نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22089/smrj.2022.11344.3490

چکیده

با توجّه به پیچیدگی روزافزون سازمان‌ها و تفاوت در اندیشه، نگرش و باورهای افراد، تعارض و ستیز به‌عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی سازمانی مطرح است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای رقیب‌ستیزی افراطی در بین مدیران ورزشی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های عمیق و باز با 30 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعة حسابرسی فرآیند نتایج 80% به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. در نتیجة مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل مصاحبه‌ها 143 مفهوم کلیدی در قالب 64 مقوله و 11 طبقة اصلی استخراج گردید. طبقه‌های اصلی شامل عوامل انحصار، مادی‌گرایی و قدرت‌طلبی، رقیب‌ستیزی افراطی، اصلاحات ساختاری و فرآیندی، مدیریت اثربخش و کارآمد، عوامل مؤثر مدیریتی، مکانیزم‌های آموزش و یادگیری، مکانیزم‌های اصلاح فرهنگ، فضای سازمانی، عوامل بیرونی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پیامدهای فردی و سازمانی می‌باشند. بنابراین در انتصاب مدیران ورزشی به‌سبب مواجهه مستمر با تعارضات سازمانی بهتر است این مؤلفه‌ها مورد تأکید قرار گیرند تا توانایی‌های مدیران ورزشی برای اداره و کنترل تعارضات بین‌فردی تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Antecedents and Consequences of Extreme Rivalry among the Country Sport Managers

نویسندگان [English]

  • Shamseddin Rezaei 1
  • nasim ahmadian 2

1 Associate Professor of Sport Management, Departmen of Physical education, Ilam University, Ilam, Iran

2 Master of Sports Management, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Given the growing complexity of organizations and the differences in people's thoughts, attitudes, and beliefs, conflict is seen as an inevitable component of organizational life. The aim of this study is Designing a Model for the Antecedents and Consequences of Extreme Rivalry among the Country Sport Managers.This study has a qualitative approach and we used the grounded theory as a research method. For gathering data we studied high level documents and we interviewed with 30 experts who were aware of this subject. The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is %80 which was obtained by using the methodology of the auditing result process. For data analysis we used the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding. As a result of analysis of interviews and Documentary studies, 143 key concepts were developed in the form of 64 categories and 11 main categories. The main categories include monopoly, materialism and power-seeking factors, extreme rivalry, structural and process reforms, effective and efficient management, effective management factors, teaching and learning mechanisms, cultural reform mechanisms, organizational environment, external factors, demographic characteristics and Individual and organizational consequences. Therefore, it is better to emphasize these components in the appointment of sports managers due to the constant exposure to organizational conflicts in order to strengthen the ability of sports managers to manage and control interpersonal conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rivalry
  • Grounded Theory
  • Managers of Sports Organizations