نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی ، خوی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نوع فراتحلیل و با هدف بررسی دلایل وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال در ایران انجام شد. جامعه آماری شامل همه مطالعات داخلی انجام شده در بازه زمانی 1388 الی 1399 بود. از بین مطالعات گزارش شده تعداد 21 مطالعه که شرایط لازم برای ورود به فراتحلیل را داشتند به روش سرشماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و سی. ام.آ.2 انجام شد. نتایج نشان داد که میزان اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت برابر 0.352 و در مدل اثرات تصادفی 0.362 برآورد شد که طبق طبقه بندی کوهن یک اندازه اثر متوسط محسوب می شود. نتایج آزمون کوکران نشان دهنده ناهمگنی تحقیقات بود و نتایج فرارگرسیون نشان داد که با افزایش سال انتشار تحقیقات، اندازه اثر آنها افزایش پیدا می کند و نتایج آزمون ایمن از خطای روزنتال، نمودار فانل، عرض از مبدا ایگر و ضریب همبستگی رتبه ای بگ و مزومدر نشان دهنده عدم خطای سوگیری انتشار بود. نتایج نشان داد که عوامل عشق به برند باشگاه، هویت تیمی، غرور اجتماعی و سرگرمی به ترتیب بیشترین اندازه اثر را در بین متغیرهای مستقل بر وفاداری هواداران به باشگاههای فوتبال دارند. پیشنهاد می شود به نحوه باشگاه داری مدیران، توسعه کانون های هواداری، تسهیل سازی حضور خانواده ها در ورزشگاه و در نهایت نیازسنجی از هواداران توجه جدی شود که این امر منجر به توسعه و جذب هواداران ثابت در مسابقات لیگ حرفه ای می شود و درآمد زیادی را برای باشگاه جذب خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the reasons for fans' loyalty to football clubs in Iran (a meta-analytical study)

نویسندگان [English]

 • Reza Rezaeian Goushjie 1
 • Mohammad Nasiri 2

1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

2 Assistant professor of sport management,Department of physical education,khoy branch,Islamic Azad University,Khoy,Iran

چکیده [English]

