نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی ، خوی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نوع فراتحلیل و با هدف بررسی دلایل وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال در ایران انجام شد. جامعه آماری شامل همه مطالعات داخلی انجام شده در بازه زمانی 1388 الی 1399 بود. از بین مطالعات گزارش شده تعداد 21 مطالعه که شرایط لازم برای ورود به فراتحلیل را داشتند به روش سرشماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و سی. ام.آ.2 انجام شد. نتایج نشان داد که میزان اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت برابر 0.352 و در مدل اثرات تصادفی 0.362 برآورد شد که طبق طبقه بندی کوهن یک اندازه اثر متوسط محسوب می شود. نتایج آزمون کوکران نشان دهنده ناهمگنی تحقیقات بود و نتایج فرارگرسیون نشان داد که با افزایش سال انتشار تحقیقات، اندازه اثر آنها افزایش پیدا می کند و نتایج آزمون ایمن از خطای روزنتال، نمودار فانل، عرض از مبدا ایگر و ضریب همبستگی رتبه ای بگ و مزومدر نشان دهنده عدم خطای سوگیری انتشار بود. نتایج نشان داد که عوامل عشق به برند باشگاه، هویت تیمی، غرور اجتماعی و سرگرمی به ترتیب بیشترین اندازه اثر را در بین متغیرهای مستقل بر وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال دارند. پیشنهاد می شود به نحوه باشگاه داری مدیران، توسعه کانون های هواداری، تسهیل سازی حضور خانواده ها در ورزشگاه و در نهایت نیازسنجی از هواداران توجه جدی شود که این امر منجر به توسعه و جذب هواداران ثابت در مسابقات لیگ حرفه ای می شود و درآمد زیادی را برای باشگاه جذب خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the reasons for fans' loyalty to football clubs in Iran (a meta-analytical study)

نویسندگان [English]

  • Reza Rezaeian Goushjie 1
  • Mohammad Nasiri 2

1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

2 Assistant professor of sport management,Department of physical education,khoy branch,Islamic Azad University,Khoy,Iran

چکیده [English]

The present study was a meta-analysis with the aim of determining the effect size on the factors affecting the loyalty of fans in Iran’s football clubs.The statistical population included all internal studies conducted in the period of 2009 to 2020. From among the reported studies, 21 cases containing required conditions for entering meta-analysis, were selected by census. For data analysis, SPSS and CMA2 software were performed and the effect size of research was evaluated using r index. The results showed that the combined effect size of the studies in the fixed effects model was 0.352 and in the random effects model was 0.362, which according to Cohen's classification is a moderate effect size.The results of the Cochran test showed the heterogeneity of the studies and the meta-regression results showed that with increasing the year of publication of the research, their effect size increases and the results of Rosenthal's Fail-safe N test, Fannel diagram, width of Egger origin and Begg and Masumdar rank correlation coefficient showed no diffusion bias error.The results showed that love of club brand, team identity, social pride and entertainment, respectively, have the greatest effect among the independent variables on fan loyalty. It is suggested to pay serious attention to the managers' running clubs, developing followers’ centers, facilitating families’ attendance in clubs, and altimately needs assessment from followers. This leads to development and attraction of constant followers in professional league matches and will earn lots of income for the club.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Clubs
  • Fans
  • Loyalty
  • Meta-Analysis