نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی. دانشگاه اصفهان. اصفهان . ایران

2 هیئت علمی /دانشگاه اصفهان

3 دانشیار مدیریت ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند.

10.22089/smrj.2021.10539.3403

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پرورش استراتژیست در حوزه‌ء ورزش، به ارائه یک مدل با روش تحقیق کیفی و ماهیت اکتشافی پرداخته است. بدین منظور از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساخت‌گرا برای تعیین مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه‌ی ورزش بودند. 12 نفر به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. داده‌های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه‌ها حاصل‌شده بود، کدگذاری شد. فرایند کدگذاری شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری بود. در فرایند مراحل به ترتیب 517 کد اولیه، 15 کد متمرکز، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پرورش استراتژیست) شناسایی شدند. تحلیل یافته‌ها نشان داد به‌منظور پرورش نیروهای استراتژیست در سازمان‌های ورزشی نیاز به غربال گری افراد بر اساس شایستگی‌های استراتژیست (فردی، آموزشی، میان فردی و ارتباطی، تخصصی و مدیریتی) و همچنین شیوه‌هایی برای توسعه‌ی شایستگی‌های آنان و الزامات سازمانی هست. با پرورش افراد استراتژیست در حوزه‌ی ورزش می‌توان به اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت‌های برنامه محور و مأموریت گرا با توجه به تحولات جهانی در ورزش انتظار داشته و توسعه نسبتاً پایدار برنامه‌های ورزشی، رشد و ایجاد سازمان‌های پویا و بهره‌ور در ادارات کل ورزش و جوانان را انتظار داشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for strategist breeding in general offices of sports and youth in the provinces of the Country: Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • faride taghipour 1
  • masoud naderiyanjahromi 2
  • Seyedeozra Mirkazemi 3

1 Department of Motor Behavior and Sports Management. University of Esfahan. Esfahan.Iran.

2 Associated Professor of Sport Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associated Professor of Sport Management, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

The present study aims to strategist breeding in the field of sports, has presented a model with a qualitative research method and exploratory nature. For this purpose, the grounded theory with a constructivist approach was used to determine the model of strategist breeding in the general offices of sports and youth in the provinces of the Country. The statistical society of the research was elites and specialists related to sports.12 people were selected through targeted sampling and participated in the study. Qualitative data from field studies obtained through interviews were coded.The process consisted of four steps: initial, centralized, axial, and theoretical coding. In the process, 517 primary codes, 15 centralized codes, four subcategories and one main category (strategist training) were identified, respectively. The analysis of the findings showed that in order to training Strategic forces in sports organizations, it is necessary to screen people based on strategic competencies (individual, educational, interpersonal and communication, professional and managerial) as well as ways to develop their competencies and organizational requirements. By training strategists in the field of sports, we can expect the successful implementation of program-oriented and mission-oriented management in light of global developments in sports and the relatively sustainable development of sports programs, growth and creation of dynamic and productive organizations in the offices departments of sports and youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding Strategists
  • Competence
  • Qualitative Method
  • General Offices of Sports and Youth