The present study was a meta-analysis with the aim of determining the effect size on the factors affecting the loyalty of fans in Iran’s football clubs.The statistical population included all internal studies conducted in the period of 2009 to 2020. From among the reported studies, 21 cases containing required conditions for entering meta-analysis, were selected by census. For data analysis, SPSS and CMA2 software were performed and the effect size of research was evaluated using r index. The results showed that the combined effect size of the studies in the fixed effects model was 0.352 and in the random effects model was 0.362, which according to Cohen's classification is a moderate effect size.The results of the Cochran test showed the heterogeneity of the studies and the meta-regression results showed that with increasing the year of publication of the research, their effect size increases and the results of Rosenthal's Fail-safe N test, Fannel diagram, width of Egger origin and Begg and Masumdar rank correlation coefficient showed no diffusion bias error.The results showed that love of club brand, team identity, social pride and entertainment, respectively, have the greatest effect among the independent variables on fan loyalty. It is suggested to pay serious attention to the managers' running clubs, developing followers’ centers, facilitating families’ attendance in clubs, and altimately needs assessment from followers. This leads to development and attraction of constant followers in professional league matches and will earn lots of income for the club.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Football Clubs
 • Fans
 • Loyalty
 • Meta-Analysis
 1. Ahmadi, S., Firouzi M. R., & Navaei, S. (2016). A comparative analysis of the national pride of citizens before and after the success of Iran National Football Team in advancing to 2014 world cup.Sport Physiology and Management Investigations. 8(2), 45-55. (in Persian).
 2. Alavai, S. M., & Najafi Siahroodi, M. (2014). Brand loyalty role between Brand love and Brand advocacy (A case study: Malavan Anzali sport brand). Applied Research in Sport Management, 3(1), 23-36. (in Persian).
 3. Anagnostopoulos, Ch., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: Using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. European Sport Management Quarterly, 18(4), 413-438.
 4. Azimzadeh, S. M., Shajie, K., & Afroozi, F. (2018). The role of relationship marketing tactics in the loyalty of fans of Iran Football Premier League Clubs (Case study: Esteghlal-e-Tehran Cultural Sport Club). Journal of Sport Management, 9(4), 763-776. (in Persian).
 5. Bee, C. C., & Havitz, M. E. (2010). Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(2), 37-54.
 6. Beyrami Igder, J., Akbari Yazdi, H., & Elahi, A. (2020). The mediating role of perceived value in the relationship of customer knowledge with customer loyalty and competitive advantage in Premier League Football Clubs. Journal of Sport Management, 11(3), 581-596. (in Persian).
 7. Brunello, A. (2018). Brand equity in sports industry. International Journal of Communication Research, 8(1), 25-30.
 8. Biscaia, R., Ross, S., Yoshida, M., Correia, A., Rosado, A., & Maroco, J. (2016). Investigating the role of fan club membership on perceptions of team brand equity in football. Sport Management Review, 19(2), 157-170.
 9. Cho, H., Lee, H., & Pyun, D. (2018). The influence of stadium environment on attendance intentions in spectator sport: The moderating role of team loyalty. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 12(1),322-327.
 10. Durmaz, Y., Cavusoglu, S., & Ozer, O. (2018). The effect of brand image and brand benefit on costumer loyalty: The case of Turkey. Academic Research in Business & Social Science, 8(5), 528-540.
 11. Ebrahimipoor, T., Amirnezhad, S., Hosseini, S. E., & Kalashi, M. (2016). The relationship between brand identity with loyalty of fans of Esteghlal and Persepolis (A case study of Mazandaran province). Applied Research in Sport Management, 2(5), 77-86. (in Persian).
 12. Farahani, A., Ghasemi, H., Honari, H., & Khodadadi, M. R. (2015). Analysis and modeling of fan-based brand equity in Iran Football Clubs. Applied Research in Sport Management, 3(3), 64-51. (in Persian).
 13. Ferrari, S. (2017). Traditional and mediatized soccer fanship: The case of Indonesian Juventus' supporters. Soccer & Society, 20(3), 528-542.
 14. Florea, D. , Barbu, C. M., & Barbu, M. C. R. (2017). A model of fans' reaction to resurrected brands of sport organisations. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19(2), 127-146.
 15. Fuller, A. (2015). Approaching football in Indonesia. Soccer & Society, 16(1), 140-148.
 16. Freydoni, M., & Kalateh Seifari, M. (2018). Explaining the Model of the effect of marketing mix elements on fans’ satisfaction and re-attendance in Tehran Popular Clubs of Professional Football League. Journal of Sport Management, 10(1),103-117. (in Persian).
 17. Gong, B., Pifer, N. D., Wang, J., Kim, M., Kim, M., Qian, T. Y., & Zhang, J. (2015). Fans' attention to, involvement in, and satisfaction with professional soccer in China. Social Behavior and Personality: An International Journal, 43(10),1 667-1682.
 18. Hökeroth, F., Wikström, V., & Bardh, J. (2021). The effect of brand image on football fan loyalty; The Swedish football conte School of Business and Economics. Linnaeus University.
 19. Hooman, H. A. (2013). Practical guide to meta-analysis in scientific research. Tehran: Samat Publications. (in Persian).
 20. Iriantoa, D., & Kartikasarib, D. (2020). Fan loyalty toward international football team: The role of brand i International Journal of Applied Business Research, 2(1), 58-72.
 21. Jaberi, A., Asadi, H., Mazloomi Soveini, F., & KhazaeiPool, J. (2016). The effects of team brand identity dimensions on team loyalty among Fans of Football Pro League in Iran. Sport Management and Development, 5(1), 1-18. (in Persian).
 22. Jaberi, A., Mazloomi Soveini, F., Khazaei Pool, J., & Moradi, M. (2017). A Study of the effect of service marketing mix factors on satisfaction of football fan Sport Physiology & Management Investigations, 9(4), 133-146. (in Persian).
 23. Kashgar, S., Gasemi, H., & Nazari, R. (2014). Study the level of loyalty of football fans and the role of television in strengthening it. Journal of Sport Management & Behavior Movement, 10(19), 111-124. (in Persian).
 24. Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based brand equity: Perspectives, progress, and priorities. Official Publication of the Academy of Marketing Science, 6(1-2), 1-16.
