Learning Orientations and Practical Intelligence to New Venture Performance. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(2), 203-228.
 3. Boroumand, Fazli Darzi, Azimi Dollarstaghi, & Adeleh. (2013). Study of students 'and graduates' attitudes toward physical education and sports sciences towards their future careers. Journal of Academic Sports Research, 2 (5), 31-48. (persian)
 4. Boroumand, M; Hemmati Nazad, M; Ramezani Nazad, R; Razavi, S.M.H; Property of ethics, a. (2011). Investigating Barriers to Employment for Physical Education and Sports Science Graduates. Journal of Sports Management and Motor Behavior. 1, 51-72. (persian)
 5. Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. John Wiley & Sons Inc.
 6. Bygrave, W. (1994). The Portable MBNin Entrepreneurship. Johan Wiley & Sons Inc.‏
 7. Dabić, M., Stojčić, N., Simić, M., Potocan, V., Slavković, M., & Nedelko, Z. (2021). Intellectual agility and innovation in micro and small businesses: The mediating role of entrepreneurial leadership. Journal of Business Research123, 683-695.‏
 8. Denanyoh, R., Adjei, K. & Nyemekye, G. E. (2015). Factors that impact on entrepreneurial intention of tertiary students in Ghana. International Journal of Business and Social Research, 5(3), 19-29.‏
 9. Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory Procedures and Techniques.‏
 10. Hosseini, Sh; Abuolghasemi, M; Yadollahi Farsi, J; Rezaeizadeh, M. (2017). Designing an entrepreneurial competency model for university faculty members. Iranian Journal of Higher Education, 9, 1. (persian)
 11. Hosseini, Seyed Samad; Nikkhah, Younes & Karami. (2020). The Impact of Human Capital Development on the Financial Performance of Small and Medium Businesses through Innovation and Operational Performance. Sociology of Economics and Development, 9 (1), 93-114. (persian)
 12. McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American psychologist, 28(1), 1-14.
 13. Moghimi, S.M. (2009). Organization and management: research approach, Tehran, Termeh Press. (persian)
 14. Moradi, Shahriar (2018). Employability of postgraduate students in the field of physical education based on the Rothwell model, Razi University Master of Sports Management. (persian)
 15. Nasirzadeh, Abdolmahdi؛ Farahani, Abolfazl؛ Watan Doost, Maryam (2018). Analysis and study of effective factors in entrepreneurship of physical education graduates of the country. Sports Management Studies, 10 (47), 131-152. (persian)
 16. Palacios-Marqués, D., García, M. G., Sánchez, M. M., & Mari, M. P. A. (2019). Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating role of distinctive competencies in marketing. Journal of business research, 1(2),
  203-228.‏
 17. Ranaei, H.; Soltani, M.; Yazdani, H (2012). Identifying and ranking the dimensions and components of managers 'competence: Content analysis of managers' competency models. Journal of Human Resource Studies. 3, 27-50. (persian)
 18. Rasekhi, Behrooz; Qambar Ali, Rezvan; Ali Beigi, Amir Hossein (2015). Investigating the role of competencies and environmental factors on the success of rural entrepreneurs in Kermanshah. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2, 532-521. (persian)
 19. Ranjbarian, Rasool (2012). Fundamentals of Entrepreneurship (Public Entrepreneurship), Islamic Azad University, Urmia Branch Publications, Second Edition. (persian)
 20. Shepherd, D. A & Gruber, M. (2020). The lean startup framework: Closing the academic–practitioner divide. Entrepreneurship Theory and Practice.‏
 21. Shepherd, D. A., Souitaris, V., & Gruber, M. (2021). Creating new ventures: A review and research agenda. Journal of Management47(1), 11-42.‏
 22. Shahsavari, Mohammad Hassan; Boroumand, Mohammad Reza (2015). Investigating the effective factors on the preparation of entrepreneurial graduates in the departments and faculties of physical education and sports sciences. https://civilica.com/doc/427095/. (persian)
 23. Spendlove, M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. International Journal of Educational Management, 21 (5), 407-417.
 24. Wang, J. H., Chang, C. C., Yao, S. N., & Liang, C. (2016). The contribution of self-efficacy to the relationship between personality traits and entrepreneurial intention. Higher Education, 72(2), 209-224.‏
 25. Xin, L., Tang, F., Zhang, S., & Pan, Z. (2020). Social Capital and Sustainable Innovation in Small Businesses: Investigating the Role of Absorptive Capacity, Marketing Capability and Organizational Learning. Sustainability12(9), 3759.