نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه تحلیل سوات (84.60/.=α) استفاده گردید. بدین منظور50 نفر از کارشناسان والیبال ساحلی به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها علاوه بر شاخص­های توصیفی، آزمون فریدمن ،از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرونی، تحلیل سوات و ماتریس کمّی برنامه­ ریزی راهبردی استفاده شد. یافته­ های پژوهش نشان­ داد والیبال ساحلی در وضعیت کنونی از 15 قوت و 21 ضعف برخوردار و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می­ باشد. در نقاط قوت والیبال ساحلی کشور، گویه مطرح بودن والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در المپیک بالاترین میزان اهمیتو در بخش ضعف گویه نبود یک سیستم استعداد­یابی به عنوان بالاترین نقطه ضعف و در بخش فرصت ها گویه وجود خط ساحلی 3000 کیلومتری در کشور بالاترین میزان اهمیت و در بخش تهدید­ها گویه انگیزه های مالی بیشتر در رشته های دیگر به عنوان بالاترین مورد که والیبال ساحلی کشور را مورد تهدید قرار می­ دهد، انتخاب گردید. پس از تجزیه و تحلیل محرز شد که فدراسیون والیبال در بخش ساحلی در موقعیت محافظه کارانه قرار داردکه می بایستی  از  راهبردهای محافظه کارانه استفاده نماید. در کل 2 راهبرد تهاجمی، 3 راهبرد رقابتی، 8 راهبرد محافظه کارانهو 2 راهبردتدافعیجهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت‏ ها برای توسعه والیبال ساحلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design and codification of the strategic plan beach volleyball in IRAN

نویسندگان [English]

  • Vahid Nazari 1
  • Seyed Mohamad Hossein Razavi 1
  • Seyed Emad Hoseini 2

1 University of Mazandaran

2 Shadid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this research was to design a strategic plan for Beach volleyball IR.IRAN. In the survey section, the questionnaire of SWOT analysis=α)./84.60) were used. Therefore 60 experts in beach volleyball selected as sample and surveyed. For data analysis, the researcher used the descriptive indexes, as well Friedman test, internal and external assessment matrixes, SWOT analysis and QSPM.
The research findings indicate that Beach Volleyball at the present situation encounters 15 strengths, 21 weaknesses, 12 opportunities, and 13 threats. In the points of strengths the beach volleyball of the country brings up this question: The only beach sports in Olympic Games have the highest scale of importance and in the point of weakness a brings of these questions the lack of a talent scout system. it holds research was to design a strategic plan for Beach volleyball IR.IRAN.in this research descriptive analysis was used the researcher used documents analysis, literature review and survey to collect necessary information for this research. In the survey section, the questionnaire of SWOT analysis the highest point of weakness in the eyes of the experts and in the division of opportunities bring of the question: the existence of 3000 kilometers coastline in the country. it hold the highest points and in view of  threats  , the more financial motivations in other majors as the highest in the country that beach volleyball is a threat , were selected. After the analysis, it got clear that the volleyball Federation in this special section is in WO status and the use of the conservative strategies is recommended for it. Overall 2 SO Strategy, 3 ST strategy, 8 strategy WO and 2 WT strategies to convert weaknesses into strengths and Threats and opportunities is presented for development beach volleyball IRAN

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis swot
  • Strategic Plan
  • Beach volleyball
  • Quantitative Strategic Planning Matrix
1. اعرابی، س م .1386. دست نامه برنامه ریزی استراتژیک. تهران. انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
2. پیرس، ج. رابینسون، ر. 1389. مدیریت راهبردی (برنامه ریزی، اجرا و کنترل). ترجمه: حسینی س م. تهران. انتشارات سمت.
3. حمیدی­زاده، ح.1380. برنامه­ریزی استراتژیک تهران. انتشارات سمت.
4. خسروی ­زاده، ا. حمیدی، م.1390. مدیریت استراتژیک در سازمان­های ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
5. خسروی­­زاده، اسفندیار. 1387. مطالعه و برنامه­ریزی استراتژیک کمیته ملی المپیک. رساله دکترا. دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی.
6. دباغی، آ. ملک، ا م .1389. ارائه روشی برای ارزیابی و رتبه ­بندی چشم­انداز سازمان­ها با استفاده از پژوهش آمیخته. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. مدیریت صنعتی. 2(4) :57 -74
7. دیوید، ف آ. 1388. مدیریت استراتژیک. مترجمان: پارسیان ع؛ اعرابی س م. چاپ سیزدهم. تهران. انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
8. زینالو، ع ا. حسینی، م. آصف زاده، س. 1388 . بررسی روند پیشرفت برنامه­ ریزی راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. شماره 4. صص76 - 82
9. علی­احمدی، ع ر. 1388. نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک. چاپ یازدهم. انتشارات دانش.
10. کشتی­دار، م. 1387. برنامه­ریزی جامع والیبال جمهوری اسلامی ایران. تهران. پژوهشکده تربیت بدنی.
11. کشتی­دار، م. طالب­پور، م. شیرمهنجی، ف.1391. بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر. مطالعات مدیریت ورزشی. 4(13): 13– 32.
12- مطالعات تفصیلی توسعه ورزش قهرمانی.1384. سیب سبز
13. مطالعات تلفیقی سند راهبرد نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (چکیده) .1384. سیب سبز.
14- هانگرد، ویلن ت. 1386. مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه: ایزدی د، اعرابی م، دفتر پژوهش های فرهنگی.
15. هریسون، ج. کارن، اچ. 1389. مبانی مدیریت استراتژیک. مترجمان: اعرابی م ، الماسی فرد ر. چاپ اول. انتشارات مهکامه.
16. Bryson, John M, Farnum K. Alston .2011.Creating Your Strategic Plan: A Workbook for Public and nonprofit organizations .page3.
17. CUI Xiu-yun, SU, Guoqing .2009. Research on Current Situation and Developing Countermeasure Of Beach Volleyball Marketing. Journal of Beijing Sport University.
18- Jin xiao, cui xiu- yun, xu guo- hong . 2008. The Analysis on the Restrictive Factors for the Development of Competitive Level of Beach Volleyball in China. Journal of Beijing Sport University
19. FIVB beach volley ball Hand bock .2012.Available from: http://www.fivb.org.
20. FIVB beach volley ball Hand bock .2010.Available from: http://www.fivb.org.
21. http://www.cev.lu/CEV-Area/CevOrgans.aspx.
22. http://www.ocasia.org/game/GameParticular.
23. http://Usavolleyball.org/resource/about-usa volleyball.
24. Strategic plan volleyball England .2012.Available from: http://www.volleyballengland.org
25. Scottish volleyball association strategic plan.2012.Available from: http: www.scottishvolleyball.org.
26. Volleyball Australia Strategic Plan. 2012 .Available from: http://www.avf.org.au.
27. Volleyball Canada Strategic Plan .2012.Available from: http:// www.volleyball.ca.