نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی /دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22089/smrj.2021.10350.3373

چکیده

این پژوهش به دنبال طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری‌های فناوری‌های ورزشی بود. سؤالات این تحقیق با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع‌آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی پرداخته شد. پس ‌از آن مصاحبه با سؤالات نیمه ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری موردنظر انجام شد که شامل 4 نفر از اساتید رشته مدیریت و همچنین 8 نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش تحلیل و کدگذاری داده‌های حاصل از مصاحبه سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره‌سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله‌های اصلی توزیع دانش شامل دسته‌بندی دانش بر اساس موضوع، دسته‌بندی دانش بر اساس کلمات، دسته‌بندی دانش بر اساس تیم‌ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل‌دسترس، دسترسی دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جستجوی دانش بر اساس کلمات کلیدی، ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the knowledge management structure in the National Center of Innovation and Sports Technologies of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alidoost Ghahfarokji 1
  • khalil helali 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3

1 Tehran

2 University of Tehran Faculty of Physical Education and Sport Sciences

3 sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to design knowledge management structure at Sport Technology and Innovation Center of Iran. The questions of research were proposed as the appropriate structure for saving, distributing and knowledge using. Then, data were collected from papers, articles and a complete understanding of the organization structure of the Sport Technology and Innovation Center of Iran was done. Then the interview was followed by semi-structured questions from the statistical society, which included 4 professors of management and 8 members of Sport Technology and Innovation Center of Iran. By using the basics of research theory, analyzing and coding the data obtained from the interview, three main categories, 23 sub-categories and 74 concepts or open codes were identified. The results showed that the most important part of structure design at the knowledge saving including knowledge coding in the saving process, the suitable type of file for knowledge saving, the suitable type of content for saving according to the Knowledge Pyramid, determining specific amount for knowledge saving, training people to saving knowledge, determining expert for Knowledge management in the organization, adding the responsibility of saving knowledge in the description of organizational tasks, incentives for saving knowledge, purchasing or ordering knowledge, the volume of knowledge selected for saving and the main categories of knowledge distribution including knowledge categorization by subject, classification by word, categorization Knowledge based on teams and persons, the possibility of request...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Saving
  • knowledge distribution
  • knowledge using
  • Knowledge Management