نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی تیم ملی قایقرانی ایران

2 آموزگار آموزش و پرورش بابل

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان وفاداری ورزشکاران تیم­ های ملی فدراسیون­ های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی و تعیین عوامل اساسی آن بود. تحقیق از نوع همبستگی بوده و بصورت میدانی انجام شده­ است. جامعه آماری شامل تعداد 428 نفر (261 مرد، 167 زن) بودند که به صورت نمونه­ گیری تصادفی طبق ه­ای انتخاب شدند. از پرسشنامه تجدید نظرشده ارزیابی وفاداری مارک پوشاک ورزشی لائو و همکاران، استفاده شد که یازده عامل نام مارک، کیفیت محصول، قیمت، سبک محصول، محیط فروشگاه، تبلیغات، کیفیت ارائه خدمات، تأثیرپذیری از دیگران، طبقات اجتماعی، سبک زندگی و حجم تبلیغات را مورد ارزیابی قرار می­ دهد. یافته­ ها با بکارگیری نرم ­افزار آماری اس پی اس اس و تحلیل واریانس چند متغیره، آنتروپی و آزمون t برای گروه­های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس تعداد مارک­ های گزارش شده، اولویت اول شرکت­ کنندگان سه مارک آدیداس با 4/54%، نایک با 1/39% و مجید با 5/6% بود که آدیداس با سهم 4/54 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی عوامل مورد بررسی بر  میزان وفاداری ورزشکاران تیم های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی تأثیر دارد. در بین عوامل مختلف تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بیشترین اهمیت برای شرکت­ کنندگان داشتند. تحلیل یافته­ ها نشان داد که به ترتیب تبلیغات، محیط فروشگاه، تأثیرپذیری از دیگران دارای بیشترین امتیاز در میزان وفاداری ورزشکاران تیم­ های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی هستند. نتایج نشان می­ دهد که میزان تاثیرگذاری متغیرهای تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بر وفاداری مردها نسبت به زن­ها بیشتر بوده و با یکدیگر تفاوت معنا­داری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Determine of Basic Factors Athletes Loyalty Level of National Teams on Sports Brands and Clothes

نویسندگان [English]

  • Elahe Kharazmi 1
  • MohammadBagher Forghani Ozrudi 2
  • Hasan Amani 2

1 National Team Rowing coach

2 Teacher Babol Education

چکیده [English]

