نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش آینده‌نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی بود. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده‌پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌ترتیب بر مبنای اشباع نظری و منابع ثانویه با 25 نفر از خبرگان برندهای ورزشی که شامل اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و عرصه‌کنندگان برند بودند مصاحبه انجام شد و به موازات آن 11 سند مرتبط با برندهای ورزشی که محتوای آینده‌نگاری داشتند استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش مرور منابع از روش نظام‌مند، در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده‌پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم‌افزار میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آینده برندهای ورزشی ایران در افق 1410 متأثر از 26 عامل می‌باشد اما 5 عامل برندینگ مشترک، رقابت در بازار، سرمایه‌گذاری روی برند، برندهای الکترونیکی و تکنولوژی دیجیتال پیشران‌های هستند که آینده برندهای ورزشی را دستخوش تغییر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

آینده‌نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی

نویسندگان [English]

  • masuomeh safari 1
  • korosh veisi 2
  • Samira Aliabadi 2
  • Mohsen Smaeili 3

1 Ph.D student sport management, department of physical education, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant professor of sport management, department of physical education, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assistant professor of sport management, Research Institute of Physical Education and Sports Sciences, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict Iranian sports brands on the horizon of 2031 with an emphasis on organizational and corporate brands. This research was in terms of combined methodology (qualitative and quantitative) and its design was simultaneous. In the qualitative part, the research strategy was environmental scanning and in the quantitative part, futures research was the method of interaction analysis. The statistical population of this study was experts and reviewing resources that were purposefully selected and based on theoretical saturation and secondary sources, 25 sports brand experts including university professors, manufacturers, and brand activists were interviewed. In parallel, 11 documents related to sports brands with prospective content were used. Data collection tools were semi-structured interviews and checklists in the qualitative section and questionnaires in the quantitative section. For data analysis in the resource review section, the systematic method, the interview analysis section, the coding method, and in the future section, the structural analysis method with the help of MICMAC software have been used. The findings showed that the future of Iranian sports brands on the horizon of 2031 is affected by 26 factors, but 5 factors of joint branding, market competition, brand investment, electronic brands, and digital technology are the drivers that shape the future of sports brands. They change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • strategic planning
  • sports brands
  • corporate and organizational brands
  • uncertainty