نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد، ایران

چکیده

توسعه ورزشی باید در راستای طراحی بهتر و روش‌های مؤثرتر ارتقا و افزایش علاقه، مشارکت و اجرا در ورزش باشد. کاراته به‌عنوان یکی از امیدهای کسب مدال در المپیک پیش روست؛ لذا هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیقی آمیخته اکتشافی بود. مرحله اول (کیفی) به روش داده بنیاد بود؛ که در این راستا، افراد مرتبط با موضوع پژوهش و خبرگان ورزش کاراته کشور به‌صورت هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته ‌شد. در نهایت، داده‌های حاصل از 20 مصاحبه به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. مرحله دوم (فاز کمی) به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود؛ که با استفاده از پرسشنامه 21 گویه برگرفته از بخش کیفی انجام گردید. آزمودنی ها در این فاز به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و شامل ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران لیگ برتر کاراته ایران که با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 278 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان‌دهنده نقش ویژه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین‌الملل و محیط زیست به‌منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران بود.
نتایج تحقیق عوامل محیطی و اولویت های آن را برای برنامه ریزی مدیران در دستیابی به سطح مطلوب توسعه کاراته ایران خاطر نشان ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of a developmental model of the environmental factors of the karate championship sport of the Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Foroughi Pour 1
 • Mohammad Batavani 1
 • mohammad nikravan 2

1 Department of physical education Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran,

2 Department of physical education Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran,

چکیده [English]