The purpose of this study the amount of loyalty to the clothes & brands of sports federations, athletes, national teams and the sport was a major factor. Total 428 persons (261 males, 167 females) who were in the age range 14 to 53 years, the revised questionnaire was used for the sports apparel brand loyalty Revised evaluation of eleven brand names, product quality, price, style, product, store environment, advertising, quality of service, influence of others, social class, lifestyle and advertising volume evaluates to  with software developed using statistical software SPSS19 and multivariate analysis of variance (ANOVA), entropy and t-test for the group - independent were analyzed. The numbers of brands have been reported; the first priority of the participant's three brands, Adidas 54.5%, Nike 39.1% and Majid 6.5% was the Adidas with 54.4% contribution is allocated to the highest. Among various factors, advertising, lifestyle, and the volume of advertising were most important for the participants. According to our results, all factors considered on a national level of loyalty towards brands, sports teams and athletes have an influence. Influence of variables such as advertising, lifestyle and the volume of advertising on the loyalty of men more than women and were significantly different. Entropy analysis showed that the Propaganda, store environment, influence of the others rated the degree of loyalty to national team athletes are sporting brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • Sports Brand and Clothes
  • Basic Factors
1. امینی، ع. امینی، ز. 1390. بررسی نقش علایم تجاری (برند) در شکل گیری وفاداری مشتری در بازاریابی خدمات مالی از دیدگاه بنگاه های اقتصادی کوچک (مطالعه موردی بانک ملّی ایران). فصل نامه پژوهشنامه بازرگانی. 14(54):13-1.
2. بلوریان تهرانی، م. 1378. بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
3. تجاری، ف. خسروی، ح. نافعی، د. امیرنژاد، س. 1390. بررسی نقش اعتماد به آرم کالای تجاری و وفاداری به آن آرم در بین والیبالیست­های حرفه­ای گنبد، همایش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.
4. حیدرزاده، ک. ضربی، س. 1386. ارزیابی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی برروی ارزش ویژه مارک تجاری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دو فصلنامه، 3(5): 58-21.
5. صفوی، آ. 1388. مقایسه عوامل وفاداری و محبوبیت مارک پوشاک ورزشی ورزشکاران و غیر ورزشکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
6. عبدالوند، م ع. عبدلی، ک. 1386. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. دو فصلنامه. 3(5): 20-1.
7. علی­پور، ح ر. اسکن خطبه سرا، ع. 1391. ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تأثیرآن بر وفاداری مشتریان، پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
8. علیزاده، ا. 1389. عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند باشگاه های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت، دانشگاه تهران.
9. کرباسی­ور، ع ر. یاردل، س. 1390. ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی)، فصلنامه مدیریت، 8(21): 29-14.
10. ماکویی، ا. 1386. تکنیک های تصمیم گیری. انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ص 35.
11. یوسفی، ب. حسنی، ز. 1384. بازاریابی ورزشی، بسط و تقاضا برای ورزش. خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین المللی ورزشی به سوی آینده.
12. Aabraham M L, Littrell M A. 1995. Consumers' conceptualization of apparel attributes. Clothing and Textile Research Journal, 13(2):65-74.
13. Aaker D A. 1991. Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press. Pp: 38.
14. Angelis V, Rigopoulou I. 2009. The influence of the brand name to brand’s success. European Research Studies Journal, 2(6):123-126.
15. Baker J, Grewal D, Parasuraman A. 2008. The influence of store environment on quality influences and store image. Journal of Academy of Marketing Science, 22(4):328-339.
16. Boulding W, Lee E, Staelin R. 1994. Mastering the mix: do advertising, promotions and sales force activities leads to differentiation? Journal of Marketing Research, 31(2):159-172.
17. Barnard N, Ehrenberg A. 1997. Advertising: Strongly Persuasive or Nudging? Journal of Advertising Research, 37(1):21-31.
18. Brasini G, Tassinari D. 2004. Customer satisfaction alla customer loyalty, «STATISTICA APPLICATA», 16:443-468.
19. Breffni M, Noone S, Maxwell R. 2009. The effect of price on return intentions: Do satisfaction and reward programed membership matter? Journal of Revenue and Pricing Management, 7(4):357-369.
20. Britwistle G, Clarke I, Freathy P. 1999. Store imge in the UK fashion sector: consumer versus retailer perception. The International Review of Retail, Distribution and consumer research, 9(1):1-16.
21. Broadbent S, Bridson K, Ferkins L, Rentschler R.2010.  Brand love, brand image and loyalty in Australian elite sport, in ANZMAC 2010: Doing more with less : Proceedings of the 2010Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, ANZMAC,Christchurch, New Zealand.
22. Bornmark, H., A. Goransson & C. Svensson, 2005. A study to indicate the importance of brand awareness in brand choice, Bachelor Dissertation, International Business Program.
23. Chen S C, Quester P. 2006. Modeling store loyalty: perceived value in market orientation practice. Journal of Service Marketing, 20(3):188-198.
24. Cronin J J, Taylor S A. 1992. Measuring service quality: a re-examination and extension. Journal of Marketing, 56(3):55-68.
25. Dahlgren S. 2011. Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand, Master's thesis, Department of Marketing, Aalto University, School of Economics.
26. Hoch S, Ha Y W. 1986. Consumer learning: advertising and ambiguity of product experience, Journal of Consumer Research, 16(6):210-217.
27. Keller L K, Hekler S E, Houston M J. 1998. The effects of brand name suggestiveness on advertising recall. Journal of Marketing, 62(1):48-57.
28. Lau M, Chang M, Moon K, Liu W. 2006. The brand loyalty of sportswear in Hong Kong, Journal of Textile and Apparel. Technology and Management, 5(1):1.
29. Lee J, Lee J, Feick L. 2001. The impact of switching costs on the customer satisfaction-loyalty link: mobile Phone service in France. The Journal of Service Marketing, 15(1):35-48.
30. Oliver RL. 1999. Whence customer loyalty? Journal of Marketing, 63: 33-44.
31. Reichheld F F, Sasser W E. 1990. Zero definitions: Quality comes to services, Harvard Business Review, 68(5):105-111.
32. Sheng T, Liu C. 2010. An empirical study on the effect of e-service quality on online customer satisfaction and loyalty. Nankai Business Review International. 1(3):273-283.
33. Wong F Y, Sidek Y. 2008. Influence of brand loyalty on consumer sportswear. Int. Journal of Economics and Management, 2(2):221-236.
34. Wood L M. 2004. Dimensions of brand purchasing behavior: consumer in the 18-24 age groups. Journal of Consumer Behaviour, 4(1):9-24.
35. Wulf D K, Schroder O G, Iacobucci D. 2001. Investments in consumer relationships: a cross-country and cross-industry exploration. Journal of Marketing, 56:33-50.
36. Zho B, Jiang S. 2008. A study of brand image of ANTA company in china`s sportswear market.