نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با توجه به پیچیدگی روزافزون سازمان‌ها و تفاوت در اندیشه، نگرش و باورهای افراد، تعارض و ستیز به‌عنوان جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی سازمانی مطرح است. هدف از انجا‌م‌دادن این پژوهش، طراحی مدل پیشایندها و پیامدهای رقیب‌ستیزی افراطی در بین مدیران ورزشی کشور بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بود و از روش نظریه داده‌بنیاد (استراوس و کوربین) استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های عمیق و باز با 30 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مطالعه‌شده است. مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص روایی این پژوهش را بررسی و تأیید کردند. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعة حسابرسی فرایند نتایج، 80 درصد به ‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. براساس داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعات کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و مقوله‌بندی آن‌ها، 143 مفهوم کلیدی در قالب 64 مقوله و 11 طبقة اصلی شامل عوامل انحصار، مادی‌گرایی و قدرت‌طلبی، رقیب‌ستیزی افراطی، اصلاحات ساختاری و فرایندی، مدیریت اثربخش و کارآمد، عوامل مؤثر مدیریتی، مکانیزم‌های آموزش و یادگیری، مکانیزم‌های اصلاح فرهنگ، فضای سازمانی، عوامل بیرونی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پیامدهای فردی و سازمانی شناسایی و استخراج شد؛ بنابراین در انتصاب مدیران ورزشی به‌ سبب مواجهه مستمر با تعارضات سازمانی بهتر است بر این مؤلفه‌ها تأکید شود تا توانایی‌های مدیران ورزشی برای اداره و کنترل سازمان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Antecedents and Consequences of Extreme Rivalry in the Country Sport Managers

نویسندگان [English]

 • Shamseddin Rezaei 1
 • nasim ahmadian 2

1 Associate Professor in Sport Management, Departmen of Physical Education, Ilam University, Ilam, Iran

2 M.Sc. in Sports Management, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Given the growing complexity of organizations and the differences in people's thoughts, attitudes, and beliefs, conflict is seen as an inevitable component of organizational life. The aim of this study is to design a model for the antecedents and consequences of extreme rivalry among the country sport  managers.This study has a qualitative approach  which used the grounded theory (Strauss & Corbin) as a research method. For gathering data, this study examined high level documents and interviewed with 30 experts who were aware of this subject.  The validity of this study was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is %80 which was obtained by using the methodology of the auditing result process. For data analysis, this study applied the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding. As a result of analysis of interviews and documentary studies, 143 key concepts were developed in the form of 64 categories and 11 main categories. The main categories included monopoly, materialism and power-seeking factors, extreme rivalry, structural and process reforms, effective and efficient management, effective management factors, teaching and learning mechanisms, cultural reform mechanisms, organizational environment, external factors, demographic characteristics and individual and organizational consequences. Therefore, it is better to emphasize these components in the appointment of sports managers due to the constant exposure to organizational conflicts in order to strengthen the ability of sports managers to manage and control the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rivalry
 • Grounded Theory
 • Managers of Sports Organizations
 1. Ahmadi, M. M., Hendijani, R., & Alikhanzadeh, A. (2021). Investigating the relatoinship between managers rational/ experiential thinking styles and ability to conflict management with difficult personalities: An experimental design. Organiational Behavior Studies Quarterly, 10(1), 29-72. (in Persian).
 2. Ahmadian, N. (2021). Designing a model for the antecedents and consequences of extreme rivalry among the country sport managers (Unpublished master's thesis). University of Ilam, Ilam. (in Persian).
 3. Ames, D. R., Rose, P., & Cameron, P. A. (2006). The NPI16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40, 440-450 .
 4. Armstrong, J. S., & Collopy, F. (1996). Competitor orientation: Effects of objectives and information on managerial decisions and profitability. Journal of Marketing Research, 33(2), 188-199.
 5. Bejani, A., Shahlaee, J., Keshkar, S., & Ghafouri, F. (2019). Formulating model of sport organization’s managers competencies: Grounded theory. Sport Management Studies, 11(54), 109-128. (in Persian).