 25. Khodadadi, M. R., Farahani, A., Gasemi, H., & Honari, H. (2017). The study of factors affecting attitudinal and behavioral loyalty on Fan -Based Brand Equity (FBBE) of Football in Iranian Super League Clubs. Journal of Sport Management, 9(3), 373-387. (in Persian).
 26. Karakaya, F., Yannopoulos, P., & Kefalaki, M. (2015). Underlying motivations for attending soccer games. In Cultural perspectives in a global marketplace (pp. 121-125). New York:
 27. Lee, M. A., Kunkel, T., Funk, D. C., Karg, A., & McDonald, H. (2019). Built to last: Relationship quality management for season ticket holders. European Sport Management Quaterly, 20(3), 364-384.
 28. Maderer, D., & Holtbrugge, D. (2018). International activities of football clubs, fan attitudes and brand loyalty. Journal Brand Management, 26(4), 410-425.
 29. Maderer, D., Holtbruegge, D., & Woodland, R. (2016). The impact of brand associations on brand loyalty in the football industry: a comparison of fans from developed and emerging football markets. Sport, Business, and Management: An International Journal, 6(5), 499-519.
 30. Moshabaki Esfahani, A., Yar Ahmadi, A., & Naseri, A. (2016). The study of the role of brand association assets of iran Football Premier League Clubs in belonging of fans with moderator role of self-definitional deeds of Fans (Case study: Persepolis Football Club). Sport Management Studies, 8(37), 127-148. (in Persian).
 31. Neale, L., & Funk, (2006). Investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 7(4), 12-22.
 32. Noghani Dookht Bahmani, M., & Mir Mohammad Tabar, S. A. (2017). Meta-analysis of principles and applications. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).
 33. Noroozi Larki, A., & Tabesh, S. (2020). Analysis of effects model on Behavior loyalty and resonance with brands in hidden marketing for Fans football clubs: Presentation of morality. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 16(31), 21-35. (in Persian).
 34. Niazi, M., Shaterian, M., Babaei, H., & Sedig Mohammadi, M. (2015). Analysis of factors affecting fear of crime in Iranian studies. Social Issues of Iran, 6(2), 195-218. (in Persian).
 35. Park, S. , Mahony, F. D., & Greenwell, T. C. (2010). The measurement of sport fan exploratory curiosity. Journal of Sport Management, 24, 434-55.
 36. Parsamehr, M., & Torkan, R. (2009). Fanatic Support for Soccer Teams in the Iranian League Case of Yazd University Students. Iranian Journal of Sociology, 10(3), 85-105. (in Persian).
 37. Rahimi, V., & Nasiri, M. (2021). Meta-analysis of studies of the causes
  of football spectator’s riots in Sport Management Studies, 12(64),
  151-72. (in Persian)
  .
 38. Rashid Lamir, A. R., Montazeri, A., & Feizi, S. (2018). The role of team identification in fans loyalty of Iranian football ind Applied Research in Sport Management, 7(1), 57-68. (in Persian).
 39. Riazi, T., Noorbakhsh, P., & Sepasi, H. (2017). The predictive role of service satisfaction in increasing the return of football team fans. Journal of Sports Science, 9(28), 27-38.
 40. Reyhani, M., Eydi, H., Ramezaninezad, R., Mirzayee, A., & Abbasi, H. (2013). Soccer fans Motives of the professional football league in Iran. Sport Management Studies, 5(20), 63-78. (in Persian).
 41. Saatchian, V., Alizade, A., & Elahi, A. (2014). The comparison among fans loyalty motivations, supportive career and attendance in popular soccer pro-league clubs. Research in Sport Management and Motor Behavior, 3(6), 123-136. (in Persian).
 42. Saatchian, V., Elahi, A., Nazemi, M., & Alizadeh, A. (2012). Priorities of fan bias factors and its relationship with the level of their presence and support in the Iranian Professional Football League. Sport Management Studies, 14, 137-154. (in Persian).
 43. Santana, J., & Tocora, E. (2021). Fan loyalty and underperforming teams: The case of Atlas F.C. Soccer & Society, 22(3), 308-428
 44. Santos, M. A. D., Guardia, F. R., Campos, C. P., Calabuig-Moreno, F., & Ko, Y. J. (2018). Engagement in sports virtual brand communities. Journal of Business Research, 89, 273-279.
 45. Shafiee, Sh., & Rahimi Pardanjani, A. (2019). The impact of the brand investment on fans` loyalty with mediation of brand credibility and brand awareness among the fans of Persepolis club. Sport Management and Development, 8(3), 104-116. (in Persian).
 46. Schlesinger, T., & Güngerich, M. (2011). Analysing sport sponsorship effectiveness–the influence of fan identification, credibility and product-involvement. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(1–2), 54–74.
 47. Stevens, Sh., & Rosenberger, P. J. (2012). The influence of involvement, following sport and fan identification on fan loyalty: An Australian perspective. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 13(3), 220-234.
 48. Taherikia, M., Asadzadeh, A., & Elahi, A. (2018). Prediction of attitudinal and behavioral loyalty of esteghlal and persepolis fans by considering the team quality: A case study of female students in Tehran universities. Research in Sport Management and Motor Behavior, 8(15), 1-8. (in Persian).
 49. Tachis, S., & George, T. (2015). The relationship among fans’ involvement, psychological commitment, and loyalty in professional team sports. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 18, 1-25.
 50. Thompson, A.J. Martin, A. J.  Gee, S., & Geurin, A. N. (2018). Building brand and fan relationships through social media. Sport, Business, and Management: An International Journal, 8(3), 235-256.
 51. Wang, Ch., & Matsuoka, H. (2015). Motives of sport spectators. In Sports Management and Sports Humanities (pp. 47-60). New York:
 52. Wann, D., Grieve, L., Frederick,, Zapalac, R. P., & Dale, G. (2008). Motivational profiles of sport fans of different sports. Sport Marketing Quarterly, 17(1), 6-19.
 53. Wear, H., Hills, S., Heere, B., & Walker, M. (2018). Communal brand associations as drivers of team identity and consumer behaviour. Journal of Global Sport Management, 3(3), 302-320.
 54. Won, J., & Kitamura, K. (2006). Motivational factors affecting sport consumption behavior of K-League spectators. International Journal of Sport and Health Science, 4, 235-251.
 55. Wu, S. H., Tsai, C. Y. D., & Hung, C. C. (2012). Toward team or player? How trust, vicarious achievement motive, and identification affect fan loyalty. Journal of Sport Management, 26(2), 177–191.
 56. Yu-Qian, Zh., & Houn-Gee, C. (2015). Social media and human need satisfaction: Implications for social media marketing. Business Horizons, 58(3), 335-345.