نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازاریابی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری‌های فناوری‌های ورزشی انجام شد. سؤال‌های این پژوهش با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع‌آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی پرداخته شد. پس ‌از آن، مصاحبه با استفاده از سؤال‌های نیمه‌ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری مدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اساتید رشته مدیریت و هشت نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش و تحلیل و کدگذاری داده‌های حاصل از مصاحبه، سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره‌سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه‌شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله‌های اصلی توزیع دانش شامل دسته‌بندی دانش بر اساس موضوع، دسته‌بندی دانش بر اساس کلمات، دسته‌بندی دانش بر اساس تیم‌ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل‌دسترس، دسترسی‌دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جست‌وجوی دانش براساس کلمات کلیدی، جست‌وجوی دانش براساس تیم‌ها و افراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست‌وجوی دانش براساس موضوع است. با تحلیل نتایج به‌دست‌آمده، مفاهیم خاص و مشخصی از ذخیره، توزیع و کاربرد دانش به دست آمد که با تبدیل آن‌ها به آیین‌نامه و مدل مفهومی و همچنین آموزش و رهبری آن در ساختار سازمانی می‌توان فرایند اجرای مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری ورزش را شروع کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the knowledge management structure in the National Center of Innovation and Sports Technologies of Iran

نویسندگان [English]

 • khalil helali 1
 • Ebrahim Alidoost Ghahfarokji 2
 • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3