 6. Besharati Moghadam, M., Mallaei, M., & Ramezaninejad, R. (2020). The effect of organizational structure on the integration of the organization (Case study of Islamic Republic of Iran's Ministry of Sport and Youth). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 7(26), 69-81. (in Persian).
 7. Budaghi Khajeh Nobar, H., Eskandari, K., & Rostamzadeh, R. (2016). The relationship between managers' competitive intelligence and modernization of small industries. Productivity Management, 10(2), 81-106. (in Persian).
 8. Crawford, A., Weber, M., & Lee (Jay), J. (2020). Using a grounded theory approach to understand the process of teaching soft skills on the job so to apply it in the hospitality classroom . Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 26, 100239.
 9. Danaeifard, H., & Eslami, A., (2010). Application of grounded theory in practice: Constructing of organizational indifference. Tehran: Publications of Imam Sadiq University. (in Persian).
 10. Duffy, M. K., Scott, K. L., Shaw, J. D., Tepper, B. J., & Aquino, K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal, 55(3), 643-666. ‏‏
 11. Fletcher, T. D., Major, D. A., & Davis, D. (2008). The interactive relationship of competitive climate and trait competitiveness with workplace attitudes, stress, and performance. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 29(7), 899-921.
 12. Garcia, S. M., Tor, A., & Schiff, T. M. (2013). The psychology of competition: A social comparison perspective. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 634-650.
 13. Gonz´alez-Serrano, M., Moreno, F., & Herv´as, J. (2021). Sport management education through an entrepreneurial perspective: Analysing its impact on Spanish sports science students. The International Journal of Management Education, 19, 100271.
 14. L., König, A., Enders, A., & Hungenberg, H. (2012). Debiasing competitive irrationality: How managers can be prevented from trading off absolute for relative profit. European Management Journal, 30(4): 386-403.
 15. haji Molla Mirzayi, H., Sadegh Poorsaeid Esfahani, M., & Fazelzadeh, R. (2016). Establishment a relation between successful fulfillments of strategic planning systems and internal reward of human resource. Journal of Researsh in Human Resource Management, 8(1), 131-152. (in Persian).
 16. Karami, E., & Pourhassan, R. (2016). Explaining the relationship between conflict management, organizational climate and job performance (Case study: Shiraz Water and Wastewater Company). International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), 1(20), 1-15. ISSN 2356-5926, 264-278.
 17. Kavei, M., Hassanpour, A., Jafarinya, S., & Vakili, Y. (2021). Work family interface: Knowledge mapping for conflict, enrichment and balance approaches. Organizational Behavior Studies Quarterly, 10(1), 73-102.
 18. Longe, O. (2015). Impact of workplace conflict management on organizational performance: A case of Nigerian manufacturing firm. Journal of Management and Strategy, 6(2), 83-92.
 19. Malhotra, D. (2010). The desire to win: The effects of competitive arousal on motivation and behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 11(2), 139-146.
 20. Naderian Jahromi, M. (2010). Foundations of sociology in sport. Tehran: Bamdad-e-Book Publications. (in Persian).
 21. Nadin, R. )2012(. Cauces of Conflict within Organizationas.International Journal of Comflict Management. 16(2).110-119.
 22. Nasirzade, A., & Rezaei, S. (2018).  environmental analysis of assignment Iranian football clubs (Case study: Esteghlal and Persepolis clubs). Applied Research in Sport Management, 7(1), 105- 115. (in Persian).
 23. Okoro, C. M. (2018). Competitiveness among employees in the workplace the influence of conflict handling styles and organisational types. IOSR Journal Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 23(6), 82-89.
 24. Pathak, M. )2010(. Managing organizational conflict. New Delhi: The Institute of Chartered Accoutants of India.
 25. Poorfarahmand, B., Khabiri, M., Sajjadi, S. N., & Jalali Farahani, M. (2019). Qualitative analysis of demographic factors affecting the incidence of deviant behaviors in Iranian football players. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 6(21), 33-43.
