نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت­ های یادگیری سازمانی در فدراسیون­ های ورزشی ایران بود. این تحقیق از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان 52 فدراسیون ورزشی به تعداد 700 نفر بود. از بین جامعه مذکور، 185 کارشناس به روش تصادفی ساده گزینش شده و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی، توسط آن­ها تکمیل شد. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه گومز و همکاران (2005)، حاوی 17 سؤال 5 گزینه­ای بود که قابلیت یادگیری سازمانی را در قالب 4 مؤلفه مورد سنجش قرار داد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از اعضاء هیأت علمی که در زمینه یادگیری سازمانی سابقه فعالیت تحقیقی داشتند، تأیید شد. همچنین جهت بررسی روایی سازه ابزار مذکور، از روش تحلیل عاملی تاییدی (چرخش واریماکس)، با استفاده از نرم­ افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد تمام 17 سؤال پژوهش از نظر داشتن بار عاملی (4/0≤ معیار مبنا)، توانستند در 4 عامل یادگیری سازمانی دسته­ بندی شوند. بار عاملی این خرده مقیاس­ ها از 52/0 تا 81/0 متغیر بود. برای اندازه­ گیری تناسب مدل، از شاخص­ های؛ (X2/df)،RMSEA،GFI ،CFI ، AGFI استفاده شد. مقادیر بدست آمده به ترتیب؛ 01/2، 074/0، 95/0، 97/0، 98/0و90/0 بود، که مناسب بودن مدل، از لحاظ شاخص­ های برازش را نشان می­ دهد. تحلیل پایایی ابزار مذکور نیز نشان داد ضرایب پایایی آلفای کرونباخ در چهار عامل استخراج شده بین 79/0 تا 84/0 متغیر است. از این رو ابزار دارای پایایی مناسب می­باشد. با عنایت به یافته­ ها، وجود ابزاری پایا و معتبر جهت ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی می­ تواند مدیران و محققان آتی را در راستای ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی در سازمان­ های ورزشی ایران کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of validity and reliability of organizational learning capabilities scale in Iranian sport federations

نویسندگان [English]

  • Amin Kalani 1
  • AliReza Elahi 2

1 Sport Science Research Institute

2 Kharazmi University

چکیده [English]