Sports development should be in line with better design and more effective ways to promote and increase interest, Karate is one of the hopes of winning a medal in the upcoming Olympics; The purpose of this study is the designing a developmental model of the contextual factors of the karate championship sport of the Iran. It is a combined exploratory mixed study. The first phase (qualitative phase) was a qualitative study using grounded theory method. The participants of the study were selected from the experts in the Karate field of the country. Data were collected through the semi-structured interviews. Then, the data were analyzed through grounded theory method. The second phase of the study (quantitative phase) was done quantitatively using structural equation modeling method. For this purpose, 21questions of the questionnaire were used based on the model of sport for all in Iran. The samples were selected among the Iranian athletes, coaches, sport staff involved in Karate Premier League using stratified random sampling method and 278participants were selected based on Morgan table.The data were analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling through using LISREL software. The results showed the special role of cultural, social, economic, political, international and environmental factors in order to provide a suitable contextual for the development of the karate in Iran. The results of the present study pointed out the environmental factors and its priorities for planning of managers in order to achieve the desired level of development of Iranian karate championship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developmental Model
 • Championship
 • Environmental Factor
 • Karate Sport
 1. Achini, M., & Marchioni, M. (2011). Sport for all and social development. Paper presented at thr 14th World Conference on sport for all, Beijing.
 2. Afarinesh Khaki, A., Mozaffari, S. A. A., & Tondnevis, F. (2005). Compare the views of faculty members, coaches, athletes and managers on how to develop public sports. Research in Sports Management and Motor Behavior, 5(3), 1-22. (in Persian).
 3. Amiri, A., & Zardoshtian, S. (2021). Designing the model of barriers to judo development in Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 18(35), 159-181. (in Persian).
 4. Andreff, W., (2001). The correlation between economic underdevelopment and sport. European Sport Management Quarterly, 1, 251-279.
 5. Atghia, N. (2008). Needs assessment of iranian women of different classes about sport for all. Research on Sport Science, 5(17), 15-31. (in Persian).
 6. Bailey, R., Collins, D., & Ford, P. (2010). Participant development in sport: An academic review. The National Coaching Foundation, 1-20.
 7. Batavani, M., & Ghaedi, K. (2020). Comparison of total genotype score (TGS) of power/ strength responsible ACE, HIF1α and IGF1 polymorphisms of elite, amateur karate-kas vs. non-athletes. Sport Physiology, 14(53), 149-176. (in Persian).
 8. Benson, A., & Henderson, S. (2005). UK leisure centers under best value: a strategic analysis. International Journal of Public Sector Management, 18(3), 196-215.
 9. Chen, T. (2011). Using hybrid MCDM model for enhancing the participation of teacher in recreational sports. Journal of Decision Systems, (20)1, 33-49.
 10. De Liu, Y., Taylor, P., & Shibli, S. (2009). Sport equity: Benchmarking the performance of English public sport facilities. European Sport Management Quarterly, 9(1), 3-21.
 11. Detailed Document of the Comprehensive System of Physical Education and Sports Development in the Country. (2004). Development of facilities and infrastructure. Ministry of Sports and Youth. Tehran: Sib Sabz. (in Persian).
 12. Eidi, H., Ramezani Nejad, R., & Reyhani, M. (2011). A survey of levels affecting international success in sports. Conference Booklet of Management and Planning in Basic Football, National Football Academy of Iran, Tehran. (in Persian).
 13. Ghofrani, M., & Goudarzi, M., & Sajadi, N., & Jalali Faraahani, M., & Mogharnasi, M. (2009). To design and codify a developmental strategy for public sport in sistan and baluchestan. Harakat, (39), 107-131. (in Persian).
 14. Green, M. (2006). From 'Sport for All' to not about 'Sport' at all? Interrogating sport policy interventions in the United Kingdom. European Sport Management Quarterly, 6(3), 217-238.
 15. Green, M. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960-2006. The International Journal of the History of Sport, 24(7), 921-953.
 16. Houlihan, B. (2001). Citizenship, civil society and the sport and recreation professions. Managing Leisure, 6(1), 1-14.
 17. Houlihan, B., & Green, M. (2008). Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy. Amsterdam: Elsevier Ltd.
 18. Houlihan, B., & White, A. (2002). The politics of sport development: Development of sport or development Through Sport? Routedlge: London.
 19. Hylton, K. (2013). Sport development: Policy, process and practice (3rd ). London: Routledge.
 20. Ismaili, F. (2001). The relationship between socio-economic stratification of public sports in Tehran (Unpublished M.Sc. thesis). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 21. Keshavarz, L. (2016). Designing development model of sport for all at the sport federations who work out at the elite sport. Strategic Studies in Sports and Youth, 16(37), 129-146. (in Persian).
 22. Keshavarz, L., & Hatami, H. (2009). In Takhti knowledge class. Tehran: Daneshpajooh. (in Persian).
 23. Laakso, L., Telama, R., Nupponen, H., Rimpelä, A., & Pere, L. (2008). Trends in leisure time physical activity among young people in Finland, 1977-2007. European Physical Education Review, 14(2), 139-155.
 24. Mirzaei Ahranjani, H., & Amiri, M. (2002). Presentation of a three-dimensional model of analysis of philosophical foundations and basic infrastructures of management theories. Management Knowledge, (56), 3-21. (in Persian).
 25. Mirzaei Kalar, A., Hematinezhad, M., & Ramezaninezhad, R. (2020). Designing the model of student sport development in Iran. Research on ٍEducational Sport, 8(18), 41-62. (in Persian).
 26. Momtaz Bakhsh, M., & Fakour, Y. (2007). Strategies for developing female public exercises in i.r.i police university. Danesh-e-entezami, 9(2), 53-62. (in Persian).
 27. Mull, R., Bayless, G., & Jamieson, L. M. (2005). Recreational sport management. Champaign: Human Kinetics.
 28. Muzaffari, A. A. (2002). Recognizing the tendency and attitude of people towards physical education and sports. Research Project. Teacher Training University, Tehran. (in Persian).
 29. Nasiri, M., & Dastoom, S. (2020). Designing the a native pattern and presention the executive framework of citizenship sport development in Anzali city. Sport Management and Development, 9(2), 156-173. (in Persian).
 30. Nouri, A., & Mehr Mohammadi, M. (2011). A model for using the data-driven theory method in educational research. Curriculum Studies, 23(6), 8-35. (in Persian).
 31. Presidency, Country Planning and Budget Organization (2019). Report on the implementation of the law on the sixth economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran in 2018. Tehran: Planning and Budget Organization, Documents and Publications Center. (in Persian).
 32. Rahmati, M. M. (2009). Assessment of Tehran citizens' need for public sports. Municipality Office of Social and Cultural Studies, Tehran. (in Persian).
 33. Ramzaninejad, R., & Hozhabri, K. (2017). Basic facts of sports development and their applications in sport of Iran. Majlis and Rahbord, 24(91), 233-263. (in Persian).
 34. Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2008). On the budget bill for the whole country in 2009. Cultural Studies Office, No. (in Persian).
 35. Rezakhani Taleghani, H., Khodayari, A., Ghasemi, H., & Kohandel, M. (2020). Designing a swimming sports development model in Iran. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 8(4), 210-224. (in Persian).
 36. Roushandel Arbatani, T. (2007). The explanation of mass media status in institutionalization of public sports in iran. Harakat, (33), 165-177. (in Persian).
 37. Rowe, N, F. (2009). The active people survey: A catalyst for transforming evidence-based sport policy in England. International Journal of Sport Policy, 1(1), 89–98.
 38. Saffari, M., Ehsani, M., Amiri, M., & Kooze Chian, H. (2012). Model design of Iranian Public Sports Model (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian).
 39. Sajjadi, S. N. (2009). Management of sports organizations. Tehran: Samt Publications. (in Persian).
 40. Scheerder, J., Vanreusel, B., & Taks, M. (2005). Leisure-time sport among physical education students: A time trend analysis of sport participation styles. European Sport Management Quarterly, 5(4), 415 – 441.
 41. Schulenkorf, N. (2017). Managing sport-for-development: Reflections and outlook. Sport Management Review, 29(3), 243-251.
 42. Welty P. J., & Cohen, A. (2016). Research partnerships in sport for development and peace: Challenges, barriers, and strategies. Journal of Sport Management, 30, 282- 297.
 43. Wicker, P., Breuer, C., & Pawlowski, T. (2009). Promoting sport for all to agespecific target groups: The impact of sport infrastructure. European Sport Management Quarterly, 9(2), 103-118.
 44. Xiong, H. (2007). The evolution of urban society and social changes in sports participation at the grassroots in China. International Review for the Sociology of Sport, 42(4), 441-471.
 45. Yang, J., Susan Davies, S., Coxe, K., Hosea, H., Harvey, J., Singichetti, B., & Guo, J. (2018). Qualitative evaluation of high school implementation strategies for youth sports concussion laws. Journal of Athletic Training, 53(9), 873-879