 26. Poortvliet, P. M. (2012). Harming others‘ task-reated efforts: The distinct competitive effects of ranking information on performance and mastery goal individuals. Social Psychology. 10(4), 88-103.
 27. Pour Agha, B., Sharifkazemi, K., Sadeghi, M., & Mirghiasi, F. (2018). The relationship between emotional intelligence and managers' conflict management strategies in selected hospitals of Karaj. Manage Strat Health Syst, 3(2),125-134.
 28. Razavi, M., Mirdar, Sh., & Oshkoh Taheri, R. (2005). A study of conflict management styles and leadership of physical education managers in mazandaran province. Applied Exercise Physiology ResearchJournal, 2, 35-46. (in Persian).
 29. Rees, C. R., Howell, F. M., & Miracle, A. W. (1990). Do high school sports build character? A quasi-experiment on a national sample. The Social Science Journal, 27(3): 303-315.
 30. Rezaei, Sh. (2017). The economics of sport, leisure and tourism. Ilam: Ilam University Publications. (in Persian).
 31. Rezaei, Sh., & Salehipour, M. (2019). The analysis of effective factors in the development of Iran's sport industry: With grounded theory approach. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(1), 303-328. (in Persian).
 32. Rezaei, Sh. (2018). Fundamentals of sports organizations management. Ilam: Ilam University Publication. (in Persian).
 33. Rezaei, Sh. (2018). Designing a revenue model for the football clubs in Iran: With grounded theory approach. Applied Researches in Sport Management, 6(3), 101-116. (in Persian)
 34. Rezaei, Sh. (2021). Designing the privatization model in iran's sports industry. Quarterly Journal of Sport Development and Management, 9(4), 110-129. (in Persian).
 35. Robbins, S. (2006). Management of organizational behavior (A. Parsaian., & S. M. Arabi, Trans) (5th). Tehran: Institute for Business Studies and Research. (in Persian).
 36. Saberi, A., Goodarzi, S., Javid, M., & Mombini, Y. (2020). The effect of political intelligence on choice of conflict management styles (A case study: Sports federations). New Trends in Sport Management, 7(27), 23-31. (in Persian).
 37. Shahriary, B., Khodayari, A., & Zarei, A. (2018). Causal relationship of competitive advantage with conflict sources and the role of mediator of flexibility of human resources in the sport products industry. Sport Management Studies, 9(46), 193-212. (in Persian).
 38. Shamiri, M., & Nazari, R.(2021). The modeling of mental skills on management skills and select management style's sport managers. Sport Management Studies, 13(2), 391-404. (in Persian).
 39. Smiley, F. (2018). Leadership guide to conflict and conflict management. Leadership in Healthcare and Public Health, 8(4), 117-128.
 40. Soleimani, M. (2015). Relationship between conflict management styles and the effectiveness of employees of sports and youth departments in Hamadan province. New Approaches in Sports Management, 3(9), 83-90. (in Persian).
 41. Straus, A., & Corbin, J. (2008). Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd). London: SAGE.
 42. Taher, M. A., & Gomes, K. (2018). Exploring the relationship between conflict management style and organizational performance: An empirical study in the organizations of Bangladesh. Global Journal of Management And Business Research, 1(2), 221-233.
 43. Upadhyay, D. (2021). Consideration of future consequences and decision-making patterns as determinants of onflict management styles. IIMB Management Review, 33, 5–14.
 44. Vahdani, M. (2011). The relationship between personality dimensions and job dissipation among employees of The general directorate of physical education in West Azerbaijan (Unpublished master's thesis). Urmia University, Urmia. (in Persian).
 45. Wang, H., Wang, L., & Liu, C. (2018). Employee competitive attitude and competitive behavior promote job-crafting and performance: A two-component dynamic model. Frontiers in Psychology, 9(2223), 1-11. .
 46. Zolektaf, V., Javaheri, M., Marandi, S. M., & Ghasemi, Gh. (2008). Psychosocial adjustment in female athletes in team and individual disciplines. Applied Exercise Physiology Research Journal, 4(8), 1-10. (in Persian).