The purpose of present study was to determine validity and reliability of measuring tool for organizational learning capability in Iranian sport federations. This study was a kind of correlation analysis. Statistical population for study included 700 personnel of 52 federations. From the given population, 185 experts were picked up through simple random sampling, and questionnaires were completed by them. Gomez scale for OLC (2005), contained 17 questions which evaluated the organizational learning capability through 4 factors. The face and content validity of questionnaire was confirmed by a panel of expert who have research in organizational learning (n=7). Determination of construct validity was determined by confirmatory factor analysis (varimax rotation) by the means of LISREL software. Results showed that all 17 items of this scale could be categorized in 4 factors of organizational learning based on having the equal or more than 0.4 in amount of factor loading. The factor loading of these sub-scales varied from 0.52 to 0.81. The indexes of (X2/df) ، RMSEA، GFI، CFI، AGFI were used for measuring the model fit. Result values, respectively, were 2.01, 0.074, 0.95, 0.97, 0.98, 0.90 that based on them model fit was confirmed. Reliability analysis of the scale showed the coefficients of Cronbach’s Alpha varies in from 0.79 to 0.84 for 4 subscales, so the scale had a proper reliability. To have a reliable tool for evaluating the organizational learning capability can be helpful for managers and future researchers to assess the condition of the organizational learning in Iran’s sport organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equations Model
  • Organizational Learning
  • Sport Organizations
  • Validation Tools
1. اسدی، ح. قنبرپور، ا. قربانی، م ح. دوستی، م. 1388. رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی. شماره 1: 237-247.
2. اقدسی، م، خاکزاربفروئی، م. 1387. سنجش سطح قابلیت­های یادگیری سازمانی در بیمارستان­ها. نشریه بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 4: 71-83.
3. حمیدی، م. 1382. مدیریت سازمان­های ورزشی. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور. 26.
4. رشمه، ج. بدرقه، ع. احمدی، ف. 1386. بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران. نشریه پژوهش­های تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد. شماره 13: 31- 54.
5. صفاری، م. حمیدی، م. جلالی­فراهانی، م. 1388. مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش. پژوهش در علوم ورزشی. 22: 117 -129.
6. الوانی، م. 1387. مدیریت عمومی، تهران: نشر نی. چاپ سوم. 335-347.
7. هنری، ح. افشاری، م. کارگر، غ. 1391. بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP. نشریه مدیریت ورزشی. 13: 115-135.
8. الهی، ع. وصالی، م. پورآقایی، ز. 1386. شناسایی موانع زیربنایی ایجاد سازمان­های یادگیرنده در نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران. نشریه حرکت. 139: 21-34.
9. Alegre J, Chiva R, Lapiedra R. 2006. Development and Validation of an instrument to measure organizational learning capabilities. Paper presented in OLKC 2006 Conference at the University of Warwick; Coventry on 20th -22nd March 2006.
10. Barbara HM, William F. 2005. Statistical methods for health care research. Lippincott Williams and Wilkins. A welters clawer company: 325-330.
11. Burns N, Grove S K. 2011. Understanding Nursing Research. 2nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company.
12. Cangelosi VE, Dill WR. 1965. Organizational learning: observations toward a theory. Adm. Science. Q. 10: 175– 203.
13. Cyert R, March J. 1963. A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs (NJ). Prentice-Hall.
14. Daft RL, Weick KE. 1984. To ward a model of organizations as interpretation systems. Academic Management Review: 9(2): 284 –295.
15. Garzon C, Mannuel A, Ficher AL, & Nakata LE. 2012. Organizational learning in Latin America: A descriptive study in Brazil and Colombia. Semi-annual Online Journal. Www. Ecrg.ro. Econ Res Guard. 2(1): 2-26.
16. Goh S, Richards G. 1997. Benchmarking the learning capability of organizations. European Management Journal. 15(5): 575-583.
17. Gomez JP, Lorente CJ, & Cabrera VR. 2005 .Organizational Learning Capability: A Proposal of Measurement. Journal of Business Research. 58: 715-725.
18. Gorlick C. 2005. Viewpoint organizational learning vs. the learning organization: A Conversation with a Practitioner, Pace University, Lubin School of Business. New York. USA. The learning organization. 12(4): 383-388.
19. Grant RM. 2010. Prospering in dynamically-competitive environments: organizational capability as knowledge integration, Organizational Science. 7(4): 375 –387.
20. Huber GP. 1991. Organizational learning: the contributing processes and the literatures, Organizational Science, 2(1): 88–115.
21. Kitapci H, Aydin B, Celik V. 2012. The effects of organizational learning capacity and innovativeness on financial performance: An empirical study. African Journal of Business Management. 6(6): 223-234.
22. Kline P. 1994. An Easy Guide to Factor Analysis. London Rutledge.
23. Lei D, Hitt MA, Bettis R. 1996. Dynamic core competencies through meta-learning and strategic context. Journal of Management. 22(4): 549– 569.
24. Lei D, Slocum JW, Pitts RA. 2001. Designing organizations for competitive advantage: the power of unlearning and learning. Organ Dynamics: 24–38.
25. Levitt B, March JG. 1988. Organizational learning, Annual Review Sociology. 14: 319– 340.
26. Nelson RR, Winter SG. 1982. An evolutionary theory of economic change. Cambridge: Belknap Press.
27. Senge PM. 1990. The fifth discipline: art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.
28. Templeton GF, Lewis BR, Snyder CA. 2002. Development of a measure for organizational learning constructs. Journal of manage information systems. 19(2): 328-341.
29. Wood GLB, Haber J. 1997. Nursing Research: Method, Critical Appraisal and Utilization. 4th Ed. Mosby Company.
30. Yeung AK, Ulrich DO, Nason W, Glinow AV. 2008. Organization learning capability. New York, Oxford University Press.