1 M.Sc. in Sport Marketing, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design knowledge management structure at Sport Technology and Innovation Center of Iran. The questions of research were proposed as the appropriate structure for saving, distributing and using knowledge. Data were collected from papers and articles as a complete understanding of the organization structure of the Sport Technology and Innovation Center of Iran was done. Then, the interview was followed by semi-structured questions from the statistical society, which included 4 professors of management and 8 members of National Sport Technology Innovation Center of Iran. By using the principles of research theory and analyzing and coding the data obtained from the interview, three main categories, 23 sub-categories and 74 concepts or open codes were identified. The results showed that the most important part of structure design at the knowledge saving includes  knowledge coding in the saving  process, the suitable  type of file for knowledge saving, the suitable  type of content for saving according to the knowledge  pyramid, determining specific amount ​​for knowledge saving, training people to saving knowledge, determining expert for knowledge management in the organization, adding the responsibility of saving knowledge in the description of organizational tasks, incentives for saving knowledge, purchasing or ordering knowledge, the volume of knowledge selected for saving and the main categories of knowledge distribution including knowledge categorization by subject, classification by word, categorization of knowledge based on teams and persons, the possibility of requesting inaccessible knowledge, access to specific individuals and for the knowledge using  also, fast access to knowledge, easy access to knowledge, knowledge security, knowledge search based on keywords, knowledge search based on teams and persons, selling knowledge, applying opinions on knowledge, and searching for knowledge based on the subject. It is suggested to design a questionnaire based on the table of results and determine the coefficients of effectiveness of each component and open code to achieve a more accurate model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Saving
 • Knowledge Distribution
 • Knowledge Using
 • Knowledge Management
 1. Abubakar M. A., Elrehail, H., AhmadAlatailat, M., & Elci, A. (2019). knowledge management, decision-making style and organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge, 4(2), 104-114.
 2. Allameh, S., Khazaei Poor, J., Jaberi, A., & Mazloomi Soveini, F. (2014). Developing a model for examining the effect of tacit and explicit knowledge sharing on organizational performance based on efqm approach. Journal of Science and Technology Policy Management, 5(3), 256-280.
 3. Al-Sulami, A., Rashid, A. M., & Norashikin, A. (2014). The role of information technology to support knowledge management processes in higher education of malaysian private universitieszainab. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(10), 1-12.
 4. Choi, B., & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. Expert Systems with Applications, 23(3), 173-187.
 5. Dara, G. S. (2020). Supply chain digitisation trends: an integration of knowledge management. International Journal of Production Economics, 220, 107439
 6. Darabi, H. (2013). Factors affecting the implementation of knowledge management in physical education schools in Iran. New Approaches in Sports Management, 1(2), 53-67. (in Persian).
 7. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
 8. Dayan, R., Heisig, P., & Mato, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management, 21(2), 327-367.
 9. Cordova, F. M., & Gutiérrez, F. A. (2018). Knowledge management system in service companies. Procedia Computer Science, 139, 392-400.
 10. Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., & Brenner, W. (2003). Knowledge-enabled customer relationship management: Integrating customer relationship management and knowledge management concepts., December 2003, Journal of Knowledge Management, 7(5), 107-123.
 11. Goodarzi, M., Abotorabi, M., Dastigardi, M., & Dastigardi, K. (2009) The relationship between organizational culture and knowledge management of the staff managers of the physical education organization. Sports Management, 1(2), 201-214. (in Persian).
 12. Hassangholipour, T., Jafari, H. A., & Khatibian, N. (2008). Measuring the level of knowledge management maturity in organizations through an extended knowledge management maturity model. Iranian Journal of Management Sciences, 4, 121-148. (in Persian).
 13. Helder, G. A., & Paulo P. (2020). Linking knowledge management, organizational learning and memory. Journal of Innovation and Knowledge, 5(2), 140-149.
 14. Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S., & Cheng-Feng C. (2021). Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in smes. Journal of Business Research, Elsevier, vol. 130(C), pages 1(2) 683-697.
 15. Huber, F. (2011). On the role and interrelationship of spatial, social and cognitive proximity: personal knowledge relationships of R&D workers in the cambridge information technology cluster. Regional Studie, 46(9), 1169-1182.
 16. Iqbal, A., Latif, F., Marimon, F., Sahibzada, U. F., & Hussain, S. (2019). From knowledge management to organizational performance: Modelling the mediating role of innovation and intellectual capital in higher education. Journal of Enterprise Information Management, 32(1), 36-59.
 17. Jashpara, A. (2004). Knowledge management: An integrated approach. Journal of Information Science, 31(2), 136-148.
 18. Jawad, A., & Mustafa, S. (2019). Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of Cleaner Production, 229, 611-620.
 19. Khanzadi, H., & Taleipour, M. R. (2018). Investigating the effect of knowledge management reinforcing factors in order to optimize the performance of nedaja organization. Journal of Marine Science Education, 6(1), 48-456. (in Persian).
 20. Koc, T., Kurt, K., & Akbiyik, A. (2019). A brief summary of knowledge management domain: 10-year history of the journal of knowledge management. Procedia Computer Science, 158, 891-898.
 21. Lee C. S., & Wong K. Y. (2015). Development and validation of knowledge management performance measurement constructs for small and medium enterprises. Journal Knowledge Management, 19(4), 711–734.
 22. Mohapatra, S., Agrawal, A., Satpathy, A. (2016). Designing knowledge management-enabled business strategies: A top-down approach. In Designing knowledge management-Enabled Business Strategies. Management for Professionals. (pp. 55-88).
 23. Nisara, T. M., Prabhakar, G., & Strakova, L. (2018). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research, 94, 264-272.
 24. Nowacki, R., & Bachnik, K. (2016). Innovations within knowledge management. Journal of Business Research, 69(5), 1577-1581.
 25. Ogeila, L. (2015). Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information. International Journal of Information Management, 35(2), 154-159.
 26. Rasula, J., Vuksic, V., & Stemberger, M. (2012). The impact of knowledge management on organisational performance. Economic and Business Review, 14(2), 147–168.
 27. Santoro, G. (2018). The internet of things: building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change, 136, 347-354.
 28. Winand, M., Scheerder, J., Vos, S. & Zintz, T. (2016). Do non-profit sport organisations innovate? Types and preferences of service innovation within regional sport federations. Innovation, 18(3), 289-308.
 29. Svensson, P. G., Andersson, F. O., Mahoney, T. Q., & Jae-Pil, H. (2020). Antecedents and outcomes of social innovation: A global study of sport for development and peace organizations. Sport Management Review, 23(4), 657-670.
 30. Trequattrini, R., Del Giudice, M., Cuozzo, B., & Palmaccio, M. (2016). Does sport innovation create value? The case of professional football clubs. Technology, Innovation and Education, 2(11), 2-15.
 31. Vos, S., & Scheerder, J. (2014). Fact or fiction? An empirical analysis of cooperation between mass sport providers at the local level. European Journal for Sport and Society, 11(1), 7-34,
 32. Vos, S., Breesch, D., & Scheerder, J. (2012). Uundeclared work in non-profit sports clubs: A mixed method approach for assessing the size and motives. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23, 846–869.
 33. Zouari, M. B., & Dakhli, S. B. (2018). A multi-faceted analysis of knowledge management systems. Procedia Computer Science, 13(8), 646-654.