نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

4 دانشیار گروه علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل پارادیمی برنامه استراتژیک اوقات فراغت ورزشی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را اساتید مدیریت ورزشی متخصص در اوقات فراغت و برنامه‌ریزی استراتژیک و اساتید جامعه‌شناسی ورزشی شامل می‌شوند؛ که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ خبرگان اداره ورزش و جوانان استان فارس می‌باشند (80 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله‌ها در قالب 16 مقوله و 62 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت موجبات علی (4 مقوله)، مقوله اصلی: برنامه استراتژیک اوقات فراغت ورزشی (1 مقوله)، راهبردها (4 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (3 مقوله)، ‌شرایط مداخله‌گر (3 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه‌ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a paradigm model of a strategic sports leisure program with emphasis on the Iranian-Islamic model

نویسندگان [English]

  • Hamed Akbarpor 1
  • Leila sadat Jamshidian 2
  • Ahmad Torkfar 3
  • Seyed Ehsan AmirHossini 4

1 PhD Student of Sport Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Associate Professor of Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

4 Associate Professor Department of Sport Science, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to design a paradigm model of a strategic sports leisure program with an emphasis on the Iranian-Islamic model with a combined approach. In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with consecutive exploratory type and survey collection method. The statistical population in the qualitative section includes professors of sports management specializing in leisure and strategic planning and professors of sociology of sports; These individuals were purposefully selected as standard criteria for qualitative interviews on the subject of research (16 interviews with 16 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the experts of the Sports and Youth Department of Fars Province (80 people). The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a questionnaire extracted from the qualitative section. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were identified in the form of 16 categories and 62 concept codes, and in the heart of the six dimensions of the paradigm model as causal causes (4 categories), the main category: strategic leisure strategic plan (1 category), strategies (4 categories), contextual conditions (3 categories), intervening conditions (3 categories) and consequences (1 category) were included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Strategic planning
  • Iranian model
  • Islamic model